SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k Nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku

SPČR důrazně odmítá materiál v předloženém znění. Vládou navrhované znění by mělo fatální dopady na běžnou obchodní praxi většiny podniků hospodařících s vodou v tocích. Navíc by byla zásadním způsobem zpochybněna právní jistota odběratelů vody a provozovatelů vodních elektráren.

Svaz vydal stanovisko k tématu energetické chudoby

V posledních několika letech a zejména měsících je možné v rámci diskuse široké veřejnosti na evropské i národní úrovni zaznamenat rostoucí pozornost věnovanou tématu tzv. energetické chudoby. Jakkoliv je toto téma definičně i obsahově neukotveno, Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto diskusi sleduje a je si vědom, že energetická chudoba v sobě obsahuje citlivý sociální rozměr.

Stanovisko SPČR k Návrhu vyhlášky o náležitostech naturového posouzení

Svaz průmyslu a dopravy požaduje, aby Ministerstvo životního prostředí důsledně zvážilo, zda existuje dostatečné zákonné zmocnění k tomu, aby byl formou vyhlášky stanoven požadavek na zpracovávání tzv. naturového posouzení jako součásti posudku EIA. V samotném návrhu textu pak mj. požadujeme odstranit duplicitní či nadbytečné požadavky.