SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Národní zprávě Evropské komise

Evropská Komise zveřejnila 22. února 2017 očekávané národní zprávy, ve kterých hodnotí míru dosaženého pokroku ve strukturálních reformách v jednotlivých členských státech s důrazem na implementaci loňských specifických doporučení.

Stanovisko k poslaneckému návrhu nominačního zákona

SP ČR nesouhlasí s poslaneckým návrhem zákona a to z důvodu, že doslovně přejímá znění návrhu zákona s názvem: Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a o změně zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, jehož předkladatelem je Ministerstvo financí ČR.

Stanovisko SP ČR k novele daňového řádu implementující směrnici DAC V

SP ČR obecně podporuje boj proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování a mezinárodní spolupráci v boji proti daňovým únikům. Navrhovaná transpozice směrnice DAC V do daňového řádu, ale dle našeho názoru jde v bodě uvedeném níže zbytečně nad rámec směrnice a nalomuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost je nezbytným předpokladem důvěry mezi klientem na jedné straně a advokátem, daňovým poradcem či notářem na straně druhé. SP ČR proto navrhuje článek I bod 2 návrhu bez náhrady vypustit.