522. Plenární zasedání EHSV

V Bruselu se ve dnech 25. - 26. ledna 2017 konalo 522. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. První den proběhla diskuse o Evropském pilíři sociálních práv, které se zúčastnily Marianne Thyssen, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a Maria João Rodrigues, poslankyně Evropského parlamentu a zpravodajka k problematice pilíře sociálních práv. Základem diskuse bylo stanovisko EHSV k Evropskému pilíři sociálních práv SOS/542. Dalším hostem plenárního zasedání byl Ian Borg, maltský parlamentní tajemník pro fondy EU a předsednictví v roce 2017. Druhý den vystoupil Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla a otevřel diskusi o současném stavu evropského hospodářství a perspektivě prohloubení HMU. Ve svém projevu zdůraznil zejména nutnost mobilizovat všechny nástroje pro dlouhodobou stabilitu eurozóny. Koherentní nástroje pro solidnější Eurozónu „Eurozóna není dokonalá, ale občanům na ní záleží. 2/3 evropský občanů hovoří o positivních dopadech na jejich životy. Potřebujeme strukturální reformy nové generace k posílení soudržnosti, protože toto všechno je vektorem konvergence EU směrem vzhůru,“ řekl komisař Moscovici.

SOC/542 Evropský pilíř sociálních práv

Zřízení evropského pilíře sociálních práv oznámil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl v Evropském parlamentu dne 9. září 2015. Dne 8. března 2016 zahájila Evropská komise rozsáhlou konzultaci a předložila první předběžný nástin, z něhož by měl vzejít Evropský pilíř sociálních práv. Cílem konzultace Komise je získat zpětnou vazbu ke třem hlavním tématům: 1) Revizi sociálního „acquis“ EU, 2) Budoucnosti práce a systémů sociálního zabezpečení. 3) Budoucnosti sociálního pilíře jako základní podmínky fungování Eurozóny.

Stanovisko EHSV odráží hlavní závěry a doporučení plynoucí z vnitrostátních diskusí. EHSV především:

 • vítá iniciativu Komise zahájit veřejnou konzultaci na téma evropského pilíře sociálních práv s důrazem na plné dodržování rozdělení pravomocí a zásady subsidiarity;
 • vyzývá k ujasnění rozsahu a obsahu pilíře a zdůrazňuje, že občanská společnost a sociální partneři by měli být náležitě zapojeni do diskusí týkajících se tohoto pilíře;
 • zastává názor, že sociální práva by se měla uplatňovat na všechny členské státy, a uznává, že pro eurozónu mohou být nezbytné specifické nástroje/mechanismy;
 • zdůrazňuje vzájemnou provázanost mezi hospodářskými a sociálními politikami, evropský hospodářský a sociální model je založen na společném pojetí významu růstu pracovních míst, sociálního pokroku a produktivity;
 • domnívá se, že pilíř by měl podporovat stávající sociální acquis EU a jeho plné a náležité uplatňování,
 • je toho názoru, že evropský semestr a národní programy reforem, které se týkají i zemí mimo eurozónu, by se měly stát hlavními prostředky k jeho provádění a monitorování.
 • je přesvědčen, že v rámci diskusí o sociálním pilíři by měla být prioritou budoucnost práce;
 • klade důraz na úlohu sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a občanského dialogu+
 • opětovně zdůrazňuje, že udržitelné a účinně a účelně fungující systémy sociálního zabezpečení mají pro veškerou společnost v EU zcela zásadní význam;
 • věří, že je nezbytné, aby proběhla vážná debata o náležitě promyšlené architektuře HMU, předpokládající konsensus v otázce hospodářských a sociálních cílů a dohodu o způsobu její správy.

522. Plenární zasedání EHSV projednalo a přijalo tato stanoviska relevantní pro byznys (www.eesc.europa.eu):

 • TEN/611 Evropská gigabitová společnost
 • TEN/612 Evropský kodex pro elektronické komunikace
 • TEN/613 Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
 • TEN/614 Připojení k internetu v místních komunitách
 • TEN/615 Akční plán 5G pro Evropu
 • INT/804 Balíček týkající se autorských práv
 • INT/786 Hrozby a překážky pro jednotný trh
 • INT/807 Horizont 2020 (hodnocení)
Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy a členka EHSV
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět