Doporučení EK musí brát vláda vážně

Tentokrát méně bruselské rétoriky a více smyslu pro realitu členských států.


Zajištění dlouhodobé stability veřejných financí patří již k dobrému tónu v Unii, dále však je třeba posílit fiskální rámec legislativní cestou, snížit administrativní a regulatorní bariéry pro investice, zejména v oblasti dopravy a energetiky, zlepšit dostupnost služeb e-govermentu, přijmout ambicióznější protikorupční reformu a zlepšit praxi veřejných zakázek, efektivně řídit systém výzkumu a vývoje a usnadnit vazby mezi akademickou sférou a podniky, zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout opatření pro větší inkluzi znevýhodněných děti, včetně Romů, do hlavního vzdělávacího proudu a odstranit překážky pro větší účast nedostatečně zastoupených skupin na trhu práce, zejména žen. To jsou hlavní letošní doporučení pro Českou republiku.

Letos již pošesté vyhodnotila Evropská komise reformní úsilí členských států v procesu zastřešeném evropským semestrem a rozdala jim svá doporučení, kde mají slabá místa a kde se musí zlepšit. Hodně již naznačily národní zprávy (tzv. „country reports“) pro všech 28 členských zemí zveřejněné Komisí letos v únoru. Koncepce národních zpráv i následných doporučení se zlepšila -  obsahují méně bruselské rétoriky a více smyslu pro realitu členských států. Včasné zveřejnění národních zpráv tak dalo potřebný časový prostor pro jejich projednání se sociálními partnery a veřejností. Zprávy již naznačily možná doporučení.

Komise přichází s těmito doporučeními:
  1. Podniknout opatření, jež zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, ve světle budoucích rizik v oblasti zdravotní péče. Přijmout právní předpisy k posílení fiskálního rámce.
  2. Omezit regulační a administrativní překážky, jež brání investicím (zejména v dopravě a energetice), a zvýšit dostupnost služeb elektronické veřejné správy. Přijmout rozpracované protikorupční reformy a zlepšit postupy zadávání veřejných zakázek.
  3. Posílit řízení systému výzkumu a vývoje a usnadnit propojení akademické sféry se sférou podnikatelskou. Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a přijmout opatření zvyšující začlenění znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci běžných škol a předškolního vzdělávání. Odstranit překážky, jež brání větší účasti nedostatečně zastoupených skupin (zejména žen) na trhu práce.

pdfSpecifická doporučení Komise České republice222.87 KB (pdfAJ 121.05 KB)
Stanovisko SP ČR ke specifickým doporučením Komise pro ČR 2016

Zpráva o České republice 2016
SP ČR: Komise zveřejnila "country reports": Jak si vede ČR? 
Stanovisko SP ČR ke Zprávě o ČR 2016

pdfNárodní program reforem ČR 2016673.71 KB + pdfpříloha583.7 KB
pdfKonvergenční program ČR 2016888.52 KB

Souhrnné informace o evropském semestru 2016(AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů pro EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět