BusinessEurope o globální pozici Evropy po 10 letech krize

Unie potřebuje udržitelný růst, reformní úsilí členských států je však nedostatečné, růst ohrožují rostoucí nedostatky potřebných dovedností na trhu práce, největší za posledních dvacet let.

Evropská konfederace podnikání, BusinessEurope, zveřejnila svůj pravidelný Barometr reforem, na němž se Svaz průmyslu podílel. V letošním roce – deset let po finanční krizi – je jeho cílem ukázat, jak si EU vedla v těch uplynulých letech zejména v porovnání se svými globálními konkurenty, a jak si v současnosti vede v globální soutěži od doby počátku krize.

Pro Evropu je nyní důležité, aby využila období silného růstu řízeného především dočasnými faktory, k reformám, které jí zajistí dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelní veřejné finance. Průzkum mezi členskými svazy jasně ukázal, že většina členských států necítí naléhavost pokročit v reformách na podporu růstu, tak jak to doporučila EU. Jen 22 % reforem je implementováno uspokojivě. Toto procento v uplynulých čtyřech letech kolísalo mezi 17 – 21 %.

Ačkoliv má EU mnoho podniku světové úrovně, inovátorů a kvalifikovaných pracovníků, dalo by se udělat o mnoho více pro zvýšení růstu a životních standardů. Vezmeme-li v úvahu současnou reformu korporátních daní v USA, EU musí nasadit všechny páky na zlepšení své konkurenceschopnosti. Snížit administrativní zátěž a pokročit v završení jednotného trhu, pomoci členským státům vyrovnat se s nízkou úrovní výdajů na VaV, snížit zdanění práce a zvýšit investice do projektů generujících růst, například v infrastruktuře.

Velmi naléhavě je třeba řešit rostoucí nedostatky některých dovedností na trhu, které jsou největší za posledních dvacet let. Zásadní výzvou je zlepšení učení založené na podnikové praxi pro všechny věkové skupiny, a ještě větší úsilí, aby regulace, kolektivní vyjednávání a daňové systémy podpořily vytváření pracovních míst. To musí být priorita v roce 2018. V roce 2017 jsme mohli zaznamenat posilující se oživení ekonomiky EU s růstem překračujícím 2 %, bylo vytvořeno 11 milionů pracovních míst od vrcholu krize v EU ve 2013. Výkon EU byl 9 % nad úrovní před krizí, u USA to bylo 15 % a u Kanady 18 %. Vybíráme z doporučení Barometru reforem:

Trhy práce a dovednosti:

  • Je třeba naléhavé politické akce, aby se zabránilo nesouladu dovedností s trhem práce, který stále více brzdí ekonomický růst. Systémy vzdělávání a odborné přípravy, musí být více uzpůsobeny potřebám trhu práce, je potřeba více absolventů oborů STEM a lidí s digitálními dovednostmi.
  • Je třeba učinit cílené snížení nemzdových nákladů, zejména příspěvků na sociální zabezpečení, aby se stimulovala poptávka a zaměstnavatelé najímali další pracovníky.
  • Zajistit otevřený, dynamický a mobilní trh práce. Reformy musí být zacíleny na tvorbu pracovních míst.
  • Z hlediska globální konkurenceschopnosti regulace pracovního trhu musí být jasná, jednoduchá a flexibilní.
  • Podnikatelské prostředí: Je o mnoho obtížnější dělat byznys v EU než v USA.
  • Završit skutečný jednotný trh EU, zejména v oblasti digitální ekonomiky, telekomunikací, energetiky a služeb.
  • Zajistit, aby regulace, na EU i národních úrovni, byly dobře utvářeny a řádně prosazovány s minimální administrativní zátěží.
  • Ceny energie musí umožnit podnikům EU být konkurenceschopné na mezinárodních trzích.
  • Transevropská (a národní) infrastruktura musí být rozšířena a odstraněny všechny regulatorní, administrativní a technické překážky.
Barometr reforem na rok 2018 je zveřejněn zde.

Další podrobnosti v krátkém videu BusinessEurope.

Informace týkající se specificky ČR naleznete zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně pro mezinárodní organizace a EU záležitosti
Gbelec Ondřej
/
kategorie BusinessEurope
zpět