• Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou do 5.12
 • Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím ČR na léta 2017–2020 do 25.11.
 • Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 do 24.11.
 • Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu do 8.12.
 • Národní akční plán adaptace na změnu klimatu do 23.11.
 •  Analýza nabídky a poptávky na trhu práce do 21.11.
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích do 11.11.
 • Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky do 16.11.
 • Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů za rok 2016 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2016 do 16.11.
 • Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2017 do 15.11.
 • Podpora rozvoje letectví a kosmických aktivit v ČR s využitím širší spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) do 15.11.
 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony do 30..11.
 • Návrh zákona o elektronické identifikaci a změně některých zákonů do 18.11.
zpět