Stanovisko k Věcnému záměru zákona o vyvlastnění

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky dlouhodobě podporuje zjednodušení a urychlení povolovacích procesů včetně jasného stanovení postupů při vyvlastnění a možnosti souběhu vyvlastnění se stavebním řízením. Bohužel návrh věcného záměru se stává spíše dílčí novelou.

Přestože se má jednat o zcela nový, a očekávaně revoluční právní předpis, nepřináší návrh žádná nová zásadní pravidla či právní instituty pro urychlení procesu vyvlastnění, což je v rozporu se záměry dle RIA. Naopak návrh spíše vyvlastnitelům (a tedy podpoře veřejného zájmu) dosavadní postavení ztěžuje (viz zejména zásadní zpřísnění prokazování nedosažení dohody s vyvlastňovaným).

Zároveň záměr nesmyslně navrhuje zrušení zákona č. 416/2009. Sb., o urychlení výstavby, od něhož již bylo upuštěno po odborných diskusích v rámci přípravy rekodifikace stavebního práva. Pravidla nyní uvedená v zákoně o urychlení výstavby, která se mají stát obecnými pravidly vyvlastnění, mohou být přenesena do zákona o vyvlastnění, avšak ta která přenesena nebudou, musí zůstat v zákoně o urychlení výstavby. Obecně rovněž nelze požadovat, aby zákon o urychlení výstavby již do budoucna neobsahoval žádná ustanovení týkající se vyvlastnění. Toto nelze garantovat, jelikož pro realizaci zejména liniových staveb mohou být nezbytná specifická ustanovení, která v některých případech nebude možné aplikovat na všechna vyvlastnění ani je umístit do speciální části zákona o vyvlastnění, a to i vzhledem k operativním novelizacím zákona o urychlení výstavby, kdy může být potřebné provést několik vzájemně provázaných změn, které se mohou týkat i vyvlastnění, a rozdělení návrhu nebude možné či vhodné provést do více právních předpisů.

Požadujeme také do věcného záměru zapracovat možnost v rámci povolení stavby provést i vyvlastňovací řízení, a to zejména u staveb zřizovaných ve veřejném zájmu. Vedle toho by měl nový zákon umožnit vést časově souběžná řízení o povolení stavby a řízení o vyvlastnění jakožto dvě samostatná řízení.

S ohledem na zásadní koncepční připomínky směřující k absenci zásadních úprav směřujících k zefektivnění vyvlastňovacího procesu (viz obecné zásadní připomínky), požaduje Svaz průmyslu a dopravy České republiky, aby byl věcný záměr přepracován a předložen opakovaně do MPŘ.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět