Regulovat či neregulovat Due Dilligence na úrovni EU?

Již druhý kulatý stůl podnikatelských svazů Česka, Dánska, Irska, Finska, France, Německa, Nizozemska, Norska, Švédska a Rakouska, členů BusinessEurope, které tvoří neoficiální skupinu aktivně podporující jednotný trh, se konal 17. 3 2021. Záměrem této iniciativy je soustředit se na konkrétní problémy podniků operujících na jednotném trhu a překážky, které jim přinášejí další regulatorní, administrativní či finanční zátěž a podkopávají jejich konkurenceschopnost v globálním prostředí. Diskuse probíhají za účasti zástupců/zástupkyň stálých misí při EU v Bruselu nebo relevantních národních ministerstev.

Záměrem druhého kulatého stolu bylo zahájit otevřenou diskuzi k připravované legislativní iniciativě v oblasti správy a řízení společností (Corporate Governance) a náležité péče (Due Dilligence), která by měla přispět naplňování cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 2030. Komise zahájila koncem roku 2020 veřejnou konzultaci, jejímž cílem bylo shromáždit podklady a názory zúčastněných stran ohledně případné iniciativy týkající se udržitelné správy a řízení společností a shromáždit názory zúčastněných stran na to, zda je nutný zásah EU. Komise si ale nepočínala příliš obratně. Výchozím podkladem k veřejné konzultaci je studie Ernst&Young, která je poplatná Komisi s velmi negativním přístupem k podnikům vycházeje s premisy tzv. short-termism.

Zjednodušeně jde o údajnou tendenci podniků zaměřit se na rychlé vyplácení dividend akcionářům spíše než investování do udržitelného rozvoje. Dotazník Komise má navíc velmi návodnou strukturu, která nedává možnost reagovat na problematiku v dané komplexitě. Většina členských států a dalších respondentů se proto omezila odpověď „nevím“. Daleko více zavádějící však je skutečnost, že Komise v plánovaném dokumentu chce pokrýt i náležitou péči a tím směšuje dvě politiky, které jsou velmi odlišné.
V první části kulatého stolu vystoupil Jesper Lou Hansen, profesor z University v Kodani, který kriticky vystoupil k obsahu, zaměření a vypovídající kvalitě podkladové studie, a dále pak za společnost TOTAL Thierry Reveau de Cyriéres, který zhodnotil dopady francouzské regulace náležité péče.

Klíčové body ze stanoviska BusinessEurope, které se odrazily i v diskusním dokumentu, představil Pedro Oliveira, ředitel legislativního útvaru BusinessEurope. Zdůraznil zejména, že, pokud jde o náležitou péči, nezačíná se v Evropě na zelené louce. 85,7% evropských podniků má svoji strategii udržitelnosti a pokud se legislativci rozhodnou jít cestou regulace, měli by zajistit rovnováhu mezi regulatorními opatřeními a svobodnou volbou podniků, jak budou dělat svůj byznys, vytvářet růst a pracovní místa. Komise by měla zejména rozlišit správu a řízení společnosti a náležitou péčí a připravit dva dokumenty. Dále je třeba udržet synergii s již existujícími mezinárodní nástroji a vodítky OSN, ILO, OECD a zabránit přesahům. Důležité je i zajištění rovných podmínek pro evropské podniky v globálním prostředí. Mandatorní přístup k náležité péči v rámci provádění hodnocení rizik by měl být omezen jen na prvního dodavatele v řetězci. Podniky nemohou ručit za něco, na co nemají přímý vliv.

Závěrečná diskuse otevřela prostor pro zástupce státní členských států. Vzhledem k tomu, že se jedná o silně průřezovou problematiku, je na národních úrovních důležitá úzká spolupráce jednotlivých rezortů. To je důvod, proč je řada členských států ve fázi analyzování problematiky a volá i po dopadových studiích. Cílem kulatého stolu však nebyla prezentace oficiálních postojů jednotlivých členských států, ale nastavení dialogu se zástupci podnikatelské komunity. 

Gbelec Ondřej
/
kategorie BusinessEurope
zpět