Přátelé průmyslu v Berlíně: Vize evropského byznysu

Berlínská deklarace volá po novém cíli pro podíl průmyslu EU na HDP do roku 2030.
V Berlíně se konala 30. 6. 2017 v gesci Brigitte Zypriesové, německé ministryně hospodářství a energetiky, již 5. ministerská konference přátel průmyslu. Dosavadní ročníky se soustředily na koncepční otázky průmyslové politiky a globální konkurenceschopnost evropského průmyslu. Předchozího, 4. zasedání se v dubnu 2016 ve Varšavě zúčastnilo celkem 21 členských států. Následně se 16 z nich připojilo k Varšavské deklaraci. V září 2016 pak Polsko iniciovalo dopis přátel průmyslu určený Komisi. Do všech těchto aktivit byla zapojena i Česká republika.
 
Úvod konference na téma Evropa a průmysl patřil ministryni Brigittě Zypriesové. Pracovní část věnovanou aktuálním výzvám na globálních trzích, zahájila Elżbieta Bieńkowská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP. Konference přijala Berlínskou deklaraci přátel průmyslu, kerou podpořila i Česká republika. Členské státy deklarují společný cíl - silnou Evropu – a spojí síly, aby Evropa měla silnou průmyslovou základnu, která by se stala součástí společné budoucnosti. Deklarace připomněla politický cíl pro podíl průmyslu EU na HDP ve výši 20%, přijatý radou COMPET v roce 2014 a vyzvala Komisi ke stanovení nového cíle do roku 2030 s vazbou na cíle v oblasti energetiky a životního prostředí.
 
Závěry Rady pro konkurenceschopnost z 29. 5. 2017 ve svém bodě 8 ukládají EK vypracovat holistickou strategii pro průmyslovou politiku EU, která by měla představit střednědobé a dlouhodobé cíle a měla by se promítnout do pracovního programu EK pro rok 2018. Očekávané sdělení by mělo mít pragmatický rozsah a mělo by naznačit strategickou vizi konkurenceschopného evropského průmyslu. Vhodným základem, na němž lze stavět, je dopis komisařky Bieńkowské adresovaný ministrům průmyslu z června 2015, jakož i dopis pro účastníky Varšavské konference z dubna 2016. Pro zpracování strategie je též možné využít Zprávy o integraci vnitřního trhu a konkurenceschopnosti vydávané každoročně Komisí či brožuru Komise zpracovanou u příležitosti „EU Industry Day“. Konference se zabývala i vnější dimenzí průmyslu v Evropě a to investicemi a mezinárodním obchodem.
 

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání při této příležitosti zveřejnila svoji publikaci „Budování silné a moderní evropského průmyslu“. Publikace přináší řadu faktů o roli průmyslu v Evropě, který vytváří 24% pracovních míst a přispívá 65% na vědu a výzkum. Publikace se dále věnuje krátkodobým cílům a příležitostem, ale také budoucí vizi rozvoje průmyslu v Evropě. Publikace obsahuje i krátké vstupy dobré praxe podle jednotlivých sektorů.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět