542. Plenární zasedání EHSV přijalo poselství k summitu EU v Sibiu

Ve dnech 20. – 21. 3. 2019 se konalo 542. Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Hosty zasedání byli Sebastian Reimer a Michael Laubsch z organizačního výboru evropské iniciativy „Stop extremismu“ a Patrik Bernasconi z Hospodářské sociální a environmentální rady Francie k diskusi o budoucnosti Evropy.

Dva týdny před evropskými volbami a poprvé po brexitu dne 9. května 2019 proběhne v rumunském Sibiu neformální summit Evropské rady o nové Strategické agendě EU na příštích pět let. EHSV přispěl k tomuto procesu svým stanoviskem:

Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále):

Díky rozmanitosti svých členů je EHSV mostem mezi EU a jejími občany a jako takový by rád předložil návrh ambiciózní vize pro budoucnost, v jejímž rámci by se Evropa v celosvětovém měřítku stala vedoucím představitelem v oblasti udržitelného rozvoje.

Založení Evropské unie patří mezi nejúspěšnější mírové, společenské a hospodářské projekty v historii Evropy. Naše Evropa byla založena na hodnotách respektu k lidské důstojnosti, svobodě, nepřípustnosti diskriminace, toleranci, spravedlnosti, solidaritě a rovnosti žen a mužů, demokracii, právnímu státu a dodržování lidských práv včetně práv osob náležejících k menšinám. Tyto hodnoty musí zůstat jádrem budoucího rozvoje a budoucích politik EU.

Sedm desetiletí míru a stability v Evropě je historickým a výjimečným úspěchem. Umožnil to evropský projekt a budování Evropské unie, jež vedly k vytvoření jednoty mezi evropskými národy a postupně evropské státy spojily prostřednictvím společného záměru. To vysvětluje, proč je EU pro kandidátské země a pro země zapojené do politiky sousedství EU stále atraktivním projektem. Evropa musí být ovšem připravena čelit novému geopolitickému vývoji. EHSV by se měl zapojit do šíření povědomí o skutečnosti, že mír nelze brát samozřejmost, která tu bude navždy.

Jádro evropské integrace představuje jednotný trh se všemi svými hospodářskými, společenskými a environmentálními dimenzemi. Proto by měl být schopen vytvářet udržitelný růst a inovace, přitahovat investice a podporovat udržitelnou konkurenceschopnost svých společností na globalizovaných trzích. Je ovšem také důležité přiznat, že pozitivní dopad jednotného trhu není rozptýlen rovnoměrně a že ne všichni občané jsou v takovém postavení, aby mohli z jeho bohatství čerpat.

Udržitelný růst znamená, že růst by neměl vycházet pouze z množství, ale i – ve skutečnosti dokonce spíše – z kvality, což znamená i) zákaz zneužívání životního prostředí nebo práce, ii) spravedlivé podmínky pro život, iii) hospodářský růst měřený nejen ročním tokem, nýbrž i stavem bohatství a jeho rozdělením, iv) plnění potřeb všech v míře, v jaké to naše planeta umožňuje, v) rozvoj ekonomik, díky nimž se můžeme rozvíjet bez ohledu na to, zda tyto ekonomiky rostou, či nikoli a vi) uzavřený tok příjmů mezi domácnostmi, podniky, bankami, vládami a obchodem, který funguje sociálním a ekologickým způsobem. Energie, materiály, svět přírody, lidská společnost, moc a bohatství, které sdílíme, to vše v současném modelu chybí. Neplacená práce pečujících osob – především žen – je ignorována, přestože žádné hospodářství by bez nich nemohlo fungovat.

Udržitelná konkurenceschopnost je naproti tomu model, který vyvažuje hospodářskou prosperitu, problémy životního prostředí a sociální začleňování. V této souvislosti je zapotřebí, aby index globální konkurenceschopnosti přizpůsobený pro potřeby udržitelnosti zohledňoval dva nové rozměry – environmentální a společenský.

Podstatou Evropy jsou čtyři svobody, konkrétně volný pohyb zboží, občanů, služeb a kapitálu, které společně umožňují obchod a hospodářský rozvoj, zaměstnanost, kreativitu a inovace, výměnu dovedností a rozvoj infrastruktury v odlehlých oblastech. Hospodářské svobody a pravidla hospodářské soutěže by ovšem neměly podrývat základní sociální práva.

Další zásadní hrozbu pro obyvatelstvo, hospodářství a ekosystémy Evropy představují rychlejší změny klimatu, hroutící se biologická rozmanitost, další environmentální rizika a společný neúspěch, pokud jde o zavádění úspěšných politik. Proto potřebujeme silnou strategii EU na provádění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Společnosti s větší mírou rovnosti mají lepší výsledky v oblasti životního prostředí a lepší schopnost stát se stále udržitelnějšími.

Je jasné, že je třeba se zabývat poptávkou po kvalitních pracovních místech ze strany občanů v celé Evropě, zejména v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti, především nezaměstnanosti mladých lidí, nebo regionech, které se potýkají se strukturálními změnami. To zavazuje všechny – orgány, vlády, sociální partnery a jiné organizace občanské společnosti –, aby nově vymezili pojem udržitelné Evropy s cílem podpořit tvorbu kvalitních pracovních míst.

Je nezbytně zapotřebí posílit přístup na trhy práce prostřednictvím souvislosti mezi tvorbou kvalitních pracovních míst a lepším vzdělávacím systémem, který vytvoří vhodné soubory dovedností, např. pomocí duálního systému vzdělávání.

Sociální a environmentální rozměr spolu souvisí a hospodářství musí umožnit sociální, hospodářskou a kulturní obnovu, nejen podporou a rozvojem klíčových dovedností a větší rozmanitosti. Agenda OSN pro udržitelný rozvoj 2030 musí povzbudit soukromý sektor, aby přispíval k dosažení udržitelných hospodářských, sociálních a environmentálních cílů, a tím aby podpořil spravedlivý a udržitelný růst blahobytu pro všechny a ochranu sociálních, lidských a pracovních práv.

542. Plenární zasedání EHSV dále projednalo a přijalo stanoviska relevantní pro zaměstnavatele:

  • SOC/612 Vzdělávání o Evropské Unii
  • INT/879 Harmonizované normy
  • TEN/687 Akční plán proti dezinformacím
  • SOC/576 Podpůrné systémy vzdělávání k zamezení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi
  • INT/878 Evropská normalizace 2019
  • SOC/617 Zdroje pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Stanoviska projednaná a přijatá na 542. Plenárním zasedání EHSV

Newsletter Zaměstnavatelské skupiny EHSV

Vladimíra Drbalová
Členka EHSV

Gbelec Ondřej
/
kategorie Evropský hospodářský a sociální výbor
zpět