Stanovisko ke Zprávě o životním prostředí v roce 2016

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje sjednocení terminologie a upozorňuje na fakt, že průmysl produkuje, dováží a zpracovává vždy pouze ty chemické látky, směsi a výrobky, které splňují zákonné environmentální požadavky EU z hlediska REACH a CLP.

Stanovisko k Novele vyhlášky o územně analytických podkladech

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo návrh vyhlášky o územně analytických podkladech, která je jedním z prováděcích předpisů novelizovaného stavebního zákona. Svaz průmyslu v MPŘ uplatnil připomínky, které mají podpořit zejména konzistenci a úplnost navrhovaného znění novely.

Stanovisko k Národní investiční strategii ČR

Svaz vítá snahu o nastavení investičního plánu/strategie ČR. Česká republika by měla mít jednotný plán, kterým bude definována investiční strategie českého hospodářství na delší časové období. Materiál ale není úplně konzistentní, což znesnadňuje pochopení jeho smyslu a účelu.

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2018

Svaz zásadně nesouhlasí s plánovaným rozpočtem SFDI a požaduje navýšení rozpočtu národních zdrojů SFDI alespoň o 12,9 mld. Kč ze současných 52,4 mld. Kč na celkových 65,3 mld. Kč.