Notifikace technických předpisů WTO - 30. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 30. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy: 

 

G/TBT/N/BRA/1038

20. 7.

Radiokomunikační zařízení

Návrh veřejné konzultace k aktualizaci a zahrnutí technických požadavků na posuzování shody vyhrazeného radiačního radiokomunikačního zařízení.
Public Consultation proposal for updating and including technical requirements for conformity assessment of Restricted Radiation Radiocommunication Equipment.

Lhůta pro připomínky: 24. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1039

21. 7.

Velkoobjemové kontejnery pro přepravu nebezpečných látek

Návrh technického předpisu, kterým se navrhuje změna technického předpisu o kvalitě (RTQ) pro kontrolní registraci dočasných firemních velkoobjemových kontejnerů určených pro pozemní přepravu nebezpečných látek.
Draft of Technical Regulation that proposes the amendment of the Technical Quality Regulation (RTQ) for Inspector Company Registration of Intermediate Containers for Bulk Intended for the land transportation of Hazardous Products.

Lhůta pro připomínky: 12. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1040

21. 7.

Radiokomunikace

Návrh regulační agendy pro dvouleté období 2021-2022.
Proposal of regulatory agenda for the biennium 2021-2022.

Lhůta pro připomínky: 5. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1041

21. 7.

Vysílače

Veřejná konzultace ke schválení technických požadavků na posuzování shody vysílačů uplatňovaných na vysílače komunitních vysílacích služeb s cílem zajistit kontinuitu a drobné aktualizace současných technických požadavků.
Public Consultation for approval of the technical requirements for conformity assessment of transmitters applied to community broadcasting service transmitters, aiming to ensure continuity and minor updates of current technical requirements.

Lhůta pro připomínky: 30. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1042

23. 7.

Radiokomunikace a mobilní služby

Návrh zákona schvaluje technické a provozní požadavky kmitočtového rozsahu od 3 300 MHz do 3 700 MHz pro použití stanicemi v osobní mobilní službě, multimediální komunikační službě, pevné telefonní síti a soukromé omezené službě.
The draft act approves the technical and operational requirements of the frequency range from 3,300 MHz to 3,700 MHz for use by stations in the Personal Mobile Service, multimedia communication service, Fixed Switched Telephone Service and Private Limited Service.

Lhůta pro připomínky: 31. 7. 2020

G/TBT/N/MEX/471

23. 7.

Svítidla

Návrh oficiální mexické normy PROY-NOM-064-SE-2020, svítidla pro elektrické výrobky pro vnitřní a venkovní použití - bezpečnostní specifikace a zkušební metody.
Draft Official Mexican Standard PROY-NOM-064-SE-2020, Electrical Products-Luminaires for Indoor and Outdoor Use - Safety Specifications and Test Methods.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/BRA/1043

23. 7.

Radiové spektrum

Postoupení návrhu revize nařízení o využívání rádiového spektra (RUE)
Granting of the draft revision of the Radio Spectrum Use Regulation (RUE)

Lhůta pro připomínky: 18. 8. 2020

G/TBT/N/BRA/1044

23. 7.

Indukční elektrické motory s rotorem veverkové klece

Toto nařízení Inmetro schvaluje částečné zdokonalení postupů posuzování shody (RAC) pro třífázové indukční elektrické motory s rotorem veverkové klece.
This Inmetro Ordinance approves the partial improvement of the Conformity Assessment Procedures (RAC) for three-phase induction electric motors with squirrel cage rotor.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1045

23. 7.

Činnosti související s výkonem pravomoci správní policie

Tato vyhláška společnosti Inmetro stanoví zrušení činností souvisejících s výkonem pravomoci správní policie - inspekce, registrace a/nebo souhlas s dovozem v programech posuzování shody, jejichž regulační rozsah není odpovědností společnosti Inmetro.
This Inmetro Ordinance provides the revocation of activities related to the exercise of the power of administrative police – inspection, registration and/or consent to import in conformity assessment programs whose regulatory scope is not the responsibility of Inmetro.

_ Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1046

23. 7.

Léčivé přípravky

Tento návrh normativní instrukce navrhuje revizi usnesení - RDC č. 107 ze dne 5. září 2016, kterým se schvaluje „Seznam nízkorizikových léčivých přípravků podléhajících zjednodušenému oznámení“.
This draft normative instruction proposes the revision of Resolution – RDC no. 107, 5 September 2016, which approves, the "List of Low-risk medicinal produts subject to simplified notification".

Lhůta pro připomínky: 7. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1435

23. 7.

Ethanol

Národní norma P.R.C., Změna č. 2 Denaturované palivo Ethanol. Tento dokument upravuje množství denaturačního činidla přidaného do palivového ethanolu v původní normě.
National Standard of the P.R.C., the No. 2 Amendment of Denatured Fuel Ethanol. This document modifies the amount of denaturant added to fuel ethanol in the original standard.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1436

23. 7.

Regulátory tlaku městského plynu

Národní norma P.R.C., Regulátory tlaku městského plynu. Tato norma nahrazuje národní normu městských regulátorů tlaku plynu P.R.C.
National Standard of the P.R.C., City Gas Pressure Regulators . This standard replaces the National Standard of the P.R.C., City Gas Pressure Regulators.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1437

23. 7.

Zařízení pro regulaci tlaku městského plynu

Národní norma P.R.C., Instalace zařízení pro regulaci tlaku městského plynu.
National Standard of the P.R.C., City Gas Pressure Regulating Installation.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1438

23. 7.

Maso a drůbež

Národní norma P.R.C., Přípustná úroveň vlhkosti v masu hospodářských zvířat a drůbeže. Tato norma specifikuje mezní index vlhkosti a zkušební metodu hospodářských zvířat a drůbežího masa.
National Standard of the P.R.C., Permitted Level of Moisture in Meat of Livestock and Poultry. This standard specifies the moisture limit index and test method of livestock and poultry meat.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1439

23. 7.

Semena a zrna obilnin - kukuřice

Národní norma P.R.C., č. 1 Změna osiva potravinových plodin - Část 1 – Obiloviny
National Standard of the P.R.C., the No. 1 Amendment of Seed of Food Crops Part 1 - Cereals

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1440

23. 7.

Držadla a stupačky pro cestující na motocyklech

Tato norma specifikuje technické požadavky a zkušební metody pro loketní opěrku (zařízení pro tažení pásů, držadlo) a zařízení pro opěrky nohou motocyklů a mopedů.
This standard specifies the technical requirements and test methods for the armrest (belt pulling device, handle device) and footrest device of motorcycles and mopeds.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1441

23. 7.

Kotle na teplou vodu

Tato norma stanoví termíny a definice, klasifikace a modely, požadavky na materiál, strukturu a bezpečnost, požadavky na výkon, zkušební metody, kontrolní pravidla, značky a pokyny, balení, přepravu a skladování kotlů na plynná paliva a kombinovaných kotlů na teplou vodu.
This standard specifies the terms and definitions, classifications and models, material, structure and safety requirements, performance requirements, test methods, inspection rules, marks and instructions, packaging, transportation and storage of gas-fired heating and hot water combi-boilers.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1442

23. 7.

Plynové spotřebiče

Tato norma specifikuje základní bezpečnostní technický obsah pro plynové spotřebiče a příslušenství pro uvádění na trh, volný oběh, požadavky atd.
This standard specifies the basic safety technical contents of gas burning appliances and accessories for putting on the market, free circulation, requirements and etc.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1443

23. 7.

Indukční vařiče

Tato norma stanoví mezní hodnotu energetické účinnosti, stupeň energetické účinnosti a zkušební metodu komerčních indukčních vařičů.
This standard specifies the energy efficiency limit value, energy efficiency grade and test method of commercial induction cookers.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1444

23. 7.

Doplňkové krmivo s fytázou

Tato norma specifikuje pojmy a definice, technické požadavky, odběr vzorků, zkušební metody, kontrolní pravidla, označování, balení, přepravu, skladování a dobu skladovatelnosti doplňkového krmiva s fytázou.
This standard specifies the terms and definitions, technical requirements, sampling, test methods, inspection rules, labelling, packaging, transportation, storage and shelf life of feed additive phytase products.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1445

23. 7.

Glutamát sodný

Národní norma P.R.C., doplňkové látky - Část 10: Aromatizující a ochucovací látky - glutamát sodný.
National Standard of the P.R.C., Feed Additive - Part 10: Flavouring and Appetising Substances - Sodium Glutamate.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1446

23. 7.

Počítačový tomograf

Národní norma P.R.C., Zdravotnická elektrická zařízení, Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní výkonnost rentgenového zařízení pro počítačovou tomografii.
National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment – Part 2-44: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-Ray Equipment for Computed Tomography.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1447

23. 7.

Rentgenové a stereotaktické zařízení mamografie

Národní norma P.R.C., Zdravotnická elektrická zařízení, Část 2-45: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní výkonnost rentgenového zařízení mamografie a stereotaktických zařízení mamografie.
National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment Part 2-45: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Mammography X-Ray Equipment and Mammography Stereotactic Devices.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1448

23. 7.

Rentgenové zařízení pro radiografii a radioskopii

Národní norma P.R.C., Zdravotnická elektrická zařízení, Část 2-54: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní výkon rentgenového zařízení pro radiografii a radioskopii.
National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment – Part 2-54: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of X-Ray Equipment for Radiography and Radioscopy.

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1449

23. 7.

Kapaliny pro přenos tepla

Národní norma P.R.C., Kapaliny pro přenos tepla
National Standard of the P.R.C., Heat Transfer Fluids

Lhůta pro připomínky: 21. 9. 2020

G/TBT/N/IND/155

24. 7.

Kujné železné broky a drť

Nařízení o kujných železných brocích a drti (kontrola kvality), 2020
Malleable Iron Shots and Grits (Quality Control) Order, 2020

Lhůta pro připomínky: 8. 8. 2020

G/TBT/N/RUS/101

24. 7.

Léčivé přípravky - správná výrobní praxe

Návrh změn pravidel správné výrobní praxe v euroasijské hospodářské unii se vztahuje na léčivé přípravky uvedené do oběhu na území euroasijské hospodářské unie a předpokládá potřebu zavést jednotný přístup k postupům pro kvalifikaci a validaci léčivých přípravků.
The Draft amendments to the Rules of the Good Manufacturing Practice in the Eurasian Economic Union applies to medicinal products put into circulation on the territory of the Eurasian Economic Union and envisages the need to establish a unified approach to the procedures for qualification and validation of medicinal products,

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

G/TBT/N/RUS/102

24. 7.

Obaly - bezpečnost a posuzování shody

Návrh změn technického předpisu celní unie „O bezpečnosti obalů“ (CU TR 005/2011), pokud jde o stanovení forem, systémů a postupů posuzování shody na základě standardních systémů posuzování shody schválených rozhodnutím Rady komise č. 44 ze dne 18. dubna 2018.
Draft amendments to the technical regulation of the Customs Union "On the Safety of Packaging" (CU TR 005/2011) regarding the establishment of forms, schemes, and procedures for conformity assessment based on standard conformity assessment schemes approved by the Decision of the Council of the Commission No. 44 of 18 April 2018.

Lhůta pro připomínky: 24. 9. 2020

G/TBT/N/UKR/167

24. 7.

Lékařské přístroje

Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny „o schválení postupu uvádění do oběhu a provozu některých zdravotnických prostředků, diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků, u nichž nejsou splněny požadavky technických předpisů, ale jejichž použití je nezbytné v zájmu zdravotní péče".
Draft Order of the Ministry of Health of Ukraine "On approval of the Procedure for putting into circulation and operation of certain medical devices, in vitro diagnostic medical devices and active implantable medical devices, in respect of which the requirements of technical regulations are not fulfilled, but the use of which is necessary in the interests of health care".

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

G/TBT/N/MEX/472

24. 7.

Tequila

Návrh postupu pro posuzování shody úřední mexické normy NOM 006-SCFI-2012, Alkoholické nápoje-Tequila-Specifikace
Draft Procedure for the Evaluation of the Conformity of the Official Mexican Standard NOM 006-SCFI-2012, Alcoholic Beverages-Tequila-Specifications

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1450

24. 7.

Pěnové hasicí přístroje

Národní norma P.R.C., Hasicí přístroje pěnové
National Standard of the P.R.C., Foam Fire Extinguishing Equipments

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1451

24. 7.

Vozidla typu M1

Národní norma P.R.C., Systém záznamu dat událostí týkajících se vozidla
National Standard of the P.R.C., Vehicle Event Data Recorder System

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

G/TBT/N/CHN/1452

24. 7.

Desinfekční výrobky (prostředky, přístroje, indikátory a hygienické výrobky)

Národní norma P.R.C., Obecný požadavek na štítek a návod k použití dezinfekčního výrobku
National Standard of the P.R.C., General Requirement for Label and Instruction Book of Disinfection Product

Lhůta pro připomínky: 22. 9. 2020

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět