Stanovisko SPČR k materiálu „Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou“

Cíle a kontext dokumentu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu vložilo do připomínkového řízení Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou.Cílem materiálu je indikovat nezbytné předpoklady za účelem usnadnění investování do sítí s velmi vysokou kapacitou, definovat strategický postup České republiky při výstavbě těchto sítí a současně směřovat podporu z veřejných zdrojů při minimalizaci zásahů do hospodářské soutěže.

Jedná se o strategický dokument, který vytyčuje postupy a nástroje, a jehož implementace by v dlouhodobém horizontu měla vytvořit podmínky pro rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu pro občany, podnikatele a veřejné instituce. To v kvalitě a spolehlivosti podle parametrů vymezených v regulačním rámci EU pro sítě s velmi vysokou kapacitou.

Stanovisko Svazu průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá kvalitu zpracování Národního plánu rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou a především jeho ambiciózní cíle, v jejichž důsledku budou prostředky z fondů EU směřovány do výstavby VHCN sítí v lokalitách, kde sítě s těmito parametry chybí. Takový postup je v souladu jak se strategickými dokumenty Evropské unie, tak s reálnou potřebou zlepšit kvalitu pevných sítí v České republice, které jsou nezbytným předpokladem pro digitální transformaci české ekonomiky.

Naše primární výhrada míří proti široké podpoře tzv. neveřejných sítích bez dalšího rozlišení, o které typy sítí se jedná. Považujeme za zásadní rozlišit neveřejné sítě kritické infrastruktury spravované ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany od jiných neveřejných sítí spravovaných jinými subjekty veřejné správy, na které by se měly vztahovat principy výstavby zakotvené Národním plánem (viz dále připomínka č.4).

 Vybrané připomínky Svazu průmyslu

  • Národní plán popisuje dotační model „Private Design, Build and Operate Model“ jako úspěšný z minulého dotačního programu. Svaz průmyslu a dopravy proto nerozumí, proč je bez dalších podmínek připuštěn v kapitole 6.4 „Zdůvodnění a dopady vybraného investičního modelu“ také model „Public Outsourcing Model“.
  • Vyčlenění dalších kmitočtových úseků odpovídá evropské strategii RSPG a harmonizačním tendencím, a zároveň reflektuje očekávanou rostoucí potřebu přenosu dat. Sítě VHCN jsou sice designovány především jako pevné, ale v kontextu telekomunikační terminologie to znamená i radiové služby v pevném místě a zejména pro 5G aplikace a Průmysl 4.0 (kde kampusové sítě jsou v tomto kontextu pevné, nikoliv mobilní) je třeba uvolnit další frekvenční pásma pro potřeby VHCN. V tomto smyslu je potřeba upravit text Kapitoly 2.5 Zajištění služeb elektronických komunikací v krizových situacích.
  • Navrhujeme upravit a zpřesnit část 3.6 Neveřejné sítě, aby bylo lépe rozlišeno několik zcela odlišných typů neveřejných sítí a bylo tak umožněno nastavení pravidel pro jejich budování a využití dotačních prostředků odpovídajícím způsobem. Stejně tak požadujeme formulačně zpřesnit část 3.7 Relace mezi veřejnými a neveřejnými sítěmi.
  • Text by měl jasně definovat parametry sítí, které budou mít nárok na veřejnou podporu v podobě dotací. Jsme toho názoru, že nárok na dotace by měly mít pouze sítě splňující kritéria pevné VHCN sítě. (tzn. sítě nabízející rychlost 1 Gbit a více složené převážně z optických prvků).

Celé stanovisko zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět