Evropský rámec kvality a efektivity učňovského školství

Evropská komise zveřejnila 5. 10. 2017 svůj návrh na Doporučení o kvalitě a efektivitě učňovského školství – KOM (2017) 563, který navazuje na Novou agendu pro dovednosti v Evropě (2016) a sdělení Investovat do evropské mládeže (2016). Závazek, aby se evropským mladým lidem dostalo co nejlepšího vzdělání a odborné přípravy, je zakotven i v Římské deklaraci z 25. 3. 2017 a je jednou s oblastí sledovanou v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Návrh Komise je postaven na výstupech tripartitní agentury CEDEFOP a byl široce konzultován s Evropskými sociálními partnery. Návrh sleduje jednak horizontální cíl zvýšit zaměstnatelnost a osobní rozvoj učňů s cílem, aby pracovní síla v Evropě měla odpovídající dovednosti a kompetence, jednak přispět k celoevropskému porozumění, jak definovat kvalitu a efektivity odborného vzdělávání a přípravy a současně vzít v úvahu rozdílnost národní přístupů.

Sdělení pracuje s dostatečně širokou definicí, které umožní aplikovat navržený evropský rámec na rozdílné formy učňovských systémů na národních úrovních a stanovuje základní kriteria pro podniky učení a pracovní podmínky.

Markus Beyrer, generální ředitel BusinessEurope, sdělení komentoval slovy: "Pro zaměstnavatele by mělo být atraktivnější poskytnout mladým lidem učňovské příležitosti. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, politické úsilí v Evropě by mělo být koordinováno. To by pomohlo vytvořit efektivnější systémy učňovského školství. Existují dva hlavní úkoly. Jeden pro členské státy EU a národní sociální partnery orientovat učňovské školství na dovednosti, které jsou potřeba na trzích práce. A druhým úkolem je, aby se podniky opět začaly investovat do učňovství. Jen ty správné rámcové podmínky umožní podnikům více investovat.“

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje tuto iniciativu Komise za krok správným směrem. Správná je i forma doporučení, jejímž cílem je koordinovat a správně směrovat úsilí členských států a přito respektovat diverzitu národních systémů. Svaz se prostřednictví své reprezentace v BusinessEurope, CEDEFOP a Evropském sociálním dialogu podílel na substanci tohoto návrhu.

Příloha: sdělení EK KOM (2017) Evropský rámec kvality učňovského školství
Lenka Dudková
/
kategorie Evropská komise
zpět