Nefinanční reporting: Komise přitvrdila pravidla

Evropská komise zveřejnila 21. 4. 2021 v rámci balíku Udržitelné finance a taxonomie EU návrh na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, která eviduje a posiluje stávající pravidla zavedená směrnicí o vykazování nefinančních informací 2014/95/EU.

Stávající úprava

Směrnice 2014/95/EU je revizí tzv. účetní směrnice 2013/34/EU a jejímž záměrem bylo zvýšit relevantnost, soudržnost a srovnatelnost informací uváděných některými velkými podniky a společnostmi v EU, subjekty veřejného zájmu, které k rozvahovému dni překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období. Revidovaná směrnice z roku 2014 ukládá podnikům „zahrnout do zprávy vedení podniku přehled nefinančních informací zahrnující v rozsahu potřebném k pochopení vývoje podniku, jeho výkonnosti a dopadů jeho činnosti informace týkající se alespoň environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství. Současně zahrnoval i požadavek předložit popis politiky rozmanitosti na správní, řídící a dozorčí orgány“.

Cíl nového návrhu

Nový návrh chce zajistit, aby společnosti předkládaly spolehlivé a srovnatelné informace o udržitelnosti, které potřebují investoři a další zúčastněné strany. To zajistí konzistentní tok informací o udržitelnosti prostřednictvím finančního systému. Společnosti budou muset podávat zprávy o otázkách týkajících se udržitelnosti, jako je dopad změny klimatu, jeho vliv na jejich podnikání a dopad jejich činností na lidi a životní prostředí.

  • Návrh má za cíl vytvořit soubor pravidel, která časem zajistí podávání zpráv o udržitelnosti na stejné úrovni jako v případě účetního výkaznictví.
  • Návrh rozšíří požadavky EU na podávání zpráv o udržitelnosti na všechny velké společnosti a všechny kótované společnosti. To znamená, že současných 11 000 společností, které podléhají stávajícím požadavkům, se zvýší na téměř 50 000 společností v EU, které budou nyní muset dodržovat podrobné normy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti.
  • Komise navrhuje vypracovat samostatné a přiměřené normy pro MSP, které mohou nekotované MSP používat dobrovolně.
  • Podle EK návrh by měl návrh zjednodušit postup podávání zpráv pro společnosti. Mnoho společností je v současné době pod tlakem, protože musí používat řadu různých norem a rámců pro podávání zpráv o udržitelnosti.
  • Navrhované normy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti by měly být „jednotným kontaktním místem“ poskytujícím společnostem jediné řešení, které splňuje informační potřeby investorů a dalších zúčastněných stran.
  • Návrh zavádí povinný audit.
  • Obsah podávaných zpráv zůstává stejný, zvýšila se však míra podrobnosti podávaných informací, což snižuje flexibilitu podniků přizpůsobit zprávu podmínkám a charakteru podniku. Podnik mají možnost odmítnout podání informace, které by poškodila jejich obchodní postavení, nicméně toto rozhodnutí musí být zdůvodněno dozorčí radou.

SP ČR nyní návrh analyzuje. Počet podniků, kterých se návrh nyní dotýkal je pětinásobný. Mandatorní přístup a zvýšený požadavek na podrobnost podávaných zpráv sebou přinese podnikům další administrativní a finanční zátěž.

  • Podrobnosti zde

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět