První verze státního rozpočtu na 2018 není kvalitně připravena

Svaz uplatnil připomínky k návrhu státního rozpočtu ČR na 2018 a střednědobého výhledu na 2019 a 2020.

 

Státní rozpočet je jedním za základních nástrojů hospodářské politiky, zároveň se v něm odráží přístup veřejného sektoru a vlády k hospodaření s veřejnými prostředky. Každoročně věnujeme přípravě rozpočtu významnou pozornost a předložené návrhy podrobně studujeme. Rozpočet by měl být sestaven tak, aby reflektoval reálné možnosti ekonomiky a byla zajištěna dlouhodobá stabilita veřejných financí a aby struktura výdajů odpovídala prioritám hospodářské politiky vlády a potřebám ekonomiky. Svaz preferuje dlouhodobou stabilitu, systémové změny před "naléváním" prostředků do jednotlivých resortů a podporu prioritním cílům hospodářské politiky umožňující dlouhodobý růst ekonomiky a tím do budoucna i zajištění dalších příjmů. Nutné je si ale uvědomit, že všechna opatření souvisí se státním rozpočtem a rozpočet je v řadě případů pouze "resultátem" jiných opatření či přístupů resortů.

Materiál přes predikce ekonomického růstu a vývoje ekonomiky ve vztahu k potenciálu, přes zavádění opatření boje proti daňovým únikům nezohledňuje cíl vést k vyrovnanému rozpočtu. Deficit státního rozpočtu na rok 2018 je navržen ve výši 50 mld. Kč, což je pouze virtuálně o 10 mld. Kč méně oproti schválenému rozpočtu pro tento rok. Pro rok 2019 se ale opět navrhuje ve výši 50 mld. Kč. Návrh výše deficitu dle návrhu státního rozpočtu na základě předkládaných čísel považujeme za nedostatečný jak vzhledem k ekonomické situaci tak vzhledem ke skutečným výsledkům státního rozpočtu. Požadujeme, aby hodnoty tvorby rozpočtu vycházely i z dat o skutečném plnění. Ve skutečnosti je tak deficit dále prohlubován, nebo minimálně je proto dáván prostor. Návrh je předložen ve zhruba stejné struktuře jako v posledních letech, tj. k žádné změně nedochází.

V návrhu se navyšuje řada výdajů, zejména mandatorních, ale v klíčové oblasti jako je věda a výzkum (VaV), která by měla tvořit prvek pro možný růst potenciálu naší ekonomiky, tj. jejímu růstu do budoucna, a zaručit tak příjmy do veřejných rozpočtů a mzdy obyvatelům, nenaplňuje usnesení vlády (schválený „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024“). Tento vládou schválený návrh rozpočtu na VaV poprvé za funkční období stávající vlády výrazně navýšil prostředky na aplikovaný výzkum, nezbytný zejména pro zejména konkurenceschopnost průmyslu, ale i pro řadu dalších odvětví a resortů. Ministerstvo financí tak sestavilo rozpočet, který nereflektuje doporučení RVVI, ale ani vládou schválené usnesení.

Vláda zvyšuje výdaje sociálního charakteru, osobní náklady, zvyšuje počet zaměstnanců ve veřejné správě, čímž vytváří vyšší požadavky i do budoucna, kdy ekonomika nemusí růst. Naopak výdaje spojené s aplikovaným vývojem, který mají potenciál přinést vyšší růst a tím i mzdy a příjmy do rozpočtu, návrh neodráží v potřebném rozsahu.

Svaz dále vznesl dotazy kolem nezbytného zabezpečení prostředků v souvislosti s novým Nařízením o ochraně osobních údajů (účinným právě v roce příštím) či otázku, zda výdaje na budování infrastruktury vychází dle poslední aktualizace Dopravních sektorových strategií a Přehledu přípravy staveb pravidelně předkládaného tripartitě a Vládě. 

Materiál nepovažujeme celkově za kvalitně připravený.

Celé stanovisko Svazu, včetně vyjádření k vybraným položkám návrhu rozpočtu naleznete zde.

Bohuslav Čížek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět