Komise zveřejnila balíček opatření v oblasti vzděláváníSvaz průmyslu a dopravy ČR obecně vítá iniciativu Evropské komise. Svět práce se velmi rychle mění a s tím i potřeby podniků a jejich nároky na dovednosti a kompetence lidí. Žáci a studenti musí být vybaveni klíčovými kompetencemi a v dospělosti je musejí neustále rozvíjet. Úspěch spočívá v úzké spolupráci škol a podniků. Důraz na digitální dovednosti Svaz podpořil již v Agendě pro nové dovednosti (2016) s tím, že digitální dovednosti nelze chápat izolovaně a je třeba rozvíjet digitální prvky v rámci odborné přípravy, učňovského školství a všech STEM oborů. Přístup k pracovní síle s potřebnými dovednostmi a klíčovými kompetencemi je pro podniky zásadní, zvyšuje se tak produktivita práce a posiluje jejich konkurenceschopnost.

Na sociálním summitu v Göteborgu byla podepsaná proklamace k Evropskému pilíři sociálních práv (EPSP) a návazně proběhla diskuse o vzdělávání, odborné přípravě a kultuře. Jednou z dvaceti zásad pilíře je: „Mladí lidé mají právo na další vzdělávání, učňovskou přípravu, stáž nebo na nabídku pracovního místa dobré kvality do čtyř měsíců od ztráty zaměstnání nebo ukončení vzdělávání."

V této souvislosti zveřejnila Evropská komise dne 17. 1. 2018 balíček tří samostatných návrhů, které mají posílit klíčové kompetence a digitální dovednosti a evropský rozměr vzdělávání.

Doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

Doporučení reaguje na závazek Nové agendy pro dovednosti revidovat Evropský rámec kvalifikací a učinit „kvalifikace viditelnější a srovnatelnější“. Nové doporučení navazuje na doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z roku 2006 a jeho cílem je zlepšit rozvoj klíčových kompetencí pro všechny lidi v průběhu celého jejich života. Doporučení podněcuje členské státy, aby lépe připravili lidi na měnící se trhy práce a aktivní občanství v různorodější, mobilnější a digitálnější a globálnější společnosti a rozvinuly možnosti jejich učení ve všech stádiích jejich života. Doporučení oceňuje pokrok učinění na úrovni členských států, nicméně klade důraz na rozvoj kompetencí, které jdou napříč tradičních učebních předmětů jako učení se učit nebo podnikatelské, sociální a občanské kompetence.

Akční plán pro digitální vzdělávání
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/digital-education-action-plan.pdf

Akční plán navazuje na dva dokumenty Komise z roku 2017 – Obnovenou agendu pro vysoké školatví a Rozvoj školy a excelentní výuka pro úspěšný start do života. Akční plán staví na třech prioritách: 1) lepší využití digitálních technologií pro výuku a učení, 2) Rozvoj relevantních digitálních kompetencí a dovedností pro digitální transformaci, 3) Zlepšení vzdělávání cestou lepších analýz dat a prognóz.

Doporučení o společných hodnotách, inklusivním vzdělávání a evropském rozměru výuky
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-common-values-inclusive-education-european-dimension-of-teaching.pdf

Doporučení staví na čtyřech cílech: podpora společných hodnot na všech úrovních vzdělávání, posílení inklusivního vzdělávání, podpora evropského rozměru vzdělávání a podpora učitelů a výuky.

Vladimíra Drbalová
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská komise
zpět