Nástroje evropského sociálního dialogu

9 let spolupráce, 39 seminářů, 600 účastníků - bilance aktivit na posílení sociálního dialogu v Evropě a implementace společných autonomních dohod a akčních plánů.

Na společné konferenci pod titulem „Implementace nástrojů evropského sociálního dialogu“ ve dnech 12. – 13. 12. 2013 v Bruselu hodnotili zástupci evropských sociálních partnerů dosažený pokrok při realizaci svých víceletých pracovních programů a implementaci přijatých společných nástrojů. 

Společná konference byla vyvrcholením devítileté společné práce organizací evropských sociálních partnerů – ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP. V roce 2004 začaly společné aktivity na podporu rozvoje kapacit organizací sociálních partnerů z přistupujících členských států a na jejich účinné zapojení do evropského sociálního dialogu. Současně s tímto procesem probíhala řada seminářů zaměřených na implementaci společných autonomních dohod a akčních rámců. V roce 2012 byly za tímto účelem zorganizovány 4 semináře zahrnující 12 zemí zaměřené na implementaci dohod o práci na dálku (teleworku), o stresu spojeném s prací a o obtěžování a násilí na pracovišti. V roce 2013 byly zorganizovány 3 dodatečné semináře pokrývající dalších 12 zemí zaměřené na zapojení sociálních partnerů do nové ekonomické správy a na implementaci Akčního rámce pro zaměstnávání mladých.  

 Účastníci závěrečné konference se ve svých diskusích zaměřili na nový evropský kontext a úlohu, jakou v něm budou sehrávat sociální dialog a sociální partneři na všech úrovních. Předmětem diskusí byla otázka jak stávající úrovně národního sociálního dialogu a udržitelnosti existujících struktur, tak kapacity sociálních partnerů, jejich autonomie a zapojení do procesu realizace národních reforem. S tím souvisí i jejich zapojení do evropského semestru, tvorby národních programů reforem a implementace specifických doporučení Evropské komise. 

Hodnotila se kvalita přijatých autonomních dohod a akčních rámců, odpovědnost národních sociálních partnerů za jejich implementaci, způsoby implementace a jejich efektivita. Konference potvrdila velkou různorodost přístupů v jednotlivých členských státech, mnoho příkladů dobré praxe, ale i přetrvávající překážky, které brání úspěšné implementaci.

Zatímco pobaltské státy, Bulharsko a Rumunsko stále ještě budují své struktury sociálního dialogu, bojují za svou nezávislost a potýkají se s omezenou kapacitou, členské státy střední a východní Evropy (Maďarsko a Polsko) čelí destrukci již vybudovaných systémů a staré členské státy začínají pociťovat oslabování úlohy sociálního dialogu. Šampiony zůstávají Rakousko a severské státy.

Kvalita obsahu a míra závaznosti společných nástrojů evropského dialogu byla klíčovým bodem diskusí. Odbory zpochybňují příliš obecný a příliš nezávazný charakter textů, zaměstnavatelé upřednostňují jejich dobrovolnost a flexibilitu tak, aby byly aplikovatelné především na lokální a podnikové úrovni.


Závěry konference (AJ) [pdf 196 kB]

Prezentace SP ČR Drbalová (AJ) [pdf 372 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět