Notifikace technických předpisů WTO - 42. týden 2019

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 42. týdnu roku 2019 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 G/TBT/N/EU/685

15. 10.

Stavební výrobky

Tento návrh zákona v přenesené pravomoci podle nařízení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011 (CPR) obsahuje zavedení klasifikačních systémů pro dopravní značky s proměnnými zprávami podle EN 12966.

This draft delegated act under the Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 (the CPR) contains the establishment of classification systems for variable message traffic signs under EN 12966.

Lhůta pro připomínky: 14. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1383

16. 10.

Čisticí prostředky

Tato norma stanoví limity obsahu těkavých organických sloučenin (VOC) v průmyslových čisticích prostředcích.

This standard specifies the content limits of volatile organic compounds (VOCs) in industrial cleaning agents.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1384

16. 10.

Architektonické nástěnné nátěry

Norma stanoví termíny a definice, klasifikaci produktů, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, balení a označování pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené ve všech druzích architektonických nástěnných nátěrů.

The standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the environment in all kinds of architectural wall coatings.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1385

16. 10.

Vnější povrchový nátěr automobilů

Norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci produktu, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, balení a štítky pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené v různých vnějších nátěrech vozidel.

The standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the environment in various vehicle coating.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
G/TBT/N/CHN/1386

16. 10.

Nátěry určené pro výrobky ze dřeva

Norma specifikuje termíny a definice, klasifikaci produktů, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, balení a označování pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené v různých nátěrech určených pro výrobky ze dřeva.

The standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the environment in various woodenware coatings.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1387

16. 10.

Lepidla

Tato norma specifikuje požadavky na omezení obsahu těkavých organických sloučenin v lepidle.

This standard specifies the limitation requirements for volatile organic compound content in adhesive.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1388

16. 10.

Průmyslové ochranné nátěry

Norma specifikuje termíny a definice, klasifikaci produktu, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, obal a označování pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené v různých průmyslových ochranných nátěrech.

The standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the enviroment in various industrial protective coatings.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1389

16. 10.

Interiérové podlahové nátěry

Norma stanoví termíny a definice, klasifikaci produktu, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, balení a označování pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené v interiérových podlahových nátěrech.

The standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the environment in interior floor coatings.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1390

16. 10.

Voděodolné námořní nátěry

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci produktů, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, balení a označování pro látky škodlivé pro lidské tělo a životní prostředí obsažené ve voděodolných námořních nátěrech

This standard specifies the terms and definitions, product classification, requirements, test methods, inspection rules, package and label for substances that are harmful to the human body and the environment in marine coatings.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1391

16. 10.

Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny) v tiskovém inkoustu

Tato norma specifikuje základní požadavky, technický obsah a metody pro kontrolu limitů obsahu VOC (těkavých organických sloučenin) v inkoustu.

This standard specifies the basic requirements, technical content and inspection methods of VOCs content limit of ink.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1392

16. 10.

Bodové detektory hořlavých plynů pro průmyslové a komerční použití

Tato část specifikuje klasifikaci, požadavky, zkoušky, pravidla kontroly a označování bodových detektorů hořlavých plynů pro průmyslové a komerční použití.

This part specifies the classification, requirements, test, inspection rules and marks of point-type combustible gas detectors for industrial and commercial use.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1393

16. 10.

Detektory hořlavých plynů pro domácnost

Tato část specifikuje požadavky, zkoušky, pravidla kontroly a označování detektorů hořlavých plynů pro domácnost.

This part specifies the requirements, test, inspection rules and marks of household combustible gas detectors.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1394

16. 10.

Přenosné detektory hořlavých plynů pro průmyslové a komerční použití

Tato část specifikuje klasifikaci, požadavky, zkoušky, pravidla kontroly a označování přenosných detektorů hořlavých plynů pro průmyslové a komerční použití.

This part specifies the classification, requirements, test, inspection rules and marks of portable combustible gas detectors for industrial and commercial use.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1395

16. 10.

Lineární optické detektory hořlavých plynů pro průmyslové a komerční použití

Tato část specifikuje klasifikaci, požadavky, zkoušky, pravidla kontroly a označování lineárních detektorů kouře využívajících principu optického světelného paprsku pro průmyslové a komerční použití.

This part specifies the classification, requirements, test, inspection rules and marks of line-type optical beam combustible gas detectors for industrial and commercial use.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1396

16. 10.

Postřikovače

Tato část specifikuje klasifikaci, jmenovitou provozní teplotu, indikaci barev, specifikace modelu, požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, provozní pokyny a balení, přepravu a skladování specifických aplikačních postřikovačů v automatickém postřikovacím systému.

This part specifies the classification, nominal operating temperature, color indication, model specifications, requirements, test methods, inspection rules, operation instructions and packaging, transportation and storage of specific application sprinklers in automatic sprinkler system.

Lhůta pro připomínky: 15. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/921

17. 10.

Sýr „Minas" vyzrálý

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejné konzultace o návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit normy pro původ a kvalitu pro vyzrálý sýr „Minas“.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for matured “Minas” cheese.

Lhůta pro připomínky: 6. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/922

17. 10.

Sýr smetanový

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejné konzultace o návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit stanovit normy pro původ a kvalitu smetanového sýra.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for cream cheese.

Lhůta pro připomínky: 9. 12. 2019
G/TBT/N/BRA/923

17. 10.

Sýr „Minas"

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejné konzultace k návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit normy pro původ a kvalitu pro sýr „Minas“.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for “Minas” cheese.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/924

17. 10.

Sýr provolone

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejné konzultace o návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit normy pro původ a kvalitu pro sýr provolone.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for provolone cheese.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/925

17. 10.

Mléčné moučníky

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejné konzultace o návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit normy pro původ a kvalitu pro mléčné moučníky.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for milk desert.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
 G/TBT/N/BRA/926

17. 10.

Sýr riccotta

Oznámené nařízení otevírá 60denní lhůtu pro veřejnou konzultaci o návrhu technického předpisu, jehož cílem je stanovit normy pro původ a kvalitu pro sýr ricotta.

The notified regulation opens a 60-day period for public consultation on the draft of a technical regulation that aims to establish the standards of identity and quality for ricotta cheese.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1397

17. 10.

Zařízení informačních technologií

Tato část uvádí další bezpečnostní požadavky pro zařízení informačních technologií navržených pro venkovní instalaci.

This section specifies additional safety requirements for information technology equipment designed to be installed outdoor.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
 G/TBT/N/CHN/1398

17. 10.

Zařízení informačních technologií

Tato část uvádí další bezpečnostní požadavky pro zařízení informačních technologií navržených pro venkovní instalaci.

This section specifies additional safety requirements for information technology equipment designed to be installed outdoor.

Lhůta pro připomínky: 8. 12. 2019
Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na , je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT.
Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět