Notifikace technických předpisů WTO - 29. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO ve 29. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/USA/1501

15. 7.

Předpisy pro destilační nádoby a značení pro destilované lihoviny a sladové nápoje

Úřad pro daně a obchod s alkoholem a tabákem (TTB) se v tomto dokumentu zabývá četnými požadavky, kterými mění předpisy, kterými upravuje destilační nádoby pro lihoviny, aby byly zajištěny dodatečné schválené normy plnění. TTB rovněž navrhuje změnit předpisy o označování destilovaných lihovin a sladových nápojů tak, aby bylo výslovně stanoveno, že destilované lihoviny mohou být vedle povinného metrického označení označeny odpovídající normou Spojených států (USA) a že sladové nápoje mohou být vedle povinného amerického označení označeny ekvivalentním metrickým měřítkem.

In this document, the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) addresses numerous petitions requesting that TTB amend the regulations that govern distilled spirits containers to provide for additional authorized standards of fill. TTB is also proposing to amend the labeling regulations for distilled spirits and malt beverages to specifically provide that distilled spirits may be labeled with the equivalent standard United States (U. S.) measure in addition to the mandatory metric measure, and that malt beverages may be labeled with the equivalent metric measure in addition to the mandatory U.S. measure.

Lhůta pro připomínky: 30. 8. 2019
 G/TBT/N/USA/1502

15. 7.

Nádoby na víno

V tomto dokumentu se Úřad pro daně z alkoholu a tabáku (TTB) zabývá četnými žádostmi požadujícími, aby TTB změnilo předpisy, kterými se upravují nádoby na víno za účelem stanovení dalších schválených norem plnění.

In this document, the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) addresses numerous petitions requesting that TTB amend the regulations that govern wine containers to provide for additional authorized standards of fill.

Lhůta pro připomínky: 30. 8. 2019
 G/TBT/N/USA/1503

16. 7.

Požární ochrana vnitřních prostor dopravních letadel

FAA navrhuje změnit některá pravidla letové způsobilosti z důvodu požární ochrany vnitřních prostorů v letadlech přepravní kategorie.

The FAA is proposing to amend certain airworthiness regulations for fire protection of interior compartments on transport category airplanes.

Lhůta pro připomínky: 1. 10. 2019
 G/TBT/N/USA/1504

16. 7.

Ohrádky a ochranná dvířka pro kojence a batolata

Zákon o zlepšování bezpečnosti spotřebních výrobků z roku 2008 (CPSIA) vyžaduje, aby Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků Spojených států amerických propagovala u spotřebních výrobků zákaznické bezpečnostní normy pro odolné výrobky pro kojence nebo batolata.

The Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA) requires the United States Consumer Product Safety Commission (Commission or CPSC) to promulgate consumer product safety standards for durable infant or toddler products.

Lhůta pro připomínky: 23. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1332

16. 7.

Sterilní stříkačky pro jednorázové použití

Tato norma GB 15810-xxxx (Sterilní stříkačky pro jednorázové použití) byla upravena tak, aby přijala normu ISO 7886-1: 2017.

This standard GB 15810-xxxx (Sterile syringes for single use) has been modified to adopt ISO 7886-1:2017.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1333

16. 7.

Zajišťovací zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech

Tato změna se týká osmi položek, včetně požadavku na zpomalení hoření, kalibrace polštáře, výstražného výkresu airbagu atd.

This amendment is related to eight items including flame retardant requirement, cushion calibration, airbag warning drawing etc.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1334

16. 7.

Motorová vozidla, přívěsy a kombinovaná vozidla

Tato norma stanoví podmínky a definice systému omezování rychlosti vozidla, obecné požadavky, požadavky a zkušební metody pro vozidla s omezovačem maximální rychlosti a s nastavitelným systémem omezení rychlosti.

This standard stipulates the terms and definitions of vehicle speed limitation system, general requirements, requirements and test methods for the vehicles with maximum speed limitation system and adjustable speed limitation system.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1335

16. 7.

Vozidla a nedokončená vozidla, přívěsy, motocykly a mopedy

Tato norma stanoví obsah, složení, požadavky na označení a požadavky na změnu označení identifikačního čísla vozidla.

This standard stipulates the content, composition, marking requirements and marking change requirements of the vehicle identification number.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
G/TBT/N/CHN/1336

16. 7.

Vozidla a nedokončená vozidla, přívěsy, motocykly a mopedy

Tato norma stanoví obsah a složení WMI. WMI je první část identifikačního čísla vozidla popsaná v GB 16735.

This standard stipulates the content and composition of WMI. WMI is the first part of vehicle identification number (VIN) described in GB 16735.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 
G/TBT/N/CHN/1337

16. 7.

Výstražné systémy pro narušení a zadržování - kontrolní a indikační zařízení

Tato norma stanoví klasifikaci a označení výrobku, klasifikaci bezpečnosti, kategorie uživatelů, požadavky na funkčnost, požadavky na napájení, bezpečnost, přizpůsobivost životnímu prostředí, elektromagnetickou kompatibilitu, údaje o výrobku, zkušební metody, kontrolní pravidla, požadavky na označování, balení, přepravu a skladování za účelem kontroly a označení zařízení používaných v poplašných systémech proti nežádoucímu vniknutí a zadržení.

This standard stipulates the product classification and marking, safety classification, user categories, functional requirements, power supply requirements, safety, environmental adaptability, electromagnetic compatibility, product data, test methods, inspection rules, marking, packaging, transportation and storage requirements for control and indicating equipment used in intrusion and hold-up alarm systems.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1338

16. 7.

Silniční tankery

Tato část stanoví materiál, konstrukci, bezpečnostní příslušenství, vybavení a příslušenství pro nakládku a vykládku, výrobu, zkušební metody, kontrolní pravidla, značky a štítky, tovární dokumenty a další požadavky na kovový zásobník atmosférického tlaku pro silniční cisterny na přepravu nebezpečných kapalných výrobků.

This part stipulates the material, design, safety accessories, instrumentation and loading/unloading accessories, manufacturing, test methods, inspection rules, signs and labels, factory documents and other requirements of the atmospheric pressure metal tank for road tanker on dangerous liquid goods transportation.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1339

16. 7.

Vnitřní materiály používané v autobusech typu M2 a M3

Tato norma stanoví technické požadavky a zkušební metody pro hořlavost vnitřních materiálů používaných v autobusech typu M2 a M3.

This standard stipulates the technical requirements and test method for flammability of interior materials used in buses of type M2 and M3.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1340

16. 7.

Automobily

Tato norma stanoví termíny a definice, technické požadavky a zkušební metody sedadel automobilů, ukotvení sedadel a opěrek hlavy.

This standard stipulates the terms and definitions, technical requirements and test methods of automobile seats, seat anchorages and head restraints.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1341

16. 7.

Přísada detergentu pro motorový benzín

Tato norma stanoví termíny a definice, požadavky a zkušební metody, kontrolní pravidla, značení, balení, přepravu, skladování a bezpečnost detergentních přísad do motorových benzínů. Tato norma se vztahuje na detergentní přísadu používanou v automobilovém benzínu a motorovém ethanolu.

This standard stipulates the terms and definitions, requirements and test methods, inspection rules, marking, packaging, transportation, storage and safety of detergent additive for motor gasoline. This standard applies to the detergent additive used in motor gasoline and motor ethanol gasoline.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/CHN/1342

16. 7.

Energetická vozidla

Toto oznámení je novelou „Nařízení o průměrné spotřebě pohonných hmot firemních osobních vozidel a kreditech pro nová energetická vozidla" vydaného v září 2017.

This notification document is an amendment of the “Passenger Cars Corporate Average Fuel Consumption And New Energy Vehicles Credits Regulation” issued in September 2017.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/VNM/148

16. 7.

Lithiové baterie

Tento návrh technického předpisu upravuje technické požadavky na lithiové a sekundární baterie lithium použité v přístrojích, seznam sekundárních baterií používaných v přístrojích a odpovídající kód HS je uveden v příloze A návrhu technického předpisu.

This draft technical regulation regulates technical requirements for secondary batteries lithium and secondary batteries lithium used in the devices, list of secondary batteries lithium used in the devices and corresponding HS code are provided in the Appendix A of the draft technical regulation.

Lhůta pro připomínky: 14. 9. 2019
 G/TBT/N/TUR/150

17. 7.

Gumové hadice a hadicové sestavy pro nasycenou páru

Tato norma pokrývá požadavky na gumové hadice a hadicové sestavy spolu s kovovými hadicovými přípojkami rozdělenými do dvou typů: nízký tlak s maximálním pracovním tlakem 6 barů a vysoký tlak s maximálním pracovním tlakem 18 barů určené pro přívod nasycené páry a kondenzované horké vody.

This standard covers requirements for rubber hose and hose assemblies along with metal hose connections divided into two types: low pressure with a maximum working pressure of 6 bar and high pressure with a maximum working pressure of 18 bar designed for delivering saturated steam and condensed hot water.

Lhůta pro připomínky: 15. 9. 2019
 G/TBT/N/TUR/151

17. 7.

Pružiny - požadavky na jakost; válcové šroubové kompresní pružiny

Tato norma pokrývá charakteristiky tvarových šroubových pružin tvářených za tepla z tyčí o kruhovém průřezu, a to v popisu klasifikace a specifikace, odběru vzorků, kontrole a zkoušení a na základě nabídky trhu.

This standard; covers the characteristics of hot-formed cylindrical-helical compression springs from circular bar in description, classification and specifications, sampling, inspection and testing, and based on market supply.

Lhůta pro připomínky: 15. 9. 2019
 G/TBT/N/USA/1505

18. 7.

Myčky nádobí

Americké ministerstvo energetiky (DOE) obdrželo petici od Institutu pro konkurenční podnikání (CEI) s tím, aby podle Zákona o energetické politice a ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů (EPCA), definovalo novou třídu výrobků pro myčky nádobí pro domácnost.

The U. S. Department of Energy (DOE) received a petition from the Competitive Enterprise Institute (CEI) to define a new product class under the Energy Policy and Conservation Act, as amended (EPCA), for residential dishwashers.

Lhůta pro připomínky: 16. 9. 2019
 G/TBT/N/USA/1506

19. 7.

Bezpečnost v letectví

V tomto dokumentu Federální komise pro komunikaci navrhuje změny pravidel letové služby pro leteckou dopravu s cílem podpořit zavádění pokročilejší technologie avioniky, zvýšit účinné využívání omezených zdrojů spektra a obecně zlepšit bezpečnost letectví.

In this document, the Federal Communications Commission proposes changes to the Aviation Radio Service rules to support the deployment of more advanced avionics technology, increase the efficient use of limited spectrum resources, and generally improve aviation safety.

Lhůta pro připomínky: 3. 9. 2019
G/TBT/N/USA/1507

19. 7.

Zařízení pro automatické závislé sledování (ADS-B)

Toto prozatímní konečné pravidlo upravuje požadavek, aby všechna letadla vybavená automatickým závislým sledováním vysílání (ADS-B Out) musela vysílat po celou dobu.

This interim final rule modifies the requirement that all aircraft equipped with Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Out (ADS-B Out) must transmit at all times.

Lhůta pro připomínky: 18. 7. 2019

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT, .

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět