Květnová Rada EU pro konkurenceschopnostZasedání Rady v části vnitřní trh a průmysl se koná v Bruselu 28. 5. 2018. V legislativní části se Rada chystá ke schválení obecného přístupu k návrhu nařízení o vzájemném uznávání. Ministři povedou politickou rozpravu o návrhu nařízení o vztazích mezi online platformami a podniky. Komise a BG PRES budou informovat o řadě aktuálně projednávaných nebo nově představených legislativních návrzích (návrhy v oblasti jednotného digitálního trhu, autorskoprávní balíček, balíček týkající se politiky ochrany spotřebitele, balíček týkající se práva obchodních společností, návrh nařízení o doplňkových ochranných osvědčeních). Předsednictví bude informovat o stavu zavádění jednotné patentové ochrany. Rakouská delegace v závěru představí program svého nastupujícího předsednictví v Radě EU.Tématem pracovního oběda bude umělá inteligence.

Pracovní obědem ministrů pro výzkum na téma zřízení společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku, bude zahájen část Rady pro výzkum a vesmír. Rada plánuje přijetí obecného přístupu k nařízení Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019-2020), který doplňuje rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, a přijetí závěrů Rady o urychlení oběhu znalostí v EU a evropském cloudu pro otevřenou vědu.

Balíček týkající se zboží: posilování důvěry v jednotný trh COM (2017) 787 zveřejnila Evropská komise dne 19. 12. 2017. Jeho součástí je Návrh nařízení o vzájemném uznávání zboží COM (2017) 796 a Návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla a postupy pro soulad a vymáhání harmonizovaných právních předpisů pro výrobky COM (2017) 795. Návrh nařízení o vzájemném uznávání zboží legálně uvedeného na trh v jiném členském státě má za účel nahradit stávající, dosud účinné, nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008, které se ukázalo jako nedostatečné pro aplikaci principu vzájemného uznávání.

Politické rozpravy o návrhu nařízení o vztazích mezi online platformami a podniky by se měl účastnit Andrus Ansip, komisař EU pro jednotný digitální trh. Jednotlivé články ustanovení upravují obchodní podmínky zprostředkovatelů online služeb tak, aby bylo jasné, jakým způsobem jak jsou uživatelům zobrazovány výsledky vyhledávání, za jakých okolností může dojít ke znepřístupnění daného podniku spotřebitelům nebo jeho odstranění z online platformy. Návrh nařízení rovněž upravuje formy řešení sporů mezi zprostředkovateli služeb a jejich obchodními partnery a přichází s návrhem na zřízení Střediska EU pro sledování ekonomiky internetových platforem.

BusinessEurope, Evropská konfederace evropského podnikání, poslal dopis Emilu Karanikolovi, ministru hospodářství Bulharska, ve kterém se vyjadřuje naději, že Rada projedná návrh nařízení o vzájemném uznávání rychle, tak aby konečného výsledku bylo dosaženo ještě do konce mandátu Komise a Evropského Parlamentu. Aktivní diskuse by měla pokročit, i pokud jde o druhou část balíčku týkajícího se návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla a postupy pro soulad a vymáhání harmonizovaných právních předpisů pro výrobky a to do konce nadcházejícího předsednictví v Radě. Ustanovení upravují obchodní podmínky zprostředkovatelů online služeb BusinessEurope postupně analyzuje. Navrhované nařízení jde obecně správným směrem a může přispět ke zlepšení podmínek malých podniků využívajících platformy, jen pokud bude zachována smluvní svoboda a princip proporcionality. Dopis se dále věnuje i nové politice v oblasti ochrany spotřebitele, balíčku týkajícího se práva obchodních společností, jednotnému patentu a jednotnému patentového soudu.

Vladimíra Drbalová

Příloha: dopis BusinessEurope
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět