128. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

128. Plenární schůze RHSD ČR se v mimořádném termínu uskuteční ve středu 18. května 2016 od 16 hodin.

Program jednání tripartity:

 • Novelizace zákoníku práce
  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účelem návrhu zákona je provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích. V návrhu zákona je přihlédnuto k možnosti přiměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.
 • Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  Materiál předložený MPSV řeší sjednocení struktury platu státních zaměstnanců v jednotlivých správních úřadech a zajištění, aby systém odměňování podporoval stabilizaci, rozvoj a kariérní růst státních zaměstnanců. Navržené změny se mají týkat cca 65 000 státních zaměstnanců, na které se vztahuje zákon o státní službě. Cílem projednávání je rovněž diskuze o změnách v systému platových tabulek zaměstnanců ve veřejných službách a správě a návrhy na navýšení platových tarifů.
 • Dopravní agenda
  Předložený materiál se věnuje problematice výstavby dopravní infrastruktury a otázce posudků EIA. Součástí materiálu je rovněž řešení mzdových, pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců zajišťujících dopravní obslužnost v závazku veřejné služby, dále neřešení povodňových škod z roku 2013 ve veřejných přístavech a návazné infrastruktuře, EVL a jejich dopady na výstavbu PS Děčín a PS Přelouč II.
 • Reforma financování regionálního školství
  Návrh řeší objektivní rozdíly vzdělávacích soustav v jednotlivých krajích, odstraňuje rozdílné financování stejných oborů vzdělání, nerovnosti v odměňování zaměstnanců, negativní dopady snížení počtu žáků. Významným způsobem eliminuje u středních škol nutnost přijímat co největší počet žáků bez ohledu na jejich studijní předpoklady v zájmu získání nezbytného objemu finančních prostředků pro svoji činnost. Navržené řešení koresponduje s klíčovými doporučeními OECD pro Českou republiku.

Program ke stažení zde.

Záznam z jednání tripartity k dispozici zde.

kategorie Tripartita
zpět