Zásady pro poskytování záštity Svazem průmyslu a dopravy ČR

Poskytování záštity nad akcemi třetích osob se rozumí veškeré formy převzetí garance, partnerství, mediální partnerství, partnerství projektu, vyhlašování či spolupořadatelství akce nebo poskytnutí loga na akci třetí osoby. O udělení záštity rozhoduje prezident Svazu spolu s jedním z členů představenstva nebo generální ředitel spolu se dvěma členy představenstva podle významu akce na základě písemné žádosti, z které musí být zřejmé, kdo o záštitu žádá, v jakém rozsahu a pro jaké akce.

Podmínkou poskytnutí záštity je použití loga Svazu na materiálech akce i akci samé, pokud mezi žadatelem a orgánem Svazu, který o záštitě rozhoduje, nedojde k dohodě o jiném rozsahu zveřejnění účasti Svazu na akci.

O udělených záštitách je na Svazu vedena evidence, jejíž součástí je krátký protokol o splnění podmínek záštity. Evidenci vede sekce komunikace.

Záštita nemůže být udělena žadateli, který při předchozí akci, na kterou byla Svazem poskytnuta záštita, nesplnil podmínky jejího přiznání.

Poskytnutí záštity nesmí být spojeno s nákladem Svazu, pokud nedojde mezi orgánem poskytujícím záštitu a žadatelem k jiné dohodě.

Vedle záštity Svazu mohou tuto poskytnout jako svoji osobní i prezident a členové představenstva Svazu, s takto poskytnutou záštitou není poskytnuto právo použít logo Svazu, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Administrator
/
kategorie Služby
zpět