Vysílání pracovníků: prohlášení Komise ke žlutým kartám

Návrh je dle Komise v souladu s principem subsidiarity, ale co proporcionalita?
Svaz průmyslu a dopravy České republiky je hluboce znepokojen dnešním rozhodnutím kolegia komisařů a komisařek Evropské komise, které ukončilo proceduru tzv. žlutých karet, které Komise obdržela od národních parlamentů 11 členských států v souladu s přezkumem směrnice 96/71/EC o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb. Tento nástroj je lakmusovým papírkem demokracie a byl zatím otestován jen ve dvou případech. Šlo o návrh na úpravu stávky na úrovni EU (Monti II) a o zřízení pozice evropského prokurátora.

Po důkladném zvážení všech hledisek došla Komise k závěru, že uvedený návrh revidované směrnice není v rozporu s principem subsidiarity.

Komisařka Marianne Thyssen rozhodnutí komentovala slovy: Pro Komisi mají názory národních parlamentů velkou politickou váhu a já jsem velice ráda, že se aktivně zapojují. Důkladně jsme se zabývali všemi argumenty, které předložily národní parlamenty, a společně jsme prodiskutovali jejich připomínky. Po řádném zvážení všech okolností jsme dospěli k závěru, že náš návrh je plně v souladu s principem subsidiarity, a proto na něm budeme trvat.“

To je tedy k subsidiaritě. Nicméně v opozici nebyly jen národní parlamenty téměř poloviny členských států. Nesoulad panuje i v samotné Radě. Nové členské státy návrh odmítají a řada dalších států stále drží výhradu přezkumu.

Byznysu jde hlavně o proporcionalitu a právní jistotu

Proti přezkumu zazněl i silný a jasný hlas evropského byznysu. Byznys na všech úrovních hodnotí návrh Komise hlavně z hlediska principu proporcionality a ten rozhodně dodržen není. Hodnocení dopadů, které doprovází návrh Komise, není důkladný ani důvěryhodný, není založen na odpovídající evidenci, nepřináší argumenty, ani neobjasňuje příčiny problému. Prioritou byznysu je zachování rovnováhy mezi právy poskytovat služby přes hranice a právy vysílaných pracovníků. Tuto rovnováhu zaručuje směrnice 96/71/EC a posiluje prováděcí směrnice 2014/67/EU, jejíž transpozice měly proběhnout do letošního června. Nový návrh s utopistickým požadavkem zavést v EU, kde se proces konvergence v podstatě zastavil, princip stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě, je v praxi nereálný. Nové návrhy, zejména široce a nejasně definovaný institut „odměny“ uvrhnou podniky na dlouhou dobu do právní nejistoty, přinesou další administrativní zátěž a finanční náklady.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako součást evropské podnikatelské komunity BusinessEurope bude v zájmu zachování konkurenceschopnosti v Evropě a podpory poskytování služeb přes hranice i nadále volat po zdravém rozumu, respektování principu proporcionality a dodržení nových pravidel o účelnosti legislativy.

pdfTisková zpráva Evropské komise65.03 KB

Vladimíra Drbalová
zástupkyně ředitele Sekce mezinárodních vztahů 

Blízková Marta
/
kategorie Evropská komise
zpět