Připomínky k novele vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

Účelem návrhu novely vyhlášky je zejména stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích komor.

Jaké změny novela vyhlášky zavádí

Účelem návrhu novely vyhlášky je zejména stanovení technických podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích komor. 

Vyhláška reaguje na:

- změny vodního díla

- změnu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map. 

STANOVISKO A ARGUMENTY SVAZU PRŮMYSLU:

- Svaz průmyslu navrhuje, aby v § 16 - 18 a příslušných přílohách vyhlášky č. 428/2001 Sb. bylo zohledněno, že odpadní vody z kanalizací a čistíren odpadních vod mohou být znovu použity (recyklovány).

- Navrhujeme doplnit nový odst. 9, který zní: „Výpočet ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok provedený odlišně od příloh č. 19 a 19a je povolen pouze v případě schválení ministerstvem.“.  

Celý text stanoviska naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět