524. Plenární zasedání EHSV s eurokomisařkami Malmström a Cretu

Ve dnech 29. – 30. 3. 2017 se v Bruselu konalo 524. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hosty byly Cecilie Malmström, komisařka EK pro obchod, která se zúčastnila diskuse na téma obchodní politiky EU, a Corina Cretu komisařka pro regionální politiku k diskusi o politice soudržnosti po roce 2020.

524. Plenární zasedání EHSV přijalo tato stanoviska zásadní pro zaměstnavatele:

REX/483 Nástroje na ochranu obchodu – metodika
Návrh zahrnuje cílené změny nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „základní antidumpingové nařízení“) a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „základní antisubvenční nařízení“). Cílem nařízení je změnit způsob určení běžné hodnoty za podmínek zkreslení trhu: nařízení stanoví, na jakém základě by se měla určovat běžná hodnota v případě dovozu ze zemí bez tržního hospodářství.

V případě členů WTO se běžná hodnota obvykle určuje na základě ceny obdobného výrobku na domácím trhu nebo na základě početně zjištěné běžné hodnoty. Za určitých okolností však cena na domácím trhu a náklady nepředstavují přiměřený základ pro určení běžné hodnoty. Tak tomu je například v případě, kdy ceny nebo náklady nejsou výsledkem volného působení tržních sil, ale jsou ovlivněny zásahy státu. Komise se domnívá, že za těchto okolností by použití ceny na domácím trhu a nákladů pro účely určení hodnoty, za kterou by měl být obdobný výrobek běžně prodáván, nebylo vhodné.

Nové ustanovení proto stanoví, že běžná hodnota se v takovém případě zjistí početně na základě výrobních nákladů a nákladů na prodej odrážejících nezkreslené ceny nebo na základě srovnávacího základu. Za tímto účelem lze jako zdroj použít nezkreslené ceny na mezinárodním trhu, náklady, nebo srovnávací základy, či odpovídající výrobní náklady a náklady na prodej ve vhodné reprezentativní zemi, jejíž úroveň hospodářského rozvoje je podobná jako ve vyvážející zemi. Tato metodika by Evropské komisi (dále Komise nebo EK) umožnila stanovovat a měřit skutečný rozsah dumpingu uplatňovaného za běžných tržných podmínek bez zkreslení. Návrh také mění základní antidumpingové nařízení, neboť zkušenosti v tomto ohledu ukazují, že skutečný rozsah subvencování není v době zahájení řízení vždy zřejmý. Tyto subvence však pro dotčené vývozce představují zjevnou nespravedlivou výhodu, která jim umožňuje prodávat výrobky na trhu EU za ceny působící újmu. Z důvodů spravedlivého řízení a transparentnosti návrh objasňuje, že v případě, kdy jsou takové subvence zjištěny v průběhu jakéhokoli šetření nebo přezkumu, Komise nabídne dotčené zemi původu a/nebo vývozu dodatečné konzultace, pokud jde o tyto subvence zjištěné v průběhu šetření. Aby tyto konzultace měly odpovídající smysl, zašle EK v těchto situacích dotčené zemi původu a/nebo vývozu shrnutí hlavních prvků týkajících se těchto dalších subvencí.

EHSV prosazuje otevřený a spravedlivý obchod a uznává jeho hodnotu jakožto hnací síly růstu a zaměstnanosti a proto požaduje rovné podmínky pro evropské vyvážející výrobce a vyvážející výrobce z třetích zemí a účinné nástroje na ochranu obchodu. EHSV zastává názor, že celkově návrh Komise nabízí vyvážené řešení otázky statusu Číny jako tržního hospodářství na jedné straně a cíle účinné metodiky výpočtu dumpingu na straně druhé. EHSV podporuje návrh Komise, aby dumpingové rozpětí nebylo vypočítáváno pomocí standardní metodiky, ale na základě srovnávacího základu zohledňujícího značně zkreslené výrobní a prodejní náklady.

EHSV poukazuje rovněž na to, že již ve svém stanovisku z roku 2016 o ochraně udržitelných pracovních míst a růstu v ocelářství vyzval k tomu, aby se pro antidumpingová a antisubvenční šetření čínského dovozu nepoužívala standardní metodika, dokud Čína nesplní pět kritérií EU pro přiznání statusu tržní ekonomiky. EHSV vítá záměr Komise používat zvláštní kritéria k určení toho, zda je situace na trhu podstatným způsobem zkreslena. EHSV však upozorňuje, že v návrhu Komise na změnu základního antidumpingového nařízení stále existuje prostor pro zlepšení z hlediska účinnosti a proveditelnosti procesu antidumpingového šetření (právní status, proveditelnost a účelnost navrhovaných zpráv), zejména pokud jde o důkazní břemeno, které je patrně přesouváno na evropský průmysl. EHSV dále zdůrazňuje, že řízení týkající se antidumpingového a antisubvenčního podnětu musí být přístupné také pro malé a střední podniky. EHSV také podotýká, že efektivnost postupů spojených s nástroji na ochranu obchodu souvisí i s návrhem na modernizaci těchto nástrojů z roku 2013, včetně pravidla nižšího cla. EHSV zdůrazňuje, že je mimořádně důležité, aby byl balíček opatření, kterými se modernizují nástroje na ochranu obchodu, v nadcházejících měsících dokončen a přijat, aby byl vytvořen robustní a účinný systém ochrany obchodu a byla zajištěna pracovní místa a růst v EU.

INT/809 Kosmická strategie pro Evropu
Kosmická strategie pro Evropu reaguje na rostoucí globální hospodářskou soutěž, větší zapojení soukromého sektoru a významné technologické změny. Komise navrhuje řadu opatření, jejichž cílem je umožnit občanům plně využívat výhod, které vesmír nabízí, vytvořit vhodné prostředí pro růst kosmických startupů, podpořit vedoucí postavení Evropy v oblasti vesmíru a zvýšit její podíl na světových kosmických trzích. EHSV vítá sdělení Evropské komise a vybízí jí, aby v tomto směru pokračovala a aby si stanovila ještě ambicióznější cíle. EHSV doufá, že Komise vypracuje nařízení, na jehož základě se stane využívání systému Galileo jakožto geolokalizačního systému prioritou a aby byly přiděleny dodatečné prostředky na vypořádání se s novými výzvami, které přináší změna klimatu a potřeba zajistit bezpečnost a bránit se před vnějšími hrozbami.


Kromě toho by na podporu činností kosmického odvětví mohly být použity program Horizont 2020 a strukturální fondy a žádá Komisi, aby spolu s Evropskou investiční bankou identifikovala nové možnosti financování s cílem pobídnout soukromé investory, aby brali kosmické odvětví v potaz.

INT/810 Platební neschopnost podniků
Hlavním cílem návrhu je odstranit nejzávažnější překážky bránící volnému toku kapitálu, které vyplývají z rozdílností právních rámců pro řešení restrukturalizace a platební neschopnosti v jednotlivých členských státech. Navrhuje se, aby všechny členské státy zavedly klíčové zásady právních rámců pro účinné preventivní restrukturalizace a poskytnutí druhé šance. Návrh stanoví společné cíle v podobě zásad a tam, kde je to nezbytné, uvádí podrobná cílená pravidla. Má za cíl dosáhnout potřebné koherence právních rámců v celé EU, ale poskytuje členským státům flexibilitu k dosažení cíle uplatňováním zásad a cílených pravidel způsobem, který je vhodný z hlediska jejich vnitrostátní situace.

EHSV podporuje návrh směrnice o preventivní restrukturalizaci a o druhé šanci. S ohledem na obsah a na nutnost doplnit předpisy pro vnitřní trh se EHSV přiklání k tomu, aby návrh nabyl podobu nařízení a bez obav dále směřoval k co možná největší harmonizaci stávajících systémů

Vladimíra Drbalová
členka EHSV
Kateřina Pavlíková
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět