Historická dohoda sociálních partnerů a evropských institucí

Po slavnostní zahajovací konferenci konané v březnu 2015 na téma „Nový start pro sociální dialog“ Evropská komise ustavila tematické expertní skupiny, které diskutovaly o různých cestách k posílení sociálního dialogu na úrovni EU. V únoru 2016 představili zástupci čtyř nejreprezentativnějších organizací sociálních partnerů na úrovni EU návrh prohlášení sociálních partnerů „Nový start pro silný sociální dialog“ s výzvou, aby se tato deklarace stala společným prohlášením Evropské komise, Rady a sociálních partnerů na úrovni EU. Text návrhu společného prohlášení byl prezentován sociálními partnery na jednání Pracovní skupiny pro sociální otázky (PSSO) dne 22. února a sloužil jako podklad pro další diskusi. Na základě této diskuse připravilo nizozemské předsednictví návrh závěrů Rady k posilování sociálního dialogu, jenž projednala PSSO 26. dubna a 18. května a který přijala Rada ve formaci pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) dne 16. června 2016.

Návrh závěrů odkazuje na socioekonomické dopady krize a důležitou roli, jakou sociální partneři hrají ve snaze o inkluzivní a udržitelné ekonomické oživení. Sociální dialog je označen za klíčový faktor pro dobré fungování sociální tržní ekonomiky a významnou součást tvorby politik v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti v EU. Rada v přijatých závěrech uvítala iniciativy Komise na obnovu sociálního dialogu a zahrnutí sociálních partnerů do politik s velkým významem pro oblast sociální trhu práce. Rada zdůrazňuje potřebu smysluplného zahrnování sociálních partnerů do návrhů i implementace reformní agendy na národní úrovni včetně evropského semestru, transparentnosti dohod sociálních partnerů či zlepšení kvality sociálního dialogu na všech úrovních. Dále Rada zdůrazňuje důležitost principů lepší regulace, budování kapacit sociálních partnerů a pokračujícího zapojování sociálních partnerů v rámci relevantních fór.

Rada vyzývá členské státy, aby důkladně zahrnovaly sociální partnery do návrhů i implementace relevantních reforem, podporovaly lepší fungování a efektivitu sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů, zajistily včasné a smysluplné zapojení národních sociálních partnerů do procesu evropského semestru a poskytovaly potřebné informace pro vyjednávání sociálních partnerů na úrovni EU. Rada se obrací i na sociální partnery, aby přispívali k řešení relevantních výzev na všech úrovních, aby si vzájemně vyměňovali informace a zlepšovali svou reprezentativnost a včas informovali Radu o plánovaných nebo probíhajících vyjednáváních o dohodách.

Závěry Rady, spolupráce a rozdělení odpovědností, to vše je stvrzeno historicky prvním společným prohlášením slavnostně podepsaným všemi čtyřmi stranami dne 27. června 2016.

pdfSpolečné prohlášení1.09 MB (AJ)

Vladimíra Drbalová
zástupkyně pro EU ředitele Sekce mezinárodních vztahů
Blízková Marta
/
kategorie Evropský sociální dialog
zpět