Svaz průmyslu a dopravy ČR v mezinárodních organizacích

Svaz průmyslu a dopravy České republiky hájí a prosazuje zájmy svých členů na mezinárodní úrovni prostřednictvím členství v BusinessEurope – Konfederaci evropského podnikání v Bruselu a v BIAC – Poradním výboru pro průmysl a obchod při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži, kde se aktivně podílí na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů.
 
Jako nejvýznamnější národní sociální partner se Svaz průmyslu a dopravy České republiky každoročně účastní mezinárodní konference práce Mezinárodní organizace práce (ILO) v Ženevě.
 
BUSINESSEuropE

BusinessEurope – Konfederace evropského podnikání se sídlem v Bruselu sdružuje 40 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ze 34 zemí Evropy, které zastupují firmy všech velikostí a většiny klíčových průmyslových odvětví. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. 

Pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky je členství v BusinessEurope nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku.
Svaz průmyslu a dopravy České republiky je členem BusinessEurope od roku 1993. BusinessEurope je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu. Prostřednictvím svých zástupců a expertů je Svaz průmyslu a dopravy České republiky velmi aktivně zapojen do práce BusinessEurope na všech úrovních - od pracovních skupin a výborů až po Výkonný výbor a Radu prezidentů, které na nejvyšší úrovni stanovují hlavní strategie a priority.

 
 
 

BIAC/OECD

Poradní výbor pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se sídlem v Paříži sdružuje 41 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 33 zemí. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči OECD.
OECD je mezinárodní vládní organizací, jejímž hlavním cílem jekoordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. OECD sdružuje ekonomicky nejvýznamnější země světa, které produkují více než dvě třetiny zboží a služeb. Hraje výraznou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu. V poslední době také stále více reaguje na aktuální výzvy vyplývající z globalizace světové ekonomiky, např. směrem ke Skupině G20.
BIAC zajišťuje bezprostřední kontakt podnikatelské komunity s OECD. Svým členům dává možnost účastnit se setkání a globálních fór OECD, konzultací s vedením OECD, vládními delegáty, výbory a pracovními skupinami.
Svaz průmyslu a dopravy České republiky je členem BIAC od roku 1996. Členství Svazu průmyslu a dopravy ČR dává možnost být u vývoje důležitých politik - hospodářské a fiskální či zaměstnanosti a vzdělávání v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní světové trendy podložené analýzami a statistikami OECD. Umožňuje členům zapojit své experty do řešení konkrétních problematik otevřených v rámci OECD. Ve specifických oblastech jako jsou věda, výzkum, technologie a energetika má Svaz své zástupce na pozicích místopředsedů příslušných výborů. 

 
 
 
 

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Mezinárodní organizace práce (ILO) je mezinárodní vládní organizací systému Organizace Spojených národů (OSN) se sídlem v Ženevě, na jejímž fungování se podílejí zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů jakožto v zásadě rovnocenní partneři vlád členských států.
Mezinárodní organizace práce formuluje mezinárodní pracovní standardy, poskytuje členským státům technickou pomoc a podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a odborových organizací a poskytuje jim školící a poradenské služby.
Svaz průmyslu a dopravy České republiky každoročně vysílá svou delegaci na Mezinárodní konferenci práce, na níž se stanovují a přijímají mezinárodní pracovní standardy a diskutuje se o celosvětově významných sociálních a pracovních otázkách.
Zájmy zaměstnavatelských organizací při Mezinárodní organizaci práce a dalších mezinárodních organizacích v rámci systému OSN hájí Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) se sídlem v Ženevě, jejímž členem Svaz průmyslu a dopravy České republiky byl v letech 1992 – 2011.

 
 
 
 
 
Mezinárodní vztahy 
Blízková Marta
/
kategorie SP v mezinárodních organizacích
zpět