Agentura EU pro pracovní vztahy: Ministři pod politickým tlakem

Dne 6. prosince 2018 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika. Rada by měla přijmout obecný přístup k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti a návrhu směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům (třetí balíček). Pokročit by měla jednání o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Jednání se zaměří i na balík dokumentů k Evropskému semestru – Výroční zprávu k růstu, návrh společné zprávy k zaměstnanosti a doporučením k hospodářské politice pro eurozónu. K politické dohodě by mělo dojít i u Doporučení Rady ohledně přístupu k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné.

Kontroverzní návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Záměr vytvořit Evropský orgán pro pracovní záležitosti oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 13. září 2017 a odůvodnil jej nutností zajistit „spravedlivou mobilitu“ pracovníků na jednotném trhu EU. Nově vzniklý orgán by měl být členským státům a Komisi nápomocen v záležitostech týkajících se přeshraniční mobility pracovní síly a koordinace sociálního zabezpečení, včetně volného pohybu pracovníků, vysílání pracovníků a vysoce mobilních služeb (silniční dopravy) v rámci Unie. Nový orgán by měl zlepšit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech, které souvisí s pohybem v EU a jejich působením v jiných členských státech. Měl by také usnadnit konání společných a koordinovaných inspekcí a zajistit mediaci a zjednodušit hledání řešení v případě sporů mezi členskými státy. AT PRES nechtělo ukončit jednání během svého mandátu, ale na tlak desetičlenné skupiny členských států pod praporem Francie předložilo návrh na agendu EPSCO k dosažení obecného přístupu.

Zaměstnavatelé nejsou přesvědčení o nutnosti vzniku nového orgánu na úrovni EU

Zaměstnavatelé návrh od počátku nepodporují. Nevidí potřebu vytvářet nový Evropský orgán a už vůbec s názvem „Autorita“. Finanční prostředky s tím spojené (59 milionů Euro ročně) by se měly věnovat na poskytování informací a poradenské služby pro podniky a pracovníky v příhraničních situacích (Help Desk). Společné inspekce by měly být dobrovolné plně v kompetenci členských států a na jejich vyžádání. Mediace po dohodě s členskými státy. Nicméně zaměstnavatelé vnímají některé posuny v kompromisním textu. Například změnu názvu na „Agentura“ a taxativní vymezení působnosti orgánu, zpřesnění textu o společných a vzájemně koordinovaných inspekcích při respektování pravomoci členských státu nebo zpřesnění textu v oblasti mediace včetně skutečnosti, že mediace je dobrovolná a výsledná stanoviska nezávazná. Oblast koordinace systémů sociálního zabezpečení je mediace zcela vyjmuta a zachovány budou dva technické podvýbory Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, které měly být původním návrhem zrušeny a jejich agenda přesunuta pod novou agenturu. Aby se zabránilo překryvům s další evropskou legislativou, byla zpřesněna působnosti v tom smyslu, že pokud jde o právní předpisy EU v oblasti dopravy, bude se orgán zabývat pouze aspekty přeshraniční pracovní mobility a sociálního zabezpečení.

Vladimíra Drbalová

Tereza Řezníčková
/
kategorie Evropská rada
zpět