Zaměstnavatelé požadavky na systémové změny v oblasti vzdělávání myslí vážně

V roce 2015 byla zaměstnavateli navržena a následně s partnery Rady hospodářské a sociální dohody projednána a podepsána tzv. Národní dohoda. Stala se významným příspěvkem k naplňování cílů Roku průmyslu a technického vzdělávání, vyhlášeného Svazem průmyslu a dopravy ČR pro rok 2015.
 
Cílem bylo zapojením všech aktérů sociálního dialogu, a realizací opatření z vybraných klíčových témat Národní dohody z oblasti vzdělávání a rozvoje personálu, dosáhnout dlouhodobě požadovaného stavu ze strany zaměstnavatelů, a to, že školy budou opouštět absolventi s praxí a bez potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a ekonomika poroste.
 
Národní dohoda, jako i další uzavřené sektorové dohody, je právně nevymahatelným dokumentem a představuje zejména morální závazek představitelů relevantních partnerů pro řešení společně vybraného problému, je v podstatě politicko-společenskou úmluvou. Možná i tato skutečnost přispěla k tomu, že Národní dohodu stvrdili svými podpisy všichni kompetentní zástupci veřejné správy, krajské samosprávy, zaměstnavatelů i zaměstnanců.
 
Obsah Národní dohody se široce diskutoval již od roku 2012 na základě požadavků vycházejících z deklarací sektorových rad, jež sdružují reprezentanty zaměstnavatelů, profesních organizací, odborů, vzdělavatelů a další odborníky na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví. Těmi bylo identifikováno zejména osm průřezových klíčových témat vyžadujících systémová řešení, a k nim byly definovány dílčí cíle:
1. Podpora technického vzdělávání
2. Kariérové poradenství
3. Zvýšení kvality a rozsahu odborné přípravy na pracovišti: praxe, stáže, mobilita
4. Další profesní vzdělávání – rekvalifikace
5. Národní soustava povolání / Národní soustava kvalifikací
6. Centra celoživotního učení nosných oborů včetně nízkokapacitních oborů s nadregionálním významem
7. Poradní sbor pro rozvoj lidských zdrojů
8. Řízená ekonomická migrace
 
Smluvní strany svým podpisem Národní dohody vyjádřily vůli, v rámci svých kompetencí a možností vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby systematicky přispěly k řešení situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů tak, aby byl na trhu práce k dispozici dostatečný počet lidí s potřebnou kvalifikací, tj. s relevantními kompetencemi, kvalitní přípravou a v potřebných počtech a struktuře.
 
Jedním se společných závazků všech signatářů Národní dohody je i pravidelné vyhodnocování plnění definovaných opatření na pracovních jednáních, která budou svolávána iniciátory této dohody – Svazem průmyslu a dopravy ČR společně s Českomoravskou konfederací odborových svazů, a to v rámci jednání tripartity. Informace o plnění Národní dohody mají být zveřejňovány. Proto Svaz průmyslu a dopravy ČR v roce 2017 iniciuje a provádí vyhodnocení míry naplnění cílů a opatření v jednotlivých klíčových tématech Národní dohody. Zvolil postup, který zaručí objektivní pohled na aktuální stav plnění přijatých závazků jednotlivými hlavními gestory a spolupracujícími partnery. Experti SPČR zhodnotili dosažené přínosy v jednotlivých úkolech daných opatření a toto hodnocení předložili hlavním gestorům k oponentuře a dopracování. Z takto zpětně získaných podkladů bude experty SP ČR zpracován finální materiál hodnocení včetně návrhu dalšího postupu realizace. Tyto závěry budou předloženy SP ČR do konce roku 2017 hlavním gestorům k odsouhlasení a realizaci.
 
Po prvotním hodnocení opatření a úkolů Národní dohody experty SP ČR nebyl velký důvod k optimismu, nicméně po jednáních s příslušnými gestory a jejich konkrétním doplněním návrhu hodnocení ze strany SP ČR, lze konstatovat, že se opatření daří postupně a zčásti naplňovat.
 
Nicméně vzhledem k situaci na trhu práce, co se týče kritického nedostatku pracovníků v patřičné kvalitě a kvantitě, je nutné realizaci systémových změn v oblasti vzdělávání a trhu práce značně urychlit.

 

Bohumil Mužík

Lenka Dudková
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět