Notifikace technických předpisů WTO - 36. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 36. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi. 

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/BRA/907

2. 9.

Všechny výrobky, služby a procesy, které podléhají postupu posuzování shody; Certifikace výrobků a společností.

Oznámení navrhuje zlepšení kritérií a postupů pro registraci výrobků, vstupů a služeb v rámci regulatorního rozsahu společnosti Inmetro, jejichž dodržování je povinně posuzováno.

Proposes improvements in the criteria and procedures for the registration of products, inputs and services under Inmetro's regulatory scope and which compliance is compulsorily assessed.

Lhůta pro připomínky: 30. 10. 2019
G/TBT/N/CHN/1350

2. 9.

Chemické látky a jejich směsi, s výjimkou léčiv, pesticidů, veterinárních léčiv, kosmetiky, potravin, potravinářských přídatných látek, krmiv, doplňkových látek, hnojiv, radioaktivních materiálů atd.

Nařízení stanovilo tyto hlavní systémy: Posouzení environmentálních rizik, Zpráva o základních informacích, Screening environmentálních rizik, Šetření a monitorování výskytu chemických látek, Seznam chemických látek pro prioritní environmentální management, Seznam zakázaných a omezených chemických látek, Environmentální povolení Dovoz a vývoz chemických látek, Environmentální management pro Registraci nových chemických látek.

The Regulation established the following major systems: Environmental Risk Assessment, Basic Information Report, Environmental Risk Screening, Investigation and Monitoring of the Occurrence of Chemical Substances, List of Chemical Substances for Priority Environmental Management, List of Prohibited and Restricted Chemical Substances, Environmental Permit of Import and Export of Chemical Substances, Environmental Management Registration of New Chemical Substances.

Lhůta pro připomínky: 1. 11. 2019
G/TBT/N/CHN/1351

2. 9.

Výrobci nebo dovozci nových chemických látek

Podniky, které vyrábějí nebo dovážejí nové chemické látky, musí být před výrobou nebo dovozem zaregistrovány nebo evidovány.

Enterprises that produce or import new chemical substances shall be registered or filed before producting or importing.

Lhůta pro připomínky: 1. 11.2019
G/TBT/N/BRA/908

4. 9.

Radiofarmaka

Tento návrh usnesení navrhuje revizi usnesení - RDC 64, ze dne 18. prosince 2009, kterým se zavádí povolení k registraci radiofarmak.

This draft resolution proposes the revision of the Resolution – RDC 64, 18 December 2009, which establishes the market authorization for radiopharmaceuticals.

Lhůta pro připomínky: 18. 11. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět