Rada EU pro zaměstnanost o sociální dimenzi Evropy po roce 2020

Dne 15. března 2019 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), část zaměstnanost a sociální politika. Rada by měla přijmout obecný přístup k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci a měla by vést politickou diskusi k sociální dimenzi Evropy po roce 2020. Na agendě jsou také body týkající se Evropskému semestru 2019 - Akční priority v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky a politická vodítka na rok 2019. EPSCO přijme závěry k Roční analýze růstu a Společné zprávě o zaměstnanosti 2019. Komise bude prezentovat Národní zprávy 2019. Na agendě budou dále i Tripartitní sociální summit, provádění doporučení Rady o cestách pro zvyšování dovedností a aktuálně projednávané legislativní návrhy:

  • Směrnice o požadavcích na přístupnost výrobků a služeb
  • Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem
  • Revize směrnice o karcinogenech a mutagenech (3. soubor)
  • Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
  • Nařízení o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti
  • Revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
  • Diskuse o sociální dimenzi Evropy po roce 2020
Diskuze o budoucnosti EU byly zahájeny již v roce 2017, kdy Komise vydala Bílou knihu o budoucnosti. Ta byla následována sdělením k budoucnosti sociální dimenze. Za BG PRES byla také ustanovena skupina na vysoké úrovni k problematice budoucnosti EU. V rámci diskuze o budoucnosti se hovoří o možnostech a způsobech spolupráce mezi členskými státy, o prohloubení sociální dimenze EU a implementaci Evropského pilíře sociálních práv podepsaného v listopadu 2017 představiteli všech členských zemí, Evropské komise a Evropského parlamentu. Nyní se diskuze zaměřuje na vytvoření strategie, vize po roce 2020 v souvislosti s končící strategie Evropa 2020. Výbory SPC a EMCO připravují analýzu, zhodnocení implementace strategie Evropa 2020, naplnění cílů a systém spolupráce. Dne 9. 5. 2019 proběhne summit v Sibiu k budoucnosti EU. RO PRES připravilo k politické debatě dvě otázky: Jaké jsou klíčové aspekty, které by měly definovat budoucí sociální dimenzi? Co by mělo být prioritou pro EU a členské státy (v Návaznosti na Evropský pilíř sociálních práv), aby byl zachován a zlepšen evropský sociální model po roce 2020.

SP ČR může podpořit mandát České republiky, který jasně říká, že naše trhy práce, které jsou stále více propojené, čekají obrovské výzvy vyplývající z dopadů 4. průmyslové revoluce. Předpokladem fungování našich politik zaměstnanosti je vytvoření funkčního predikčního systému na úrovni EU. Musíme mnohem více a lépe spolupracovat při monitorování vývoje našich trhů práce. Spolupracovat v predikcích změn v oblasti kvalifikací, forem organizace práce, ale i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Více a lépe spolupracovat a koordinovat naše kroky při zajišťování pracovních sil v rámci jednotného pracovního trhu. Kvalifikovaných i nekvalifikovaných, v rámci regionů stejně jako v rámci sektorů a oborů. Musíme spolupracovat a koordinovat kroky k podpoře automatizace a robotizace výroby a služeb. A to tak, aby v případě negativních dopadů těchto trendů na trh práce nedocházelo k protekcionistickým opatřením tam, kde bude důsledkem těchto procesů významnější snižování pracovních sil. Nové nástroje politiky zaměstnanosti musí podporovat adaptabilitu pracovníků, zaměstnavatelů i společenského a politického prostředí. Principy flexicurity platí a budou platit i v budoucnu. Bude však nutné je adaptovat na nové podmínky a nové formy organizace práce.

Vladimíra Drbalová
Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropská rada
zpět