Stanovisko k návhu skupiny poslanců ke změně zákona o DPH - hotovostní účetnictví

Stanovisko k návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 38).

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR k problematice „hotovostního účetnictví“ (dále jen HÚ) jednal v rámci svých expertních týmů a samotná problematika v praxi nemusí být tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. I když samotnou myšlenku úhrady DPH pouze ze zaplacených faktur lze považovat za správnou. Firmy by odváděly DPH vždy až z plateb, které za realizované transakce obdrží a nemusely by vynakládat vlastní finanční prostředky na překlenutí mezi odvodem DPH a přijetím platby. Zmizela by tak jakási absurdita v českém daňovém systému. Reálné návrhy zákonů však nejsou jenom o této myšlence a nemusí být zcela výhodné pro všechny podniky. Přesto Svaz průmyslu a dopravy obecně myšlenku zavedení HÚ podporuje.

Způsob projednávání návrhu, kdy není vedena diskuse s dotčenými subjekty, neodpovídá závažnosti problematiky. Termín pro podání připomínek je toho důkazem. Nekvalitní zákon si vyžádá další novelizaci zákona a je v rozporu s požadavkem firem na stabilitu a kvalitu zákonů.

K návrhu obecně vznášíme následující připomínky:

 • Obecně panuje shoda nad myšlenkou odvádět DPH až z opravdu zaplacených faktur. Nicméně předložený návrh není čistě jen o platbě DPH až z uhrazených faktur, ale obsahuje i povinnost nárokovat odpočet DPH až po poskytnutí úplaty, a to včetně subjektů, které obchodují se subjekty v režimu HÚ a samy v daném režimu nejsou (a být ani nemohou) a nemůžou tak tento režim na výstupu samy uplatnit. Uvědomujeme si, že tento princip vychází ze Směrnice EU, ale za zcela vhodný pro všechny podniky jej nepovažujeme. Selektivnost HÚ a existence dvou režimů má na podniky dva dopady - ovlivní jejich cash flow a přináší administrativní náklady.

 • Žádná ze stran nechce poškozovat malé podniky, mikropodniky a živnostníky, ale je nutné si uvědomit, že budou existovat poctiví plátci, na které to bude mít negativní dopady. Je to jen otázka schopnosti a ochoty stran související negativní dopady akceptovat. Pro velké firmy, které nemohou vstoupit do HÚ, návrh představuje spíše negativa. Jsou ale ochotny změnu akceptovat za určitých podmínek. Jedna z nich je minimalizace související administrativní činnosti, která nesmí jít nad rámec Směrnice EU o DPH.

 • Co se týká administrativní zátěže spojené s návrhem, tak otázka daňových úniků je primárně na státu a nesmí být řešena na úkor poctivých podniků, které chce stát podporovat. Pozitivní efekt je tak následně z části eliminován a těm, kteří nemohou čerpat výhody HÚ, přináší pouze další zátěž. Zejména u velkých firem by zavedení dalších pravidel pro zpracování dokladů a uplatňování speciálních pravidel při obchodování s plátci, kteří používají HÚ, představovalo vysoké administrativní náklady na úpravu SW systémů a následně určité další administrativní náklady v menším rozsahu na dílčí úkony při zpracování daňových dokladů. Žádný z podniků nechce vytvářet zbytečné administrativní požadavky.

 • Vítáme volitelnost režimu, což byl a je jeden z našich klíčových požadavků.

 • Vítáme zajištění stejného časového okamžiku pro subjekty v režimu HÚ (stejný princip pro přiznání daně na výstupu a pro nárok na odpočet daně na vstupu).

 • Svaz průmyslu a dopravy ČR na jaře letošního roku uskutečnil odborné jednání členské základny, na kterém se zúčastnění shodli, že vhodnou variantou řešení by byl návrh upravený po vzoru režimu ve Spojeném království, kde uplatnění hotovostního účetnictví se projeví pouze u plátce, který se rozhodne hotovostní účetnictví použít, tj. ostatní plátci uplatňují DPH na vstupu a výstupu standardním způsobem. Neexistují žádné související povinnosti navíc pro subjekty, které nejsou v režimu. Tj. pro plátce neuplatňující HÚ by se nic neměnilo (nemusí nic dalšího ověřovat, vykazovat a nemění se nároky na jejich cash - tj. nemají dodatečné náklady). V tomto duchu je třeba například upravit v bodě 2 návrhu (§4, odst. 1p) část týkající se uplatnění nároků (nahrazením slova „všech“ například za slovo u “těchto“).

Pokud tato možnost bude politicky neprůchodná, požadujeme, aby byly akceptovány minimálně následující požadavky, pokud je záměrem předkladatelů opravdu pomoci podnikatelům a domácí ekonomice!

  

Zásadní konkrétní připomínky k návrhu

 • Žádáme o přehodnocení povinností pro subjekty, které nemohou být v režimu HÚ. Tyto subjekty by neměly být zatěžovány dodatečnými administrativními nároky. Primárně požadujeme, aby bylo umožněno těmto subjektům pokračovat nadále dle současných principů (po vzoru „britského modelu“).

 • Nesouhlasíme s bodem 8 (s vložením nového odstavce 9 v §101). Uvedený odstavec přináší nadbytečnou administrativní náročnost pro všechny plátce, která by výrazně eliminovala očekávané pozitivní efekty návrhu a pro velké firmy pouze značně zvyšovala náklady. Požadujeme tento odstavec vypustit.

 • Návrh také neřeší všechny souvislosti spojené s HÚ, například nedokonale upravuje uplatnění daně (například v situaci prodeje podniku) či povede k postihům plátců, kteří nakoupí od plátce uplatňujícího HÚ, který to opomene uvést na daňovém dokladu. I to jsou důvody, proč je potřeba návrh dopracovat s odborníky a dotčenými subjekty.

 • V návrhu znění §92h, odst. 2 je uvedeno „Byla-li úplata částečná, přiznává daň z přijaté části.“. Není zřejmé, zda se to týká i poskytnutých záloh na zdanitelná plnění. Na „zálohy¨, které dle logiky by naplňovaly pojem částečné úhrady, se daňový doklad nevystavuje, avšak daňový doklad je nezbytnou náležitostí k administraci DPH v rámci přiznání k DPH vůči správci daně. Lze tedy předpokládat, že takové doklady si plátce DPH v režimu hotovostního účetnictví, bude povinen vytvořit sám. O těchto dokladech a následných postupech, v návaznosti na konečnou resp. žádnou další úhradu u subjektů v režimu hotovostního účetnictví, není ani zmínka.

 • Nesouhlasíme se zrušením §101a, odst. 3, kde se mění ustanovení zákona o DPH, která s HÚ nijak nesouvisí.

 • Důvodová zpráva neuvádí způsob výpočtu dané hranice, kde limit dle Směrnice o DPH je 500 tis. Euro.

 
Závěrem

Obecně iniciativu vítáme, nicméně požadujeme přepracování návrhu tak, aby byly zohledněny naše připomínky a požadavky a aby byly eliminovány negativní efekty a praktické nedostatky. Současné znění podle našeho názoru obsahuje řadu technicko-legislativních chyb a nesprávností. Předpokládáme, že bude při přepracování návrhu otevřena odborná konzultace s daňovými experty a dotčenými subjekty z řad firem, včetně oslovení SPČR. Věříme, že skutečným záměrem je pomoci podnikatelskému prostředí, a tak hlasy podniků budou akceptovány. Společným záměrem je kvalitní návrh zákona s minimem negativních efektů.

V Praze 11. prosince 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět