Stanovisko SP ČR obecně k diskusnímu dokumentu k prohlubování HMU v souvislosti s Rámcovou pozicí ČR

Politický kontext:

Dne 31. 5. 2017 zveřejnila EK v pořadí třetí ze svých diskusních dokumentů navazujících na Bílou knihu předsedy EK Junckera o budoucnosti EU. Diskusní dokument o prohlubování Hospodářské a měnové unie nastiňuje možné cesty dalšího prohloubení a dokončení HMU do roku 2025. Navazuje na Zprávu pěti předsedů a jejím cílem je nastartovat diskusi o HMU a napomoci hledat společnou vizi její architektury. Základními vodítky prohlubování HMU mají být dle diskusního dokumentu čtyři principy: i) růst, zaměstnanost, sociální spravedlnost a hospodářská konvergence jako hlavní cíle HMU; ii) opatření za účelem sdílení a snižování rizik jdoucí ruku v ruce; iii) proces budování HMU otevřený všem členským státům a zachovaná integrita jednotného trhu; iv) posílená transparentnost a demokratické principy. Stejně jako ve Zprávě pěti předsedů, i v nyní předkládaném diskusním dokumentu se předpokládá dokončení budování HMU do roku 2025 ve dvou fázích. V první fázi do roku 2019 je třeba dokončit aktuálně projednávaná opatření. Dále jsou představeny návrhy na opatření, které by mohly následovat ve střednědobém horizontu s cílovým datem realizace v roce 2025.

Z Rámcové pozice ČR k diskusnímu dokumentu o HMU:

ČR získala od data svého vstupu do EU statut členské země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura, a proto se zatím neúčastní třetí fáze hospodářské a měnové unie. Stabilita hospodářské a měnové unie je nicméně jejím strategickým zájmem, a to nejen vzhledem k silné hospodářské provázanosti s jejími ostatními členy, ale i vzhledem k budoucímu závazku společnou měnu přijmout. ČR proto podporuje kroky vedoucí k posílení HMU, přičemž je pro ni zásadní, aby proces prohlubování zůstal otevřen všem členským státům, zachovával integritu jednotného trhu a princip spolupráce a rovného zacházení se všemi členskými státy. Strategickou prioritou pro další fungování evropské integrace musí zůstat spolupráce ve formátu všech členských států EU. Dle ČR je třeba usilovat o to, aby prohlubování HMU nemělo určující vliv na fungování společných politik EU. Dosažení tohoto cíle však může být složité, také vzhledem ke skutečnosti, že státy eurozóny po vystoupení Velké Británie v březnu 2019 budou představovat 85 % celkového HDP EU a budou také disponovat silnou většinou v Radě. ČR vnímá politickou závažnost i dalekosáhlé dopady případné realizace těchto návrhů a je si vědoma, že pokud se těchto iniciativ účastnit nebude, mohou se pravidla, kterými se bude řídit velká část EU, postupně stále více a více lišit od pravidel, která platí v České republice, a zároveň při jejich vyjednávání nemusí být dostatečně zohledněn zájem ČR. Pro ČR tak představuje diskusní dokument další impuls ve vnitrostátní diskusi o budoucím členství v eurozóně, ke kterému se ČR zavázala při přistoupení k EU. ČR považuje stávající institucionální rámec EU s ohledem na zájmy eurozóny za odpovídající, a domnívá se, že diskuse o záležitostech eurozóny mohou nadále probíhat v rámci institucí zřízených pro všechny státy EU.

Stanovisko SP ČR k Rámcové pozici ČR k diskusnímu dokumentu o HMU
  • Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) může obecně podpořit návrh rámcové pozice. V současné době není v České republice politická vůle ani politický mandát k aktivitním krokům k přijetí eura a vstupu do Eurozóny.
  • SP ČR má přijetí eura jako jednu ze svých priorit ve svém prohlášení směrovanému nové politické garnituře.
  • SP ČR souhlasí s tím, že reflexní dokument EK k HMU bude pro Českou republiku impulsem k obnovení vnitrostátní diskuse o budoucím členství ČR v eurozóně, ke kterému se ČR zavázala při přistoupení k EU.
  • SP ČR kvituje, že Česká republika vnímá rizika spojená s novým politickým kontextem a novým přerozdělením sil v EU po odchodu UK. Je však příliš důvěřivé se domnívat, že další kroky směřující k posilování eurozóny, budou nutně probíhat inkluzivně a transparentně. Jakmile proces dokončování HMU vstoupí do své druhé fáze a přistoupí se ke zřizování nových institucí či jejich formací, rozběhne se mechanismus, do kterého bude nesnadné naskočit.
  • SP ČR proto silně podporuje požadavek ČR, aby v případě ustavení Euroskupiny jako vlastní formace Rady, včetně zřízení funkce jejího stálého předsedy mimo rotující předsednictví, byl tento krok podmíněn udělením pozorovatelského statutu v Euroskupině těm perspektivním členům eurozóny, kteří o to projeví zájem.
  • SP ČR v každém případě podporuje základní předpoklad k dalšímu prohlubování a dokončování HMU, aby se v rámci první fáze vyhodnotila opatření stávající či připravované v krátkodobém horizontu, dříve než se přistoupí k dalším krokům.
Stanovisko ke stažení zde.
Tereza Řezníčková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět