Notifikace technických předpisů WTO - 20. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 20. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

G/TBT/N/CHN/1420

11. 5.

Balené potraviny

Tato norma specifikuje požadavky na označování balených potravin.
This standard specifies the requirements for the labelling of prepackaged food.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/CHN/1421

11. 5.

Tlakové hrnce

Tato norma specifikuje stupeň energetické účinnosti, mezní hodnotu energetické účinnosti a zkušební metodu elektrického tlakového hrnce.
This standard specifies the energy efficiency grade, energy efficiency limit value and test method of electric pressure cooker.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/CHN/1422

11. 5.

Ochranný oděv odolný proti ohni

Tato část specifikuje technické požadavky, zkušební metody, kontrolní pravidla, identifikaci, balení a skladování ochranných oděvů odolných proti ohni.
This part specifies the technical requirements, test methods, inspection rules, identification, packaging and storage of flame retardant protective clothing.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/CHN/1423

11. 5.

Výstražné oděvy s vysokou viditelností

Tato norma stanoví úroveň, požadavky na provedení, požadavky na odolnost, zkušební metody a značky pro výstražné oděvy s vysokou viditelností určené pro profesionální použití.
This standard specifies the level, design requirements, performance requirements, test methods and marks of high-visibility warning clothing for professional use.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/CHN/1424

11. 5.

Bezpečnostní obuv

Tato norma specifikuje pojmy a definice, klasifikaci, provedení a označení, základní požadavky, úroveň poskytované ochrany, dodatečné požadavky, identifikaci a informace poskytnuté výrobcem bezpečnostní obuvi.
This standard specifies the terms and definitions, classification, style and marking, basic requirements, protective performance, additional requirements, identification and information provided by the manufacturer of safety footwear.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/CHN/1425

11. 5.

Vybavení pro studenty

Tato norma specifikuje pojmy a definice, bezpečnostní požadavky, zkušební metody a značky vybavení pro studenty.
This standard specifies the terms and definitions, safety requirements, test methods and marks of student's articles.

Lhůta pro připomínky: 10. 7. 2020

G/TBT/N/USA/1620

14. 5.

Zkušební postupy pro vysoce výkonné motory a vozidla

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje změny zkušebních postupů pro vysoce výkonné motory a vozidla s cílem zlepšit přesnost a snížit zkušební zátěž. EPA rovněž navrhuje další regulační změny týkající se lehkých užitkových vozidel, těžkých nákladních vozidel, silničních motocyklů, lokomotiv, lodních motorů, jiných nemotorových motorů a vozidel, stacionárních motorů.
The Environmental Protection Agency (EPA) is proposing changes to the test procedures for heavy-duty engines and vehicles to improve accuracy and reduce testing burden. EPA is also proposing other regulatory amendments concerning light-duty vehicles, heavy-duty vehicles, highway motorcycles, locomotives, marine engines, other nonroad engines and vehicles, stationary engines.

Lhůta pro připomínky: 26. 6. 2020

G/TBT/N/USA/1621

14. 5.

Testování automobilových výfukových emisí

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) navrhuje provést úpravy některých laboratorních postupů pro testování emisí z výfuku u automobilů, lehkých nákladních vozidel a dodávkových vozidel pro těžká nákladní vozidla a dodávky.
The Environmental Protection Agency (EPA) is proposing to make adjustments to certain laboratory tailpipe emission testing procedures for automobiles, light trucks, and heavy-duty pickup trucks and vans.

Lhůta pro připomínky: 11. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1003

14. 5.

Osobní ochranné vybavení

Tato vyhláška stanoví postupy a technické požadavky pro hodnocení osobních ochranných prostředků a vydávání, obnovování nebo změnu osvědčení o schválení - CA.
Ordinance establishes the procedures and technical requirements for the evaluation of Personal Protective Equipment and issuing, renewing or changing the Certificate of Approval - CA.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1004

14. 5.

Měřicí přístroje a nástroje

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví obecné pokyny pro činnosti legální metrologické kontroly.
Draft Mercosur Technical Regulation establishing General Instructions for Legal Metrological Control Activities.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1005

14. 5.

Měřicí přístroje a nástroje

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví obecná kritéria pro legální metrologii.
Draft Mercosur Technical Regulation establishing General Criteria for Legal Metrology.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1006

14. 5.

Výrobky s předem určeným obsahem/objemem

Návrh technického předpisu Mercosur, kterým se stanoví kontrola výrobků s předem určeným obsahem/objemem uváděných na trh v jednotkách hmotnosti a objemu se stejným nominálním obsahem.
Draft Mercosur Technical Regulation establishing the control of pre-measured products marketed in units of mass and volume of equal nominal content.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1007

14. 5.

Regulační opatření s malým dopadem

Návrh na zrušení regulačních opatření s nízkým dopadem, konkludentně stažený, jehož účinky časem zanikly a nebylo možné zjistit potřebu nebo účel pro společnost.
Proposal of revocation of regulatory measures of low impact, tacitly withdrawn, which effects have been extinguished over the time and the need or purpose for the society could not be identified.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1008

14. 5.

Nástroje pro měření průtoku zemního plynu

Vyhláška Inmetro, která stanoví požadavky na zákonnou metrologickou kontrolu nástrojů pro měření průtoku zemního plynu s cílem fiskálního měření, převodu, distribuce a uvádění na trh.
Inmetro Ordinance that establishes the requirements for legal metrological control of instruments for measuring the flow rate of natural gas with the objective of fiscal measurement, custody transfer, distribution and marketing.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/USA/1622

15. 5.

Zjednodušení regulačních předpisů o pohonných hmotách

Tato akce navrhuje aktualizovat stávající regulační programy Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) pro benzín, naftu a jiná paliva.
This action proposes to update the Environmental Protection Agency's (EPA) existing gasoline, diesel, and other fuels programs.

Lhůta pro připomínky: 29. 6. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět