Uzavřena Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020

Dohoda umožní v letech 2014-2020 investovat z prostředků kohezní politiky až 22 miliard euro.

Evropská komise 26. srpna 2014 uzavřela s Českou republikou Dohodu o partnerství, strategii pro optimální využívání evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Jedná se o Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a dále Fond soudržnosti, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybářský fond). Prostřednictvím těchto fondů může Česká republika přispět k naplňování strategie Evropa 2020. Investice budou primárně směřovány na podporu inovací, odborné přípravy a vzdělávání. To má napomoci řešení nezaměstnanosti, podpořit konkurenceschopnost a hospodářský růst, podnikání a boj proti sociálnímu vyloučení a pomoci vytvořit ekonomiku účinně využívající zdroje šetrnou k životnímu prostředí.

„Investice musí mít v souladu s novou politikou soudržnosti strategickou povahu a zaměřovat se na reálnou ekonomiku, udržitelný růst a investice do lidských zdrojů. Prvořadá je kvalita, nikoliv rychlost,“  řekl komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn. „V Dohodě o partnerství Česká republika získává solidní základnu pro všechny strukturální a investiční fondy. Obsahuje i strategické směry pro programy, které v budoucnu přispějí k podpoře inovací, přeměně českých malých a středních podniků v tahouny růstu a potvrdí stále se zlepšující pověst České republiky v odvětvích, jako jsou např. energetika, strojírenství a nanotechnologie.“ Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor doplnil: „Evropský sociální fond v České republice v letech 2014 – 2020 investuje více než 3,4 miliardy euro. Pomůže tak maximalizovat růstový potenciál České republiky podporou vytváření pracovních míst a přizpůsobivosti pracovníků a podniků hospodářským změnám, podporou sociálního začleňování díky vzdělávání a zaměstnanosti i zlepšením kvality vzdělávání na všech úrovních.“

V nadcházejících měsících hodlá Komise se zapojením všech stran pro investice z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 najít nejlepší možná řešení. K naplňování Dohody přispěje osm operačních programů:

  1. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  2. Výzkum, vývoj a vzdělávání
  3. Zaměstnanost
  4. Doprava
  5. Životní prostředí
  6. Integrovaný regionální
  7. Praha – pól růstu ČR
  8. Technická pomoc

Shrnutí Dohody o partnerství [pdf 64 kB] (AJ)

Dohoda o partnerství (v plném znění, ČJ)

Programy

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět