Jarní balíček evropského semestru: Silné a udržitelné oživení


Evropská komise představila 2. 6. 2021 jarní balíček evropského semestru, který se zaměřuje na poskytování fiskálních pokynů členským státům, které pokračují v procesu postupného znovuotevření svých ekonomik. Cílem těchto pokynů je pomoci členským státům posílit jejich hospodářské oživení a zároveň co nejlépe využít Nástroje pro oživení a odolnost (RRF), což je klíčový a ústřední nástroj iniciativy NextGenerationEU.

Evropský semestr byl letos upraven v souvislosti s plány členských států na podporu oživení a odolnosti, které stanoví investice a reformy, které bude RRF financovat. Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda EK pro hospodářství ve prospěch lidi, prohlásil: „Představujeme toto „zvláštní vydání“ jarního balíčku v stěžejním okamžiku, kdy naše hospodářské oživení už je na dohled, ale cesta, která nás čeká, je stále plná neznámých. Budeme proto i nadále využívat všechny nástroje k tomu, abychom našim ekonomikám vrátili tempo. V roce 2022 prodlužujeme obecnou únikovou doložku se záměrem ji v roce 2023 deaktivovat. Vybízíme členské státy, aby v tomto i příštím roce pokračovaly v podpůrné fiskální politice, zachovaly veřejné investice, a co nejlépe využily finanční prostředky z nástroje pro oživení a odolnost na podporu růstu.“

Balíček obsahuje:

Pokyny v oblasti fiskální politiky a pokračující uplatňování obecné únikové doložky
Aktivace obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a růstu v březnu 2020 umožnila členským státům rychle reagovat a přijmout mimořádná opatření s cílem minimalizovat hospodářský a sociální dopad pandemie.

Řešení makroekonomické nerovnováhy
Komise identifikovala makroekonomickou zranitelnost související s nerovnováhou a nadměrnou nerovnováhou u dvanácti členských států vybraných pro hloubkové přezkumy ve zprávě mechanismu varování 2021. Tři členské státy se i nadále potýkají s nadměrnou nerovnováhou (Kypr, Řecko a Itálie) a devět dalších se potýká s nerovnováhou (Chorvatsko, Francie, Německo, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko).

Očekává se, že provádění reforem a investic v rámci RRF pomůže vypořádat se s problémy zjištěnými v předchozích semestrálních cyklech a bude hrát důležitou úlohu při řešení stávajících makroekonomických nerovnováh.

Hlavní směry politik zaměstnanosti stanoví společné priority vnitrostátních politik zaměstnanosti, které by měly přispět k jejich větší inkluzivnosti a spravedlivosti. Pokyny přijaté v říjnu 2020 byly aktualizovány tak, aby zahrnovaly environmentální udržitelnost a digitální rozměr, odrážely sdělení o silnější sociální Evropě pro spravedlivou transformaci a začlenily cíle udržitelného rozvoje OSN. Týkaly se rovněž důsledků krize COVID-19 a poskytly konkrétní rady zaměřené na zmírnění dopadu krize na zaměstnanost a sociální oblast. Komise je považuje za stále relevantní a navrhuje je přenést je do roku 2021, přičemž zdůrazňuje úlohu nových hlavních cílů EU stanovených akčním plánem pro evropský pilíř sociálních práv a politických pokynů vyplývajících ze sociálního summitu v Portu.

kategorie EU infoservis
zpět