Vyhláška o energetickém posudku

Jaké změny novela zavádí

Povinnost zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku je ukotvena v ustanovení § 9a zákona č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zákonná úprava v oblasti provádění energetických auditů byla z věcného hlediska natolik zásadní, že si vyžádala vydání nové vyhlášky o energetickém auditu. Rozsah nové vyhlášky o energetickém auditu je natolik rozsáhlý a věcně odlišný od potřeb v oblasti energetických posudků, že bylo rozhodnuto, že vyhláška č. 480/2012 Sb. bude zrušena a nahrazena dvěma prováděcíma předpisy: novou vyhláškou o energetickém auditu (viz výše) a novou vyhláškou k energetickým posudkům.
Došlo ke zrušení energetického posudku k posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW. Na druhou stranu došlo k zavedení nových energetických posudků, konkrétně stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Kromě úpravy několika formulačních nejasností Svaz průmyslu požaduje, aby sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů mohla být stanovena podle přímo použitelného předpisu EU pro oblast ekodesignu nebo dle normy ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data. Tato norma byla revidována v říjnu 2020 a obsahuje tak objektivní a jednoznačný postup stanovení sezónní energetické účinnosti pro účely posouzení.
  • V posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, je třeba počítat s náklady na palivo a energii včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů a ve výpočtu čisté současné hodnoty je třeba také pamatovat na investory, kteří nejsou plátci DPH.
  • Svaz upozorňuje, že část I Přílohy 3 vyhlášky se odvolává na energetický audit a není v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky. Část I musí být přepracována.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět