Notifikace technických předpisů WTO - 40. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 40. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 G/TBT/N/BRA/917

30. 9.

Léčiva osvobozená od lékařského předpisu

Tento návrh normativní instrukce stanoví seznam léčivých přípravků definovaných společností Anvisa osvobozených od lékařského předpisu.

This draft normative instruction establishes the list of medicines defined by Anvisa as exempt from prescription.

Lhůta pro připomínky: 18. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1352

30. 9.

Svařovací stroje

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metodu pro obloukové svařovací a odporové svařovací stroje.

This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test method of arc welding machines and resistance welding machines.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1353

30. 9.

Turecké toalety

Tato norma stanoví mezní hodnotu hospodaření s vodou, hodnocení hodnot úspory vody, stupeň/třídu účinnosti/spotřeby vody, požadavky na (splachovací) proplachovací funkci a testovací metody pro turecké toalety.

This standard stipulates the water efficiency limit value, water saving evaluation value, water efficiency grade, flushing function requirements and test method of squatting pans.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
G/TBT/N/CHN/1354

30. 9.

(Elektro) Statický ochranný oděv

Tato norma stanoví technické požadavky, zkušební metody, pravidla kontroly a identifikaci/rozlišování (elektro) statického ochranného oděvu.

This standard stipulates the technical requirements, test methods, inspection rules and identification of static protective clothing.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1355

30. 9.

Ochranné oděvy proti teplu

Tato norma specifikuje technické požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, identifikaci/rozlišování, balení a skladování ochranných oděvů proti teplu.

This standard specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, identification, packaging and storage of protective clothing against heat.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1356

30. 9.

Pokojové klimatizace

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metody klimatizačních zařízení pro místnosti.

This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test methods of room air conditioners.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1357

30. 9.

Autonomní dýchací přístroj

Tato norma stanoví zařazení, třídu, identifikaci, technické požadavky, zkušební metody, označování a balení pro vzduchové autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem.

This standard specifies the classification, grade, identification, technical requirements, test methods, marking and packaging of self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1358

30. 9.

Respirátory

Tato norma specifikuje zařazení a identifikaci, technické požadavky, zkušební metody a značení pro beznapěťové respirátory částic pro čištění vzduchu.

This standard specifies the classification and identification, technical requirements, test methods and marking for non-powered air-purifying particle respirators.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1359

30. 9.

Sprchy

Tato norma specifikuje třídu účinnosti vody, technické požadavky a zkušební metody pro sprchy.

This standard specifies the water efficiency grade, technical requirements and test methods of showers.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1360

30. 9.

Plochá LED svítidla

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metody pro plochá LED svítidla.

This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test methods of LED flat panel luminaires.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1361

30. 9.

Objemové kompresory

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metody pro objemové kompresory.

This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test methods of the displacement air compressors.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1362

30. 9.

Ochranné rukavice

Tato norma specifikuje požadavky, zkušební metody, štítkování a informace pro výrobek ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a kontaminaci radioaktivními látkami.

This standard specifies the requirements, test methods, labeling and product information of protective gloves against ionizing radiation and radioactive

contaminants.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1363

30. 9.

Kohoutky vodovodních baterií

Tato norma stanoví mezní hodnotu účinnosti vody, hodnotící hodnotu úspory vody, stupeň účinnosti vody a zkušební metody pro kohoutky vodovodních baterií.

This standard stipulates the water efficiency limit value, water saving evaluation value, water efficiency grade and test methods of faucets.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1364

30. 9.

Ochranné helmy

Tato norma specifikuje zařazení a značení, technické požadavky, kontrolu a štítkování ochranných helem.

This standard specifies the classification and marking, technical requirements, inspection and labeling of safety helmets.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1365

30. 9.

Prášková hasicí vozidla

Tato část specifikuje pojmy a definice, modely, technické požadavky, zkušební metody a pravidla kontroly, „packaging“, přepravu a garážování práškových hasicích vozidel.

This section specifies the terms and definitions, models, technical requirements, test methods and inspection rules, packaging, transportation and storage of dry powder fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1366

30. 9.

Plynová hasicí vozidla

Tato část specifikuje technické požadavky, zkušební metody, pravidla kontroly, „packaging“, přepravu a garážování plynových hasicích vozidel.

This section specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, packaging, transportation and storage of gas fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1367

30. 9.

Cisternové automobilové stříkačky (hasičské)

Tato část specifikuje technické požadavky, zkušební metody, pravidla kontroly, „packaging“, přepravu a garážování hasičských cisternových automobilových stříkaček.

This section specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, packaging, transportation and storage of pumper fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1368

30. 9.

Osvětlení hasičských vozidel

Tato část definuje termíny a definice, technické požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla a balení, přepravu a skladování osvětlení pro hasičská vozidla.

This section defines the terms and definitions, technical requirements, test methods, inspection rules and packaging, transportation and storage of lighting fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1369

30. 9.

Hasičská vozidla odsávající kouř

Tato část specifikuje termíny a definice, technické požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla a „packaging“, přepravu a garážování hasicích vozidel určených k odsávání kouře.

This section specifies the terms and definitions, technical requirements, test methods, inspection rules and packaging, transportation and storage of smoke exhauster fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1370

30. 9.

Hasičská vozidla dodávající stlačený vzduch

Tato část specifikuje technické požadavky, zkušební metody, pravidla kontroly a „packaging“, přepravu a garážování hasicích vozidel dodávajících stlačený vzduch.

This section specifies the technical requirements, test methods, inspection rules and packaging, transportation and storage of compressed air supply fire fighting vehicles.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1371

30. 9.

Požární monitory

Tato norma specifikuje pojmy a definice, zařazení a typ, požadavky na výkon, zkušební metody, kontrolní pravidla a balení, přepravu a skladování požárních monitorů.

This standard specifies the terms and definitions, classification and type, performance requirements, test methods, inspection rules and packaging, transportation and storage of fire monitors.

Lhůta pro připomínky: 29. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1372

1. 10.

Pisoáry

Tato norma specifikuje stupeň účinnosti vody, technické požadavky a zkušební metody pro pisoáry.

This standard specifies the water efficiency grade, technical requirements and test methods of urinals.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1373

1. 10.

Regenerativní ohřívací válcovací pece

Tato norma stanoví stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metody pro regenerativní válcovací ohřívací pece.

This standard stipulates the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test methods of regenerative rolling reheating furnaces.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1374

1. 10.

Oftalmometry

Tato norma specifikuje termíny a definice, požadavky a zkušební metody kontinuálních nebo digitálních indikativních oftalmometrů.

This standard specifies the terms and definitions, requirements and test methods of continuous or digital indicative ophthalmometers.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1375

1. 10.

Refraktorové hlavy

Tato norma specifikuje pojmy, definice, požadavky a zkušební metody pro refraktorové hlavy pro subjektivní měření binokulární funkce a refrakčního stavu lidských očí.

This standard specifies the terms, definitions, requirements and test methods of refractor heads for subjective measurement of binocular function and refractive state of human eyes.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1376

1. 10.

Inteligentní vodní toalety

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti a třídu účinnosti pro vodu, technické požadavky a zkušební metody pro inteligentní toalety.

This standard specifies the energy efficiency and water efficiency grade, technical requirements and test methods of smart water closets.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1377

1. 10.

Horizontální záchranná zařízení

Tato norma specifikuje technické požadavky, zkušební metody, identifikační údaje a informace poskytované výrobci horizontálních záchranných zařízení.

This standard specifies the technical requirements, test methods, identification and information provided by manufacturers of horizontal lifeline devices.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1378

1. 10.

Ochranná obuv chránící před chemikáliemi

Tato norma specifikuje pojmy a definice, zařazení a třídu, technické požadavky, zkušební metody, štítky a informace poskytnuté výrobci ochranné obuvi chránící před chemikáliemi.

This standard specifies the terms and definitions, classification and grade, technical requirements, test methods, labels and information provided by manufacturers of footwear protecting against chemicals.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
G/TBT/N/CHN/1379

1. 10.

Léky

Účelem ustanovení je regulovat registraci léků a zajistit bezpečnou, účinnou a kvalitní kontrolu léků.

The Provision is intended to regulate the registration of drugs and ensure the safety, effectiveness and quality control of drugs.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1380

1. 10.

Léky

Toto nařízení je navrženo za účelem posílení dozoru a správy obchodu s léky, standardizace obchodní činnosti s léky a zajištění kvality a bezpečnosti léků.

This regulation is drafted to strengthen the supervision and administration of drug trading, to standardize drug trading activities, and to ensure the quality and safety of drugs.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/CHN/1381

1. 10.

Léky

Toto ustanovení je navrženo za účelem posílení dohledu a správy nad výrobou léků.

This Provision is drafted to strengthen the supervision and administration of drug manufacturing.

Lhůta pro připomínky:
 G/TBT/N/CHN/1382

1. 10.

Antibakteriální a bakteriostatické pleťové vody

Tato norma stanoví požadavky na suroviny, technické požadavky, metody kontroly, balení, požadavky na přepravu a skladování, požadavky na štítky a pokyny pro pleťové vody s antibakteriálním a bakteriostatickým účinkem

This standard specifies requirements for raw materials, technical requirements, inspection methods, packaging, requirements on transportation and storage, requirements on labels and instructions of antibacterial and bacteriostatic lotions.

Lhůta pro připomínky: 30. 11. 2019
 G/TBT/N/BRA/918

3. 10.

Krevní plazma

Tento návrh usnesení stanoví technické požadavky osvědčených postupů pro získávání, zpracování, distribuci a použití přebytku z krevních bank, které dodávají krevní plazmu jako zpracovatelský materiál pro výrobu krevních derivátů. This draft resolution establishes the technical requirements of good practice for obtaining, processing, distribution, and use of surplus from blood banks that supply blood plasma as processing material for blood derivates manufacture.

Lhůta pro připomínky: 9. 12. 2019
 G/TBT/N/USA/1533

3. 10.

Motorová vozidla - bezpečnostní pásy

NHTSA hledá veřejné komentáře k řadě otázek souvisejících s požadavkem na výstražný systém zadních bezpečnostních pásů. NHTSA is seeking public comment on a variety of issues related to a requirement for a rear seat belt warning system.

Lhůta pro připomínky: 26. 11. 2019

 Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.

 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět