Evropa 2020: Evropská komise zveřejnila novou evropskou hospodářskou strategii

Evropská komise 3. března představila strategii Evropa 2020. Strategie má dostat hospodářství EU z krize a připravit ho na další desetiletí.  .

Růstu mají napomoci tři klíčové hybné síly, ke kterým by se prostřednictvím konkrétních opatření na úrovni EU a členských států mělo přistoupit:

 • inteligentní růst (podpora znalostí, inovací, vzdělávání a digitální společnosti),
 • udržitelný růst (produkce méně náročná na zdroje a podpora konkurenceschopnosti EU)
 • a růst podporující začleňování (zvýšení účasti na trhu práce, získávání dovedností a boj proti chudobě).

 Předseda Barosso prohlásil: „Evropa 2020 pojednává o tom, co musíme učinit dnes a zítra, aby se hospodářství EU opět dostalo na správnou cestu. Krize odhalila zásadní problémy a neudržitelné tendence, které už nelze dále opomíjet. Evropa trpí růstovým deficitem, jenž ohrožuje naši budoucnost. Je třeba, abychom rázně řešili naše slabá místa a těžili z mnoha našich předností. Musíme vybudovat nový ekonomický model založený na znalostech, nízkouhlíkovém hospodářství a vysoké zaměstnanosti. O toto vše se musí přičinit všichni aktéři v Evropě.“

Stanoveno bylo pět cílů, které definují, kde by se EU měla nacházet v roce 2020, a které budou sloužit k posuzování pokroku. Tyto by měly členské státy při zohlednění své konkrétní výchozí situace převést do podoby cílů vnitrostátních. Jde o tyto cíle:

 • 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno,
 • 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje,
 • v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo takzvaných cílů „20-20-20“,
 • podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 %,
 • nejméně 40 % mladší generace by mělo mít vysokoškolské vzdělání a
 • počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.

Ke splnění těchto cílů navrhuje Komise řadu iniciativ, jejichž provedení je společnou prioritou s tím, že opatření budou muset být přijímána na všech úrovních: na úrovni organizací EU, členských států, místních a regionálních orgánů:

 • Inovace v Unii – přeorientování politiky výzkumu, vývoje a inovací na zásadní výzvy a sbližování vědy a trhu s cílem proměnit invence v produkty. Například díky patentu Společenství by mohly podniky každoročně ušetřit 289 milionůEUR.
 • Mládež v pohybu – lepší kvalita a mezinárodní atraktivita evropského systému vysokoškolského vzdělávání, a to prostřednictvím podpory mobility studentů a mladých odborníků. Konkrétně by měl být v celé EU usnadněn přístup k volným místům ve všech členských státech, dále by měla být řádně uznávána odborná kvalifikace a praxe.
 • Digitální program pro Evropu – zajištění udržitelného hospodářského a sociálního přínosu jednotného digitálního trhu, založeného na superrychlém internetu. Do roku 2013 by měli mít přístup k vysokorychlostnímu internetu všichni Evropané.
 • Evropa méně náročná na zdroje – posun směrem k nízkouhlíkovému hospodářství a hospodářství méně náročnému na zdroje. V oblasti výroby a spotřeby elektrické energie a energetické účinnosti by se Evropa měla držet cílů pro rok 2020. Výsledkem by do roku 2020 mohlo být snížení výdajů na dovoz ropy a zemního plynu o 60 miliard EUR.
 • Průmyslová politika pro ekologický růst – opatření s cílem udržet po skončení krize konkurenceschopnost průmyslové základny EU ve světě, podpora podnikání a rozvoj nových dovedností. Díky tomu by došlo k vytvoření milionů nových pracovních míst.
 • Program pro nové dovednosti a pracovní místa – vytvoření podmínek pro modernizaci pracovních trhů s cílem zvýšit zaměstnanost a zajistit udržitelnost sociálních modelů EU v době, kdy silné populační ročníky budou odcházet do důchodu.
 • Evropská platforma pro boj proti chudobě – zajištění hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a to poskytováním podpory chudým a sociálně vyloučeným osobám, kterým bude umožněno aktivně se zapojit do společnosti.

Komise vyzvala hlavy států a předsedy vlád, aby se k této nové strategii přihlásili a schválili ji na jarním zasedání Evropské rady 25. – 26. března. Očekává se rovněž rozšíření úlohy Evropského parlamentu.

Evropské ekonomiky jsou neoddělitelně propojeny, žádný členský stát, který jedná jen sám za sebe, nemůže účinně čelit globálním výzvám. Úspěšné překonání krize závisí na úzké koordinaci hospodářské politiky.

Převedení závazků do konkrétních a účinných opatření bude zajištěno upevněním metod řízení. Komise bude sledovat dosažené pokroky a v zájmu větší soudržnosti bude podávání zpráv a hodnocení v rámci strategie Evropa 2020 i Paktu o stabilitě a růstu probíhat současně, což oběma strategiím umožní sledovat podobné reformní cíle a zůstat přitom samostatnými nástroji.

Sdělení EK „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ [pdf 405 kB] (AJ)

Časový harmonogram (AJ)

Stanovisko BUSINESSEUROPE (AJ) [pdf 105 kB]

Hodnocení Lisabonské strategie  [pdf 217 kB]

Integrované hlavní směry Strategie Evropa 2020: hlavní směry hospodářské politiky členských států a Unie + hlavní zásady politiky zaměstnanosti členských států  

Více informací ke strategii a vlajkovým iniciativám

Marta Blízková
Mezinárodní organizace a EU

 

 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět