Švédský Göteborg hostí Sociální summit EU

Snaha předsedy Evropské komise o posun k sociální Evropě vyvrcholí dne 17. 11. 2017 na Sociálním summitu EU v Göteborgu, v rámci kterého by mělo dojít k podpisu finální verze meziinstitucionálního prohlášení k Evropskému pilíři sociálních práv (EPSP).

EPSP je iniciativou EK k posílení sociální dimenze EU, návrh byl předložen v dubnu 2017 jako součást sociálního balíčku. Jeho jádrem je dvacet deklaratorních principů, které představují základní cíle a zásady pro tvorbu politik v sociální oblasti na národní úrovni a na úrovni EU. Dvacet principů pilíře je sdruženo do tří kategorií: rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální ochrana a začleňování.

Principy budou přijaty formou společného prohlášení tří institucí EU (Rada, Parlament, Komise), které není právně závazným dokumentem a obsažená práva a zásady nejsou právně vymahatelné. V preambule prohlášení je explicitně vyjádřena potřeba připojení všech členských států EU a dodržování principu subsidiarity při naplňování zásad s ohledem na možnosti a podmínky systémů jednotlivých států. Což odráží i jak oficiální pozici České republiky, tak přístup byznysu.

V rámci Sociálního summitu proběhne i diskusní panel na téma „Přístup na trh práce“ a neformální diskuse o budoucím směrování EU. První část diskuse se bude zaměřena na oblast vzdělávání a kultury. Proběhne rekapitulace iniciativ zejména v souvislosti s deseti klíčovými návrhy v rámci strategie EU Agenda pro nové dovednosti. Digitalizace a digitální uchování kulturního obsahu má prioritní postavení v agendě EU již 10 let a je i prioritou v budoucím programu Komise. Přístup ke kultuře prostřednictvím digitálních prostředků je rovněž prioritní oblastí Pracovního plánu pro kulturu na léta 2014-2018. Druhá část neformální diskuse bude zaměřena obecně a bude vycházet z Římské deklarace představitelů 27 ČS EU a institucí EU o budoucím směřování Unie, přijaté dne 25. března 2017 se při příležitosti 60. výročí podpisu zakládajících smluv uskutečnilo v Římě.

BusinessEurope a jeho členské svazy jsou připraveny přispět k budoucnosti Evropy

BusinessEurope, lídr evropského byznysu, je silným podporovatelem evropského projektu a byl vždy v čele jeho tvorby už od Římských smluv. BusinessEurope proto cítí velkou odpovědnost, aby bylo zajištěno, že postupujeme kupředu jednotně a vyvíjíme veškeré úsilí k vybudování silnější Evropy.

To, že je Evropa jedním z nejlepších míst na světě pro život, práci a podnikání, není náhoda. Je to právě Evropská unie, která umožnila tento evropský způsob života. Stejně tak je třeba si uvědomit, že v současnosti EU čelí také bezprecedentním a kritickým výzvám. EU proto musí přijít s novými řešeními v oblastech, kde může vytvořit konkrétní výhody a kde akce na úrovni EU mohou přinést zcela jasnou přidanou hodnotu.

Podniky, podnikatelské organizace a podnikatelé, jako tvůrci pracovních míst a růstu, sehrávají ústřední úlohu při utváření jasné budoucnosti pro Evropu. Evropské podniky budou schopny naplňovat tuto úlohu a být tak příkladem pro zbytek světa, jen pokud bude zajištěna udržitelnost našeho systému.

A proto Evropa potřebuje více pracovních příležitostí spíše než více než legislativních opatření, která podkopávají konkurenceschopnost. Současné rozdíly v pracovních a životních výsledcích mezi členskými státy pramení hlavně z rozdílů v ekonomickém vývoji a zaměstnanosti - ne z rozdílů v regulacích národních trhů práce nebo dalších sociálních práv.

Reformy trhu práce mohou být určovány jen na národní úrovni, protože násilná harmonizace vytváří kontroverzní diskuse, které jsou škodlivé a v konečném důsledku obrátí lidi proti Evropě. Úlohou EU je podporovat členské státy v jejich úsilí dosáhnout cílů v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti. Národní kompetence musí být respektovány.

Vyzýváme lídry Evropy, kteří se scházejí v Göteborgu, aby ukázali jednotu, vizi a vůdčí schopnosti ve světle rostoucích globálních výzev, geopolitické nestability, protekcionismu, populismu a extremismu. BusinessEurope a jeho členské svazy jsou v jednotě na podporu projektu evropské integrace, založeného na společných hodnotách, a jsou připraveny přispět k pokračujícímu pokroku.

Společné prohlášení Evropských sociálních partnerů Sociálnímu summitu v Gothenburgu

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
/
kategorie BusinessEurope
zpět