Snaha Komise o atraktivnější Modrou kartu

Více flexibility méně rigidity a konec národních preferenčních režimů

Současná modrá karta neuspěla, její revize by měla učinit Evropu atraktivnější pro talenty.  V pracovním programu Evropské komise se jasně říká: „s cílem vyrovnat se s budoucími demografickými trendy a potřebami trhu práce v Evropě, Komise představí nový přístup k legální migraci, včetně opatření ke zlepšení směrnice o modré kartě“.

Návrh Komise COM(2016) 378 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem vysoce kvalifikovaného zaměstnání je součástí úsilí EU vyvinout komplexní politiku řízení migrace. Modrá karta byla přijata v roce 2009 a jejím cílem bylo usnadnit přístup a mobilitu vysoce kvalifikovaných státních příslušníků z třetích zemí a jejich rodin cestou harmonizace podmínek vstupu a pobytu v rámci celé EU a stanovení souboru pravidel. Směrnice tedy měla přilákat vysoce kvalifikované pracovníky z okolního světa a vyrovnat se tak s úzkými místy na trhu práce EU a tím přispět ke konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu.

Modrá karta však v tomto svém záměru neuspěla. Současná modrá karta prokázala vnitřní nedostatky jako např. restriktivní podmínky přijetí a velmi omezené možnosti mobility uvnitř EU. A to v kombinaci s různými souběžně vedle sebe existujícími pravidly, podmínkami a postupy pro přijímání stejných kategorií vysoce kvalifikovaných pracovníků aplikovanými napříč EU omezilo atraktivitu a využití modré karty. Není to ani účinné, protože taková roztříštěnost je překážkou pro zaměstnavatele a individuální žadatele, ani efektivní, jak ostatně prokázal velmi nízký počet žádostí.

Změna by měla konzistentní s ostatními politikami v dané oblasti, komplementární k současně zveřejněnému Akčnímu plánu pro integraci státních příslušníků z třetích zemí a provázaná s Novou agendou EU v oblasti dovedností. Modrá karta bude i nadále nástrojem pro přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků z celého světa a sdělení Komise dále specifikuje, že toho bude dosaženo vytvořením společného přístupu EU, který bude obsahovat flexibilnější přijímací podmínky, zlepšení přijímacích procedur a posílení práv, včetně mobility uvnitř EU.

Komise vyšla z dopadové studie a představila několik možných scénářů, pokud jde o rozsah i legislativní přístup. Preferovaný scénář by měl obsahovat tyto základní elementy: modifikaci přístupových podmínek, zpřístupnění modré karty širší skupině vysoce kvalifikovaných pracovníků, zlepšení práv spojených s modrou kartou EU, včetně mobility uvnitř EU a nerozšiřování rozsahu směrnice mimo vysoce kvalifikované pracovníky. Dále pak národní režimy pro státní příslušníky z třetích zemí spadající do kategorie modré karty by již nebyly povoleny. Legislativní opatření by měla být kombinována s nelegislativními akcemi. Potenciálně by měla být modrá karta přístupná vysoce kvalifikovaným úspěšným žadatelům o azyl.

pdfSdělení Komise k modré kartě EU COM(2016) 378472.81 KB (AJ)
Akční plán pro integraci státních příslušníků z třetích zemí
Nová agenda EU v oblasti dovedností

Stanovisko SP ČR k návrhu modifikované modré karty

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět