Stanovisko k Nařízení vlády o minimálním zůstatkovém průtoku

SPČR důrazně odmítá materiál v předloženém znění. Vládou navrhované znění by mělo fatální dopady na běžnou obchodní praxi většiny podniků hospodařících s vodou v tocích. Navíc by byla zásadním způsobem zpochybněna právní jistota odběratelů vody a provozovatelů vodních elektráren.

Svaz průmyslu a dopravy odmítá materiál předložený vládou na základě připomínek uvedených níže. Poukazujeme přitom zejména na zásadní narušení stability podnikatelského prostředí v ČR, které může mít zcela konkrétní dopady na výrobu a zaměstnanost všech podniků odebírajících vodu v toku. Hodnocení dopadů regulace bylo navíc provedeno v nedostatečné míře, když byla zcela ponechána stranou skutečnost, že využitím nových pravidel pro stanovení minimálního zůstatkového průtoku dojde v některých případech k významnému navýšení hodnot průtoku oproti stávajícímu stavu a tedy snížení využitelnosti povrchových vod. Žádáme, aby vláda nařízení v tomto znění odmítla a k přípravě případné přepracované verze přizvala rovněž zástupce podnikatelské sféry, jichž se tato oblast hospodářsky a sociálně dotýká.

Kompletní stanovisko je ke stažení zde.

Pavel Farkač
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět