Reindustrializace Evropy

Komise vydala zprávy o konkurenceschopnosti.

Dvě výroční zprávy Komise z 11. září hodnotí a porovnávají průmyslovou výkonnost a politiky EU jako celku i jednotlivých členských států. I přes značné rozdíly ve výkonnosti a politikách členských států jsou mnohé problémy společné – nedostatek investic, přístup k financím, přístup na trhy, ceny energií a potřeba strukturálních reforem.

Evropa sází na průmyslovou obnovu

Průmysl a služby související s průmyslovými výrobky významně přispívají ekonomikám a exportům členských států EU. To je důvod proč si EU dala za cíl zvýšit podíl svého průmyslu na HDP EU do roku 2020 na 20 %. Silná a diverzifikovaná průmyslová základna v globálním měřítku vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu, inovativní firmy a investice do budoucnosti. K tomu je však současně zapotřebí příznivého prostředí včetně, a to především efektivní a účinné veřejné správy.

Bez investic to nepůjde

Zpráva jasně říká, že Evropa potřebuje investice. Podle zdrojů Deutsche Bank by k akceleraci růstu v EU bylo v letech 2014 – 2016 zapotřebí 225 miliard eur, aby v roce 2017 dosáhla míra inflace 1,9 %, nebo 228 miliard eur v období 2014 – 2015, pokud by míra inflace měla být dosažena již v roce 2016. Bankovní systém i průmysl mají příležitost profitovat z politických opatření přijatých Evropskou komisí. Pokud bude poptávka a nabídka reagovat na tato opatření, mohl by průmysl překonat propad investic z roku 2009. Bez investic poroste konkurenceschopnost ostatních regionů rychleji a renesance průmyslu v Evropě bude obtížná.

Jak je na tom Česká republika

Zpracovatelskému průmyslu a exportu se daří, věda a výzkum pokulhávají, infrastruktura je zanedbaná, produktivita nízká, ceny elektřiny vysoké, dovednosti nereagují na trh práce, státní administrativa neefektivní, přetrvávají obavy z korupce.

Česká republika se podle zprávy pomalu dostává z období záporného růstu. Zpracovatelský průmysl zůstává stále jedním z nejdůležitějších odvětví ekonomiky představující v roce 2012 24,7 % přidané hodnoty. Ve skutečnosti podíl zpracovatelského průmyslu v době krize vzrostl (zdroj Eurostat). Hodinová produktivita práce v roce 2012 oproti roku 2008 sice obecně poklesla, ve zpracovatelském průmyslu se naopak zlepšila. Podíl vývozu na HDP v roce 2013 dosáhl 78,6 % v porovnání s 64,4 % v roce 2008.

I když podíl soukromé sféry na investicích do vědy a výzkumu vzrostl v roce 2012 na 1,01 % HDP, zůstávají inovace v České republice podle inovační výsledkové tabule EU pod unijním průměrem. Otázka kvality povinného a terciálního vzdělávání je na pořadu dne. I když počet lidí ve věku 30 – 34 let, kteří dosáhli terciárního vzdělání, vzrostl, stále ještě byl v roce 2013 hluboko pod průměrem EU. I přes daňové pobídky pro firmy, které chtějí spolupracovat se vzdělávacími institucemi, přetrvávají na trhu práce nedostatky některých dovedností a je stále ještě co napravovat.

Energetická intenzita se za poslední roky snížila, ale stále ještě v porovnání s ostatním zeměmi EU zůstává vysoká. Vysoké ceny elektřiny považují české firmy stále ještě za největší překážku podnikání, přestože pro středně-velké firmy ceny elektřiny mezi roky 2008 - 2012 o něco klesly.

Převážná většina obchodních operací se odehrává v EU a zejména v eurozóně. V roce 2013 směřovalo do EU 80 % exportu a dovozy z EU představovaly 68 %. Úroveň infrastruktury v České republice je nedostatečná, to zahrnuje jak nedostatečně rozvinutou dopravní infrastrukturu, tak nedostatečné investice do udržení a dalšího rozvoje stávající infrastruktury.

Podnikatelské klima v České republice čelí mnoha výzvám, podle mezinárodních šetření mezi největší problémy patří získání stavebního povolení, ochrana investorů a vymahatelnost smluv. Pokud jde o malé a střední podniky a implementaci opatření Aktu pro malé a střední podniky, vede si Česká republika v souladu s evropským průměrem. Státní správa je neefektivní a přetrvávají obavy z korupce.

Zpráva o konkurenceschopnosti EU (AJ) [pdf 6,1 MB] - Shrnutí zprávy (AJ) [pdf 258 kB]

Zpráva o konkurenceschopnosti členských zemí 2014 – „Reindustrializace Evropy“ (AJ) [pdf 9 MB]

Zpráva o konkurenceschopnosti ČR 2014 [pdf 461 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět