Stanovisko k Návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) předložený návrh rozpočtu za málo ambiciózní a požaduje navýšení prostředků zejména na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

Cíl a výše návrhu rozpočtu

  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) předkládá vládě materiál Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2021 se střednědobým výhledem na léta 2022 a 2023 a dlouhodobým výhledem do roku 2027.
  • RVVI navrhuje rozpočet pro rok 2021 ve výši 38,2 mld. Kč, pro rok 2022 ve výši 39,5 mld. Kč a pro rok 2023 ve výši 39,5 mld. Kč.
  • Návrh rozpočtu zohledňuje cíle Inovační strategie České republiky 2019-2030, která reaguje na záměr vlády podpořit českou vědu, výzkum a inovace tak, aby se Česká republika v průběhu příštích 10 let zařadila mezi inovační lídry Evropy. Jedním z cílů Inovační strategie je: „posílit financování výzkumu a vývoje (měřeno jako % HDP): 2020: 2,0 %, 2025: 2,5 %, 2030: 3,0 %, tj. každý rok růst o 0,1 p. b., z toho nárůst na 1 % z veřejných zdrojů, a z podnikatelských zdrojů pak na 1,5 % v roce 2025 a na 2 % v roce 2030“.

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz považuje RVVI předložený návrh rozpočtu na rok 2021 ve výši 38,2 mld. Kč za málo ambiciózní, ač se jedná o meziroční navýšení 2 mld. Kč.
  • Vzhledem k současné situaci je třeba více podpořit aplikovaný průmyslový výzkum realizovaný ve spolupráci podniků a výzkumných organizací, aby se zabránilo snížení konkurenceschopnosti české ekonomiky.
  • Řada soukromých firem, dosud tahoun růstu investic v této oblasti, nebude mít totiž v současné době dostatek prostředků na své inovace a na pokračování dlouhodobé spolupráce s výzkumnými organizacemi.

Připomínky Svazu průmyslu

  • Žádáme navýšení rozpočtu Technologické agentury ČR na program TREND o 2 mld. Kč na pokrytí výrazně vyššího zájmu ve vyhlášených soutěžích v rámci programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND.
  • Rovněž by měl být navýšen rozpočet Technologické agentury ČR na program Národní centra kompetence, a to o 1 mld. Kč.
  • V rámci rozpočtové kapitoly MPO žádáme o navýšení institucionální podpory v letech 2021 až 2023.
  • Žádáme ministerstvo financí, vládu a další státní orgány, aby opět jasně veřejně deklarovaly podporu daňovým odpočtům na výzkum a vývoj.

Celé stanovisko zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět