Komise předložila „balíček daňové transparentnosti“

Boj proti daňovým únikům a za lepší výběr daní neprobíhá jen na národní úrovni.

Témata jako rozmělňování daňových základů či přesouvání zisků se stala jedním z hlavních témat například i v rámci OECD. Stejně tak Evropská Komise se snaží hledat, mimo jiné, nástroje, jak omezit nerovnosti mezi podmínkami jednotlivých států, které vedou k vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany některých podniků. Důsledkem je nižší výběr veřejných rozpočtů v řádech miliard eur a narušení rovných podmínek hospodářské soutěže.

Evropská komise dne 18.3. 2015 předložila soubor daňových opatření ke zvýšení transparentnosti, který je součástí plánu boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem a proti škodlivé soutěži v oblasti dani v EU. Klíčovým prvkem tohoto balíčku je návrh na zavedení automatické výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí.

SP ČR podporuje boj proti daňovým únikům, pokud tím nejsou poškozeni poctivé daňové subjekty, tedy pokud na ně nejsou přenášena rizika a dodatečné administrativní zátěž. Zvýšení spolupráce a výměny informací mezi státy lze tedy podpořit. Co se týká ostatních návrhů Komise, nesmějí vést ke zvýšení požadavků na poctivé subjekty a je třeba kvalitní analýza dopadů a diskuse přímo se zástupci firem. I našim zájmem je narovnání podnikatelského prostředí, kde i naši členové byly ochotni akceptovat některá nová opatření znamenající mimo jiné určitou zvýšenou zátěž. Nelze ale zavádět veškerá možná opatření bez důkladné analýzy a zhodnocení důsledků již zavedeného. Současným cílem a předpokladem všech opatření musí být podpora podnikatelského prostředí, nesnižování jistoty a snižování zátěže podnikům. Boj proti daňovým únikům nesmí narušovat motivaci k podnikání a snižovat efektivitu procesů v podniku.

Výběr se tiskové zprávy Komise:
Cílem balíčku je zajistit, aby členské státy měly k dispozici informace, které by jim umožnily chránit jejich daňovou základnu a účinně se zaměřit na ty společnosti, které se snaží vyhýbat poctivému placení svého dílu daní. Základním prvkem balíčku je legislativní návrh, který má zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o jejich daňová rozhodnutí s přeshraničním dopadem. V současné době členské státy jen velmi málo sdílejí informace týkající se daňových rozhodnutí. Členské státy si nyní budou muset informace o svých daňových rozhodnutích vyměňovat automaticky. Komise navrhuje stanovit přísné lhůty – vnitrostátní daňové orgány budou muset každé tři měsíce zasílat všem ostatním členským státům stručnou zprávu o všech přeshraničních daňových rozhodnutích, která vydaly. Členské státy pak budou moci požádat o podrobnější informace ke konkrétnímu rozhodnutí.

Součástí balíčku je také sdělení, které obsahuje řadu dalších iniciativ zaměřených na zlepšení daňové transparentnosti v EU

·         Posuzování případných nových požadavků na transparentnost pro nadnárodní společnosti (např. zveřejňování určitých informací týkajících se daní nadnárodních společností)
·         Přezkum kodexu chování pro zdaňování podniků. Kodex stanoví kritéria, která určují, zda je daňový režim škodlivý či nikoli, a vyžaduje, aby členské státy zrušily škodlivá daňová opatření, která se s kodexem neslučují. Komise bude proto s členskými státy spolupracovat při přezkumu tohoto kodexu a zároveň i mandátu Skupiny pro kodex chování, aby byly při zajišťování spravedlivé a transparentní hospodářské soutěže v EU v oblasti daní účinnější.
·         Vyčíslení rozsahu daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem
·         Zrušení směrnice o zdanění příjmů z úspor. Zrušením směrnice o zdanění příjmů z úspor vznikne srozumitelnější rámec pro automatickou výměnu finančních informací a zabrání se právní nejistotě či zvýšení administrativy pro daňové orgány a podniky.

Legislativní návrhy, které tento balíček obsahuje, budou předloženy ke konzultaci Evropskému parlamentu a k přijetí Radě. Členské státy by se měly dohodnout na návrhu týkajícím se daňových rozhodnutí do konce roku 2015, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2016.


Přílohy:
- Tax_Transparency_IP-15-4610_CS.pdf
- Tax_Transparency_MEMO-15-4609_EN.pdf
- Tax_Transparency_IP-15-4610_EN.pdf


 

Bohuslav Čížek
/
kategorie Podnikatelské prostředí
zpět