Evropská rada o Covidu-19, cenách energií a strategickém kompasu

Ve dnech 15. a 16. prosince 2021 se v Bruselu uskuteční summit Východního partnerství, zasedání Evropské rady a eurosummit.

Východní partnerství je politikou EU vůči šesti východoevropským zemím Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzi, Moldavsku a Ukrajin a je součástí Evropské politiky sousedství. Hlavními cíli summitu bude schválení programu spolupráce s partnerskými zeměmi do roku 2025 a přijetí politické deklarace všech účastnických zemí.

Agenda Evropské rady

  • COVID-19: Komise představila začátkem prosince 2021 sdělení k reakci na variantu omikron, které cílí na posílení koordinované reakce v boji proti šíření covid-19. ČS by měly zavést cílená a přiměřená preventivní opatření či omezení, jež by bránila šíření viru, chránila životy a snižovala tlak na systémy zdravotní péče za plné koordinace na úrovni EU;
  • Krizové řízení a bezpečnost: EU v průběhu své historie čelila mnoha krizím a postupně zaváděla politické a institucionální změny, aby zvýšila svou schopnost řešit budoucí mimořádné situace. Pandemie covid-19 ukázala, že EU musí být připravena čelit akutním krizím různé povahy, které mohou být mnohotvárné nebo hybridní. Strategie na období 2020–2025 se zaměřuje na prioritní oblasti, v nichž může EU pomoci členským státům při posilování bezpečnosti obyvatelstva Evropy a respektování evropských hodnot a zásad.
  • Ceny energií: Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) předložila 15. 11. 2021 Evropské komisi předběžné posouzení vysokých cen energií v Evropě a posouzení současného uspořádání velkoobchodního trhu s elektřinou. Evropská komise ve svém Sdělení o cenách energií ze dne 13. října 2021 pověřila agenturu, aby do dubna 2022 provedla posouzení současné podoby velkoobchodního trhu s elektřinou a do poloviny listopadu 2021 předložila předběžné posouzení. Předběžná zpráva ACER uvádí některé klíčové faktory relativně nerovnoměrných dopadů cen elektřiny v jednotlivých členských státech a ukazuje, že země s vysokou závislostí na plynu a nízkou propojeností byly více vystaveny vysokým cenám elektřiny. Ceny plynu v říjnu 2021 byly o 400 % vyšší, než byly v dubnu 2021. Ceny elektřiny vzrostly o 200 % (zejména v důsledku zvýšení cen plynu). Vlády v ČS EU se pokouší identifikovat příčiny a určit, zda se jedná o krátkodobý šok nebo trvalou změnu. K vysokým cenám energií v Evropě přispěly různé faktory, ale hlavní příčinou je podle ACER prudký nárůst cen zemního plynu na světových trzích, který je způsoben zejména napjatou situací na světovém trhu s LNG.
  • Bezpečnost a obrana: Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) zveřejnila dne 9. listopadu 2021 první návrh Strategického kompasu, který by měl sloužit jako nový plán pro posílení bezpečnostní a obranné politiky EU (SBOP) do roku 2030. Jeho cílem je zvýšit ochotu a schopnost EU jednat aktivněji a rozhodněji v rámci čím dál kompetitivnějšího a nepřátelštějšího bezpečnostního prostředí.. Na dostatečné podpoře strategického kompasu bude závise i nová Deklarace EU-NATO.
  • Vnější dimenze migrace: S cílem prohloubení vzájemně prospěšných partnerství a spolupráce se zeměmi původu a tranzitu ER navrhla přístup pragmatický, flexibilní a přizpůsobený na míru, který bude koordinovaně využívat jako Team Europe všechny dostupné nástroje a pobídky EU a členských států a bude probíhat v úzké spolupráci s UNHCR a IOM. ER vyzvala EK a vysokého představitele, aby ve spolupráci s členskými státy posílili konkrétní akce s prioritními zeměmi původu a tranzitu, jakož i konkrétní podporu pro ně.

 Poselství evropského byznysu Evropské radě

BusinessEurope ve svém dopise na předsedu Evropské Rady Charlese Michela apeluje na evropské lídry k pan-evropské koordinaci opatření v boji proti další vlně COVID-19“ Evropská rada by se měla zaměřit na koordinaci úsilí při řešení 4. vlny pandemie Covid a zároveň na zachování obnovy. Abychom obnovili naši ekonomiku a dosáhli trvalého růstu a zaměstnanosti, potřebuje EU zlepšit konkurenceschopnost Je zapotřebí rozhodných opatření k potlačení pandemie, pokračování ve strukturálních reformách, posílení jednotného trhu a zlepšení postavení Evropy ve světě.“  V dopise BusinessEurope také vyjádřil obavu podnikatelské komunitě rostou obavy z legislativních návrhů, které znevýhodňují evropské společnosti v soutěži na globálních trzích. Podniky se nemohou vyrovnat s nikdy nekončícím hromaděním omezení a administrativních požadavků. Dopis se vyjadřuje i cenám energie. Přístup k cenově dostupné nízkouhlíkové energii je zásadní pro úspěch evropské ekonomiky i energetické transformace. Jakékoli případné změny proto musí zajistit zachování a zvýšení investičních pobídek pro další nízkouhlíkové kapacity.

Přečtěte si dopis BusinessEurope předsedovi Evropské rady.

kategorie Evropská rada
zpět