Svaz průmyslu a dopravy ČR a evropský sociální dialog: společné dokumenty evropských sociálních partnerů

    .

Začleněním Sociálního protokolu (1991) do Amsterodamské smlouvy (1997) – článek 138 a 139 Smlouvy o Evropské unii - získal evropský sociální dialog nové místo v sociálním rozvoji Evropy.

Evropští sociální partneři – BUSINESSEUROPE (The Confederation of European Business – Konfederace evropského podnikání, dříve UNICE (Union des Industries de la Communauté européenne)), jíž je Svaz průmyslu a dopravy České republiky řádným členem, UEAPME (Union européenne de l´Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises), CEEP (Centre européen des entreprises a participation publique et des entreprises d'intéret économique général), ETUC (European Trade Union Confederation)  a CES (Confédération européene des Syndicats) - se stali kvazi-zákonodárci v navrhování právních norem Společenství, které se týkají zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů.

Evropská komise je před tím, než navrhne legislativní činnost v sociálních záležitostech, povinna sociální partnery konzultovat. Jestliže se rozhodnou záležitost navrženou Komisí řešit, mají v zásadě devět měsíců na dosažení dohody.

Rámcové dohody

Tato pravidla vedla k uzavření tří rámcových dohod, které byly na návrh Komise převedeny do směrnic a poté transponovány do národních právních řádů členských zemí a týkaly se:

Zodpovědnost za implementaci na národních úrovních nesou jednotlivé vlády, a to i v těch případech, kdy jsou opatření směrnic implementována sociálními partnery prostřednictvím kolektivního vyjednávání. Dodržování těchto dohod sleduje Evropská komise. Sociální partneři jsou soustavně konzultováni.

Smlouva z Nice z roku 2000 ještě více posílila autonomii evropských sociálních partnerů umožnila jim uzavírat dobrovolné (autonomní) rámcové dohody – tzv. rámcové dohody nového typu, které jsou aplikovatelné, na rozdíl od výše uvedených dohod, přímo na národní úrovni a garantem jejich implementace jsou sociální partneři.

Tato nová generace dobrovolných dohod nahrazuje sekundární legislativu EU. Pokrok dosažený v jejich aplikaci sociální partneři pravidelně sledují prostřednictvím implementačních tabulek, vyhotovovaných každoročně, a zpráv o implementaci zpracovávaných každé čtyři roky. Evropská komise celý proces monitoruje a je pravidelně informována Evropskými sociálními partnery v rámci zasedání Výboru pro sociální dialog.

Do současnosti podepsali evropští sociální partneři následující rámcové dohody nového typu:

Rámce akcí

Vedle rámcových dohod přijímají evropští sociální partneři i tzv. rámce akcí, procesně orientované dokumenty identifikující priority konkrétních politik, které sociálním partnerům slouží jako orientační body pro jejich činnost. Na základě zpráv národních sociálních partnerů o pokroku dosaženém v prioritních oblastech evropští sociální partneři každoročně podávají souhrnnou zprávu.

Dosud byly přijaty:

Sada nástrojů

Další společné iniciativy

Rámcové dohody a rámce akcí doplňuje celá řada dalších společných iniciativ – zprávy, doporučení, prohlášení, stanoviska, přehledy dobré praxe apod.:

Pracovní programy Evropských sociálních partnerů

Aktivity Evropských sociálních partnerů se odvíjejí ze společně přijatých pracovních programů:

Všechny dokumenty v anglickém jazyce naleznete v Centru zdrojů pro zaměstnavatele: www.erc-online.eu

Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět