Tradiční bašta Libereckého kraje sklářství trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, pomoc nabízí regionální sektorová dohoda

Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízká prestiž oboru v očích veřejnosti a nezvládnutí obchodních a marketingových kompetencí – to vše dnes charakterizuje obor sklářství v Libereckém kraji. Zaměstnavatelé v tomto odvětví se potýkají s chybějícími, dostatečně vzdělanými pracovníky a nezájmem mladých o práci v této oblasti, přestože pro ně sklářství představuje tradici a současnost i budoucnost Libereckého regionu.

Touto problematikou se rozhodl zabývat realizační tým projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, jenž inicioval a realizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR se svým partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů. Součástí projektu je zpracování a podpis celkem 13 regionálních sektorových dohod, které se zaměří na oblast rozvoje lidských zdrojů v krajích a jejich cílem je udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku a využít potenciálu lidských zdrojů v regionech. Sektorová dohoda je právně nevymahatelný dokument, jehož podpisem jednotliví partneři z řad zaměstnavatelů, zaměstnanců, vzdělávacích institucí, krajských samospráv a státní správy vyjadřují shodu na způsobu řešení vybraných problémů a svou vůli podílet se na realizaci konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci vybraných problémů. Jednou z těchto dohod bude regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj.

Proto byla zpracována podrobná rešerše současného stavu, z níž vyplynul mimo jiné nedostatek technicky vzdělaných pracovníků pro průmyslové obory, málo rozvinutý systém celoživotního vzdělávání pro technické profese, nadprůměrná míra nezaměstnanosti v kraji a nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce. Jako nosné obory Libereckého kraje se ukázaly strojírenství, textilní průmysl a především sklářský průmysl.

Na základě této rešerše byl 9. září 2014 v Liberci zorganizován kulatý stůl, jehož se zúčastnili zástupci nejrůznějších zaměstnavatelů, jako např. PRECIOSA, AGC Flat Glass Czech, PRECIOSA ORNELA, Lhotský, s.r.o. a dalších, ale také vzdělavatelé (Technická univerzita Liberec, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, SUPŠS železný Brod aj.) a reprezentanti Krajského úřadu, Úřadu práce ČR a zástupců odborů z Libereckého kraje. Smyslem setkání nebylo postěžovat si na nepříznivou situaci, ale dohodnout se na konkrétních aktivitách a opatřeních, které lze učinit pro nápravu tohoto stavu.

Na úvodní slova Bohumila Mužíka a Markéty Heroutové ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, kteří představili základní cíle a přínosy sektorových dohod, navázala vedoucí krajského týmu Mirka Bartoňová a informovala účastníky o důvodech pro výběr tématu regionální sektorové dohody pro Liberecký kraj. K řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve sklářství byla navržena opatření ve formě efektivní propagace oboru se zapojením zaměstnavatelů, kraje, obcí, škol a dalších subjektů, vytvoření vzdělávacího zázemí ve vazbě na požadavky zaměstnavatelů s využitím Národní soustavy kvalifikací, podpory kariérového poradenství, podpory oboru ze strany Libereckého kraje a Úřadu práce, zapojení zaměstnavatelů do stanovování požadavků na výstupy ze vzdělávání a do propagačních aktivit, včetně aktivit škol v rámci náboru žáků ze ZŠ a SŠ a v neposlední řadě realizace firemních stipendií pro žáky středních škol.

K jednotlivým opatřením následovala diskuse. „V PRECIOSE se nejvíce potýkáme s problémem, že i když se od začátku podílíme na vlastní tvorbě Národní soustavy kvalifikací, nemáme zájemce o absolvování zkoušek z profesních kvalifikací v oboru sklářství. Pro školství děláme naprosté maximum, spolupracujeme se školami, poskytujeme stáže, spolupracujeme na seminárních pracích, pořádáme soutěže. Žáci se nám ale přesto do zaměstnání nehlásí,“ uvedla Jana Havlíčková z PRECIOSY. „V AGC máme vlastní střední školu, kde technické obory učí z velké části naši důchodci – tedy úplně ti největší znalci z oboru a z praxe. Umím si určitě představit, že rozšíření na další školy by bylo velkým přínosem, protože kvalitní lidé jsou opravdu nedostatkovým zbožím,“ řekl Jan Tyl ze společnosti AGC Flat Glass Czech. Podporu nabídl i Úřad práce zastoupený Helenou Adamcovou z Krajské pobočky v Liberci. „Naším úkolem bude nabídnout odpovídající zaměstnance z řad uchazečů o práce, jsme schopni poskytnout i finance na rekvalifikace. Nejlepším způsobem je zvolená rekvalifikace na základě požadavků zaměstnavatelů a jejich příslibu, že pak absolventy rekvalifikace zaměstnají,“ doplnila Helena Adamcová. Liberecký kraj se přihlásil k podpoře provázanosti zaměstnavatelů a škol a k další propagaci sklářského odvětví.

Regionální sektorová dohoda pro Liberecký kraj se tedy nyní začne zpracovávat a jako partneři se k ní následně budou připojovat zaměstnavatelé, vzdělavatelé, zástupci zaměstnanců, Úřad práce a Liberecký kraj. Svými podpisy potvrdí, že se sektorová dohoda stane díky úzké spolupráci všech aktérů trhu práce nástrojem, který pomůže vyřešit problém nedostatku technicky kvalifikovaných zaměstnanců ve sklářství.

 esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět