Notifikace technických předpisů WTO - 36. týden 2020

Níže pro informaci zveřejňujeme notifikace technických předpisů, které byly umístěny na webových stránkách WTO v 36. týdnu roku 2020 a které by v budoucnu mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi.

Jedná se konkrétně o tyto případy:

 

G/TBT/N/BRA/1065

31. 8.

Předběžná regulační agenda - Národní dopravní odbor (DENATRAN)

Tato vyhláška stanoví Předběžnou regulační agendu Národního dopravního odboru (DENATRAN), aby bylo možné upozornit na problémy regulační povahy, kterými se bude zabývat v roce 2020.
This Ordinance establishes the Preliminary Regulatory Agenda of the National Traffic Department (DENATRAN), in order to indicate issues of regulatory nature, to be studied in 2020.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/CHN/1455

31. 8.

Dentální vybavení - elektrické přístroje

Národní norma P.R.C., Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: zvláštní požadavky na nezbytnou bezpečnost a základní výkon dentálního vybavení.
National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment - Part 2-60: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Dental Equipment.

Lhůta pro připomínky: 30. 10. 2020

G/TBT/N/CHN/1456

31. 8.

Dentální extraorální rentgenové vybavení          

Národní norma P.R.C., Zdravotnická elektrická zařízení - Část 2-63: zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní výkon dentálního extraorálního rentgenového vybavení.
National Standard of the P.R.C., Medical Electrical Equipment - Part 2-63: Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Dental Extra-Oral X-Ray Equipment.

Lhůta pro připomínky: 30. 10. 2020

G/TBT/N/CHN/1457

31. 8.

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva

Národní norma P.R.C. pro  zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva.
National Standard of the P.R.C., Gas Storage Water Heater.

Lhůta pro připomínky: 30. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1066

1. 9.

Mobilní služby

Toto usnesení schvaluje přidělení vysokofrekvenčních pásem osobním mobilním službám - SMP, pevným telefonním službám - STFC, multimediálním komunikačním službám - SCM, limitovaným službám - SLP a globálním mobilním satelitním službám - SMGS.
This Resolution approves the allocation of radio frequency bands to Personal Mobile Service - SMP, Fixed Switched Telephone Service - STFC, Multimedia Communication Service - SCM, Private Limited Service - SLP and Global Mobile Satellite Service - SMGS.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1067

1. 9.

Ekonomické činnosti v rámci legální metrologie

Tato vyhláška zavádí klasifikaci rizika ekonomických činností spojených spojených s vydáváním aktů pod odpovědností Inmetro INMETRO v rámci legální metrologie.
This Ordinance establishes the classification of risk of economic activities associated with the release acts under the responsibility of INMETRO within the scope of Legal Metrology.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/IND/167

2. 9.

Přilby/helmy pro jednostopá vozidla

Oznámení o zavedení ochranné pokrývky hlavy (přilby) pro jezdce jednostopých vozidel na základě povinné certifikace.
Notification for bringing Protective Headgear (Helmet) for two wheeler riders under compulsory certification.

Lhůta pro připomínky: 2. 10. 2020

G/TBT/N/IND/168

2. 9.

Potravinářské plodiny -Osvědčení o geneticky nemodifikovaném původu

Indický úřad pro bezpečnost a normy potravin vydává příkaz na požadavk na certifikát vydaný příslušným národním úřadem vyvážející země o geneticky nemodifikovaném původu pro dovážené potravinářské výrobky.
Food Safety and Standards Authority of India issues an order of imported food products for requirement of Non-GM origin cum GM free certificate, issued by Competent National Authority of the exporting country.

Lhůta pro připomínky: 1. 11. 2020

G/TBT/N/BRA/1069

2. 9.

Zdravotnické prostředky

Tento návrh normativního pokynu stanoví seznam zdravotnických prostředků vybraných společností Anvisa k ekonomickému monitorování.
This draft normative instruction establishes the list of medical devices selected to economic monitoring by Anvisa.

Lhůta pro připomínky: 5. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1068

2. 9.

Zdravotnické prostředky

Tento návrh normativního pokynu stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky vybrané pro ekonomické sledování společností Anvisa.
This draft normative instruction establishes technical requirements for medical devices selected to economic monitoring by Anvisa.

Lhůta pro připomínky: 5. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1070

2. 9.

Zdravotnické prostředky

Tento návrh usnesení zavádí ekonomické monitorování zdravotnických prostředků.
This draft resolution establishes the economic monitoring for medical devices.

Lhůta pro připomínky: 5. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1071

2. 9.

Obaly a plastové nádoby ve styku s potravinami - revize rezoluce

Tento návrh usnesení navrhuje revizi rezoluce - RDC číslo 105, která stanoví technické požadavky na obaly a plastové nádoby přicházející do styku s potravinami.
This draft resolution proposes the revision of the Resolution - RDC number 105 which establishes technical requirements for packages and plastic containers in contact with food.

Lhůta pro připomínky: 26. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1072

2. 9.

Vepřové a drůbeží masné výrobky

Tento návrh usnesení stanoví povinné pokyny pro použití a konzervaci při označování syrových vepřových a drůbežích masných výrobků.
This draft resolution establishes the mandatory instructions of use and conservation in the labelling of raw pork and poultry meat products.

Lhůta pro připomínky: 2. 11. 2020

G/TBT/N/BRA/1073

2. 9.

Dezinfekční prostředky

Tento návrh normativního pokynu stanoví technické požadavky na zahrnutí nebo změnu látek do seznamu konzervačních látek, které jsou povoleny při výrobě dezinfekčních prostředků.
This draft normative instruction establishes technical requirements for the inclusion or alteration of substances in the list of preservatives that are allowed in the manufacturing of sanitizing products.

Lhůta pro připomínky: 26. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1074

2. 9.

Dezinfekční prostředky

Tento návrh usnesení stanoví technické požadavky na zahrnutí nebo změnu látek do seznamu konzervačních látek, které jsou povoleny při výrobě dezinfekčních prostředků.
This draft resolution establishes technical requirements for the inclusion or alteration of substances in the list of preservatives that are allowed in the manufacturing of sanitizing products.

Lhůta pro připomínky: 26. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1075

2. 9.

Kosmetické a veterinární výrobky

Tento návrh usnesení zavádí sdílené výrobní oblasti určené pro výrobu produktů osobní hygieny, kosmetiky a parfémů pro humánní použití a pro výrobu veterinárních hygienických a kosmetických výrobků.
This draft resolution establishes the shared production areas destined for the manufacturing of personal hygiene products, cosmetics, and perfumes of human use and for the manufacturing of veterinary hygiene and beauty products.

Lhůta pro připomínky: 16. 10. 2020

G/TBT/N/BRA/1076

3. 9.

Zkapalněné ropné plyny (GLP)

Toto usnesení stanoví specifikaci a kontrolu kvality zkapalněných ropných plynů (GLP) uváděných hospodářskými subjekty na vnitrostátní trh.
This Resolution provides for the specification and control of the quality of liquefied petroleum gases (GLP) marketed by economic agents in the national territory.

Lhůta pro připomínky: -

G/TBT/N/BRA/1077

3. 9.

Postupy pro klasifikaci rizika ekonomické činnosti

Tato vyhláška stanoví lhůty pro účely konkludentního souhlasu s veřejnými akty vydanými pod odpovědností Inmetro, jak je stanoveno v článku č. 10 vyhlášky č. 10.178 ze dne 18. prosince 2019.
This Ordinance establishes the deadlines for the purposes of tacit approval for the public acts of release of responsibility of Inmetro, as provided in the caput of art. 10 of Decree No. 10.178, 18 December 2019.

Lhůta pro připomínky: -

Notifikační formuláře i navrhované texty jsou veřejně dostupné:

1) v databázi Evropské komise: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/

2) v databázi WTO: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S001.aspx


 V případě konkrétních dotazů k výše uvedeným notifikacím, které můžete adresovat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné pokusit se získat podrobnější informace přímým dotazem na příslušný Enquiry point dané země.

Upozorňujeme, že případné připomínky k těmto (i jiným) notifikacím TBT je nutno uplatnit nejpozději 20 kalendářních dní před uplynutím uvedených termínů prostřednictvím Informačního střediska WTO/TBT , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

Eliška Ďomin
/
kategorie Proexportní servis
zpět