Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy České republiky k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony

Obecné připomínky

Účelem předloženého návrhu novely zákona o zaměstnanosti je podle Důvodové zprávy provést změny v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti tak, aby pravidla aktivní politiky byla jasná a srozumitelná, směřovaná těm, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni, řešit legislativně technické otázky, které by snížily administrativní činnost úřadů práce, odstranily výkladové potíže a obcházení zákona a zapracovává nový institut na podporu zaměstnávání vybraných kategorií zaměstnanců ze třetích zemí v podobě tzv. zelených karet.
SP ČR se s nemalým zájmem seznámil s obsahem návrhu výše uvedeného zákona. Pozornost přitom byla věnována zejména těm navrhovaným změnám, které se přímo dotýkají působnosti zaměstnavatelů. V této souvislosti SP ČR vítá zejména ty navrhované právní úpravy, které reagují na problémy v aplikační praxi. I přes to, jak bude uvedeno v konkrétních připomínkách, je otázkou, zda v některých případech skutečně navrhované úpravy vedou k odstranění výkladových problémů a snížení administrativní zátěže, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak úřadů práce a ostatních institucí spolupracujících v oblasti zaměstnanosti. Některé návrhy představují spíše „maximalistickou“ úpravu určitých institutů z hlediska zabránění jejich zneužívání (např. agenturní zaměstnávání, vedení evidence uchazečů) na úkor odstranění výkladových potíží a snížení administrativy. 
I když cílem předloženého návrhu není redukovat nástroje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, z návrhu je to zřejmé, že se tyto nástroje redukují. SP ČR má pochybnosti, zda je účelné rušit některé instituty aktivní politiky zaměstnanosti (např. překlenovací příspěvek), omezovat jejich působení (příspěvek na zapracování již nebude určen pro mladistvé ani absolventy, protože podle návrhu novely již nebudou v kategorii uchazečů, kterým je určen). Kromě toho je známo, že se uvažuje i o redukci v oblasti poskytování investičních pobídek. Vývoj nezaměstnanosti a struktura uchazečů o zaměstnání podněcuje především k přijetí restriktivních opatření v oblasti tzv. pasivní politiky zaměstnanosti, což nemusí být nutně doprovázeno omezeními, a lze předpokládat i finančními, v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. 
Rovněž postrádáme v návrhu uvedeného zákona rozbor hospodářských a finančních dopadů navrhované právní úpravy. Text uvedený v Důvodové zprávě, zejména v prvé větě posledního odstavce na str. 36, vypovídá o situaci v roce 2004, kdy se zákon o zaměstnanosti přijímal a nelze na něj odkazovat v roce 2008, to je nepřijatelné. Dále uvedené finanční „dopady“ doporučujeme zpřehlednit a uvést způsobem podle Legislativních pravidel vlády. 
Nově navrhovanou formu povolení zaměstnávání cizinců na území České republiky v režimu „zelená karta“ lze obecně hodnotit pozitivně. Doporučujeme však opětovně zvážit možnost, aby hlavním gestorem řešení problematiky „zelených karet“ bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehož působnosti je problematika řešení situace na trhu práce a Ministerstvo vnitra, aby rozhodovalo pouze o vydání či odnětí povolení k dlouhodobému pobytu v režimu „zelená karta“. V této souvislosti uvádíme, že v Důvodové zprávě absentuje jakákoli informace o změně ministerstva oproti původnímu záměru uvedeném v režimu „zelených karet“ schválených vládou, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako hlavní nositel úkolů vyplývajících z projektu a Ministerstvo vnitra jako spolugestor.
Pro úplnost dodáváme, že doprovodný materiál, který by měl obsahovat platné znění dotčených ustanovení příslušných zákonů s vyznačením navrhovaných změn, je zmatečný. Na mnoha místech není souladný s textem navrhovaných zákonů (např. str. 35 - § 97, str. 37 -  § 103, str. 59 - § 42 h odst . 2, § 42 i odst. 1). 

Konkrétní připomínky:

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět